Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-119/2009/4 Ob-1408/10 , Stran 227
1. Neposredni proračunski uporabnik: javni razpis objavlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in namen razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave pomenijo raziskave, tehnološki razvoj in inovativne dejavnosti, ki jih naročajo ali izvajajo industrijska združenja, in sicer v korist večjih ciljnih skupin podjetij, zlasti malih in srednje velikih (MSP) ter potem z upoštevanjem skupnih interesov skrbijo za razširjanje rezultatov mednje in tudi širše. Intelektualna lastnina iz procesa kolektivnih raziskav je praviloma last industrijskih združenj, a upoštevaje skupne in širše interese ter odprt dostop do pridobljenega znanja. Za namen tega razpisa so industrijska združenja definirana kot organizacije, ki so bile ustanovljene za zastopanje interesov MSP v določenem industrijskem sektorju. V Sloveniji so najbolj tipična oblika industrijskih združenj tehnološki centri, grozdi ali zbornična združenja. Pravna oblika za združenje, ki želi sodelovati v kolektivnih raziskavah, ni predpisana. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »8. skupni razpis CORNET za nadnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »8th Joint CORNET Call for Trans-national Collective Research Project Proposals«), ki je bil objavljen 3. 8. 2009 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 30. 10. 2009. Prijava je bila elektronska preko Svetovnega Spleta. 3. Pogoji sodelovanja in merila za izbor Na ta razpis se lahko prijavijo le tista slovenska industrijska združenja, tehnološki centri ipd., ki so se pravočasno in upoštevaje vse druge pogoje in zahteve prijavila na mednarodni »8. skupni razpis CORNET za naddnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov«, naveden v tretjem odstavku 2. točke te razpisne dokumentacije. Vsak slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati največ v dveh projektih CORNET. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, so naslednji: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – na dan 31. 12. 2008 niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09, 59/09), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirana iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči, – imajo poravnane vse obveznosti do države, – ki imajo vsaj tri člane, ki morajo biti mala ali srednje velika podjetja (člani združenja so lahko samo slovenska podjetja), – so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis, – so za potrebe izvajanja tega projekta ustanovila odbor uporabnikov MSP. Prijavitelj mora raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema partnerjema (prav tako industrijskima združenjema) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem razpisu (glej spletno stran www.cornet-era.net). Te partnerske organizacije iz tujine bodo isti projekt prijavile v financiranje svoji nacionalni agenciji. Ta agencija mora biti članica konzorcija CORNET. Če temu ni tako, projekt ne more biti ocenjen. Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije/ministrstva v državah partnerjih. Merila za ocenjevanje in izbor projektov so določena na mednarodni ravni in so objavljena na zgoraj omenjeni spletni strani ter enotna za vse prijavitelje. Prijavljene projekte bodo ocenjevali mednarodni ocenjevalci, v skladu z enotnimi mednarodnimi ocenjevalnimi merili, ki so navedena v mednarodni razpisni dokumentaciji. Ministrstvo postopka ocenjevanja ne izvaja in zanj tudi ne odgovarja. 4. Sestava projektne skupine (konzorcija) Združenje lahko v projektu sodeluje kot koordinator (ki je v projektu le eden), kot narodni prijavitelj (ki je po eden v vsaki državi ali regiji) ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi ali regiji eden ali več). Prijavo na mednarodni razpis je vložil koordinator projekta, v skladu z roki, pogoji in drugimi zahtevami, ki jih je navajal mednarodni razpis. Narodni prijavitelj mora oddati projektno vlogo na ta razpis. Če je iz Slovenije več udeležencev v projektu, odda vlogo samo eden, torej narodni – v tem primeru – slovenski prijavitelj. Ostali partnerji v projektu, ki niso ne narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge ne pošiljajo. Vsak slovenski udeleženec lahko sodeluje hkrati največ v dveh projektih CORNET. Slovenska prijava se sestavi v skladu z 8. točko razpisne dokumentacije in odda v skladu z 9. točko. Odbor uporabnikov MSP V vsaki državi ali regiji, ki nastopa v razpisu, je obvezna ustanovitev Odbora uporabnikov MSP, v skladu z mednarodnim razpisom. 5. Trajanje projekta Trajanje projekta je največ dve leti. Projekt se razdeli v faze. Prva traja do roka za predložitev prvega zahtevka za izplačilo druga pa do roka za predložitev drugega zahtevka za izplačilo, v skladu z vzorčno pogodbo. Morebitni ostali čas do zaključka projekta velja za tretjo fazo projekta. Podrobnejši roki so določeni v razpisni dokumentaciji (v pogodbi). Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo do roka za predložitev zahtevka v letu 2011, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012, s posebnim aneksom k pogodbi, če bo potrebno. 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – stroški osebja (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje, v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu); – stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v raziskovalnem projektu, izračunane na podlagi dobre računovodske prakse; – stroški stavb in zemljišča, v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za raziskovalni projekt. Glede stavb se štejejo za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta; – stroški pogodbenih raziskav, svetovalnih in drugih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti, tehnično znanje, patenti in licenčna dovoljenja; od zunanjih virov; – drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti; – režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta. Odstotek sofinanciranja je lahko do 65%. Dodatni pogoji v zvezi z upravičenimi stroški so podani v 6. točki razpisne dokumentacije. 7. Navodila za poročanje: podrobnejša navodila za poročanje za sprejete projekte so podana v 7. točki razpisne dokumentacije in v navodilih za PRILOGO 2 – Poročilom o delu na projektu. 8. Sestava vloge Za oddajo vloge na nacionalni del razpisa, ki jo predloži slovenski koordinator ali narodni prijavitelj, se sestavi en izvod popolne vloge. Vloga naj bo vezana na način, ki onemogoča neopazno spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače. Vloga se bo smatrala za popolno, če bo vsebovala listine (1–4) iz spodnjega seznama: 1. Skrajšana predstavitev projekta (OBRAZEC 1), ki vsebuje: – Predstavitev slovenskega prijavitelja, – Predstavitev izvajalca raziskovalno-razvojnih storitev, – Opis raziskovalnih potreb v sektorju, – Opis razlogov za sodelovanje z izbranimi tujimi partnerji. 2. Finančna struktura projekta (OBRAZEC 2). 3. Izjava o resničnosti navedb in strinjanju z razpisnimi pogoji (OBRAZEC 3). 4. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!). Zaželeno je, da obrazce v vlogi razporedite po vrsti, kot so navedeni in da so po vrsti (vsi obrazci skupaj) od začetka do konca vloge strani oštevilčene (liste oštevilčite lastnoročno). Morebitnih dodatnih prilog ni potrebno oštevilčiti, naj pa bodo v vlogi navedene. 9. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je 11. 3. 2010, do 14. ure. Vloga mora do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 8. razpis CORNET«, ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka roka (torej 11. 3. 2010, do 14. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 10. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje prispelih vlog na nacionalni razpis je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in sicer 13. 3. 2010, ob 14. uri. Na odpiranju komisija Ministrstva, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele ovojnice in izloči tiste, ki niso pravilno izpolnjene ali označene ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku. Na odpiranju komisija ugotovi popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Vloga je popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene v 8. točki navedene obrazce. Komisija ministrstva bo v tem delu preverila tudi, ali je koordinator projekta (ne glede na to ali je prijavitelj na ta, slovenski razpis koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj) pravočasno poslal ustrezno prijavo (elektronsko kopijo dokumentov) na ustrezni mednarodni 8. razpis CORNET. Kolikor koordinator tega ni storil, prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za ta javni razpis in bo njegova vloga zavržena. Mednarodna prijava ne more biti predmet dopolnitve vloge. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. 11. Pregled izpolnjevanja ustreznostnih pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu), se pregleda, ali izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami tega javnega razpisa. Kolikor se takoj ali v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na javni razpis ne izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi navajal napačne podatke, se vlogo zavrne, ne glede na oceno mednarodnih ocenjevalcev. Prvi korak: pregled izpolnjevanja pogojev ustreznosti Pri formalno popolnih vlogah strokovna komisija Ministrstva v skladu z mednarodnim in slovenskim razpisom pregleda izpolnjevanje pogojev tega razpisa. Strokovna komisija ministrstva pregleda prijavo z vidika Slovenije, s posebnim poudarkom na prijavitelja in izdela t. i. »naslovnično mnenje« (»Cover Note«), v katerem oceni osnutek konzorcijskega dogovora; zgodovino poslovanja, verodostojnost, finančno stanje ter finančne obveznosti; razmerje stroški – koristi, zastopanje ciljnega sektorja, strategijo razširjanja ter možnost Ministrstva za sofinanciranje. Posreduje ga upravi mednarodnega razpisa CORNET. Drugi korak: izvedensko ocenjevanje Dva zunanja, neodvisna ocenjevalca, ki bosta izbrana s strani konzorcija CORNET, bosta ocenila vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih merilih, ki so razdeljena v 6 sklopov. Oceni obeh ocenjevalcev se posredujeta članom Komisije za vrednotenje (IEP). Poročilo ocenjevalcev bo sestavljeno iz ocene konzorcija, vodja in članov, projektnega načrta in finančne strukture, in njegovega vodenja, predvidenega tehnološke ali inovacijskega napredka ter gospodarskega učinka, trženja in konkurenčnosti projekta. Merila se ocenjujejo z ocenami odlično, dobro, povprečno ali slabo. Ministrstvo pri vsebinskem ocenjevanju projektov ne sodeluje. Tretji korak: komisijski pregled in razvrstitev Vsak projekt bo nato skupinsko pregledala in ovrednotila Komisija za vrednotenje in na podlagi prijavnega obrazca, osnutka konzorcijske pogodbe, ocen zunanjih ocenjevalcev in naslovničnega mnenja ministrstva oblikovala skupni predlog sofinanciranja. 12. Izdelava predloga sofinanciranja Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega predloga sofinanciranja toliko najvišje uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev (na mednarodni in slovenski ravni). Predlog nacionalnega sofinanciranja bo strokovna komisija ministrstva izdelala po odločitvi Sveta CORNET na podlagi predloga Komisije za vrednotenje. V nadaljevanju bo mednarodna skupina preverila razpoložljivost sredstev po posameznih državah. Sofinancira se toliko projektov (po vrsti) s skupnega seznama, za kolikor so zagotovljena sredstva. Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. 13. Višina sredstev: za sofinanciranje projektov CORNET bo s proračunske postavke 5687 – Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru v proračunskem letu 2010 namenjenih 300.000,00 EUR, v proračunskem letu 2011 650.000,00 EUR in v proračunskem letu 2012 400.000 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunu RS. Za sofinanciranje v letu 2012 bo s prejemnikom sredstev sklenjen aneks k pogodbi, če bo potrebno. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi. 14. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2010, 2011, 2012. 15. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od dokončne odločitve mednarodne komisije. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 16. Dodatne informacije: razpis je objavljen v Uradnem listu RS. Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh Ministrstva: www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski pošti, kontaktna oseba: Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti