Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

278. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«, stran 1011.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji dne 26. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit«
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Dravit (Uradni list RS, št. 117/08 in 38/09).
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena odloka se spremeni prva alinea tako, da se glasi:
»– najmanj visokošolska strokovna izobrazba in pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih mestih,«.
3. člen
Za 23. členom se doda novo poglavje kot sledi:
»XI. PREVZEM NALOG IN PRISTOJNOSTI
24. člen
Javni zavod Dravit Dravograd z dnem 1. 1. 2010 od občine ustanoviteljice prevzame naloge in pristojnosti na področju promocije, turizma in razvoja, ki se do prevzema opravljajo v občinski upravi Občine Dravograd, na delovnem mestu svetovalca za promocijo, turizem in razvoj.
Z dnem 1. 1. 2010 Javni zavod Dravit Dravograd prevzame tudi javne uslužbence, ki imajo na dan 31. 12. 2009 sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v občinski upravi Občine Dravograd in so na svojem delovnem mestu v občinski upravi Občine Dravograd opravljali naloge, določene v prvem odstavku tega člena.
Premeščenim javnim uslužbencem se položaj, ki ga pridobijo z zaposlitvijo v javnem zavodu, ne sme poslabšati glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice javnega zavoda. Pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli javni uslužbenci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, preidejo na delodajalca prevzemnika.«
4. člen
Ostala poglavja in členi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« s spremembami se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2009
Dravograd, dne 26. novembra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost