Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 4300-45/2009/11 Ob-1407/10 , Stran 221
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa ter posredniškega telesa Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za zdravje, ki je sodelujoče ministrstvo na podlagi sklenjenega sporazuma s posredniškim telesom Ministrstvom za gospodarstvo št. MZ-9622,9624/2009/JT z dne 23. 12. 2009. Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG). MG zagotavlja finančna sredstva kohezijske politike za namen trajnostne rabe energije. Sodelujoče ministrstvo kot izvajalec razpisa je Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZ). 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa – Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES); – Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES); – Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006); – Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09); – Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.99/09); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09); – Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10); – Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013; – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013; – Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« št. KS OP ROPI/6/1/001-0-MG z dne 3. 2. 2010; – Sporazum št.: MZ-9622,9624/2009/JT z dne 23. 12. 2009 o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju javnega razpisa za izbor operacij »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb med MG in MZ ter aneks št. 1 k Sporazumu št. MZ-9622,9624/2009/JT. 3. Predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti 3.1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Predmet sofinanciranja so projekti (v nadaljevanju: operacije) praviloma z naslednjimi vsebinami energetske sanacije stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken) pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni (v nadaljevanju: JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni): – energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni, – sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in sočasni proizvodnji električne energije in toplote ter hladu. Vsebine so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.euskladi.si/. 3.2. Namen razpisa Predvidena je energetska sanacija stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni. Energetska sanacija stavb JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni zajema naložbe v izboljšanje toplotnih karakteristik obstoječih stavb, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite. Pri izboljšanju sistemov za ogrevanje je mišljena zamenjava neustreznih kotlovskih kapacitet in naprav z napravami z visokim izkoristkom, spodbujanje nakupa kotlov na lesno biomaso in optimizacija ogrevalnih sistemov. Spodbujanje uporabe solarnih sistemov je namenjeno povečanju uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb in sanitarno toplo vodo v različnih sektorjih porabe energije. Toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov predstavljajo energetsko učinkovit in do okolja prijazen način ogrevanja. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke, je v različne snovi akumulirana sončna energija, zato predstavlja obnovljivi vir energije. Vgradnja sistemov za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu v stavbah, ki v primerjavi z ločeno proizvodnjo dosega večje izkoristke, omogoča znatne prihranke primarne energije, zaradi velike proizvodnje električne energije na mestu porabe pa tudi manjše izgube pri distribuciji. 3.3. Predvidene dejavnosti Področje energetske sanacije v javnem sektorju sestavlja: – energetska sanacija ovoja stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken in vrat na lupini stavbe, toplotna izolacija tal), – sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih podpostaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih), – vgradnja kondenzacijskih in nizkotemperaturnih kotlov, kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote za tehnologijo (kuhinje, pralnice, likalnice), – postavitev sistemov za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu, kolikor predvidena letna proizvodnja električne energije ne presega letne porabe javnega zavoda, – vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave, – samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti investicije. 4. Upravičeni nameni in upravičeni stroški Upravičeni nameni so: – priprava investicijske in projektne dokumentacije za energetsko sanacijo stavb, – energetska sanacija ovoja stavb, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva ter izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju ...) obstoječih objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo sledečih vrednosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni, klimatizacijski in prezračevalni sistemi, ki vključujejo vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo (optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega ali odtočnega zraka, izboljšave na ogrevalnih sistemih, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, vgradnja energijsko varčnih kompresorjev za komprimiran zrak in izraba odpadne toplote, ki nastane pri komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne energije po objektih in večjih porabnikih), – energetsko učinkovita proizvodnja energije, ki vključuje vgradnjo sodobnih naprav za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, izgradnja sistemov za sočasno proizvodnjo toplote, elektrike in hladu (kogeneracija in trigeneracija), vgradnja hranilnikov toplote (topla voda, hladna voda, banke ledu), – energetsko učinkovita razsvetljava, – raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo. Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so: – stroški za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo nameravanih ukrepov URE ali OVE v skupni višini do 7% investicije, – stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet, – stroški za izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine ki vključujejo postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo špalet, nabavo in vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja vključno s paroprepustno oziroma parozaporno folijo, letvami oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in termoizolacijo kletnih prostorov, – stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne pogone, regulacijske elemente in potrebne armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, centralni prezračevalni sistem s kanali z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, toplotno črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim sistemom, – stroški energetsko učinkovite proizvodnje, ki vključujejo stroške nabave in namestitve kondenzacijskega ali modularnega kotla, sistema za sočasno proizvodnjo toplote, elektrike (kogeneracije) in hladu (trigeneracije), hranilnikov toplote, – stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo varčnih svetilk, vgradnjo regulacije osvetljevanja, fotosenzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal vključno s potrebnimi instalacijskimi deli, – stroški nastali zaradi rabe obnovljivih virov, ki vključujejo nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo. Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upravljanja. Stroški morajo biti ustrezno izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Zahtevku za izplačilo bo potrebno predložiti dokazila o plačilu nastalih stroškov. Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od dneva oddaje vloge na razpis do 31. 12. 2012, razen stroškov za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo nameravanih ukrepov URE ali OVE, katerih stroški lahko nastanejo od 28. 8. 2007 dalje. Strošek nastane z dnevom prejema računa svojega izvajalca. 5. Pogoji za dodelitev sredstev 5.1 Upravičenci in prijavitelji Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni, to so pravne osebe javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni. Prijavitelj operacije je upravičenec. Upravičenec lahko prijavi več operacij, če posamezna operacija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, opredeljeno v točki 5.2.1. 5.2. Splošni pogoji 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom in namenom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. 2. Pri vseh operacijah morajo pokrivanje 10% upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov ter stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) zagotavljati JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni iz lastnih virov; operacije morajo zato biti ustrezno opredeljene v letnih programih dela in finančnih načrtih JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni. 3. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. 4. Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 300.000,00 EUR brez DDV. 5.3. Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06), ki v finančnem izračunu upošteva 7% diskontno stopnjo oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta mora biti ekonomska analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki upošteva 5% realno finančno diskontno stopnjo. Analiza stroškov in koristi mora vsebovati najmanj: – finančno analizo, ekonomsko analizo, ki upošteva 5% realno finančno diskontno stopnjo ter analizo občutljivosti in tveganj; – tabelo denarnih tokov operacije, ki izkazuje: stroške naložbe po stalnih cenah z DDV, predvidene prilive in odlive operacije v stalnih cenah po letih za referenčno obdobje (kot ga priporoča Evropska komisija v Delovnem dokumentu št. 4) ter ostanek vrednosti (ocenjena tržna vrednost po zaključku referenčnega obdobja); – na podlagi prej navedenih podatkov mora analiza izkazovati izračun neto diskontiranih prihodkov in izračun finančne vrzeli ter izračun maksimalnega zneska sofinanciranja EU. Formule za izračun so podane v Delovnem dokumentu št. 4. Pri izračunu maksimalnega zneska sofinanciranja EU se lahko upoštevajo upravičeni stroški po tekočih cenah. Prijavitelj v vlogi ne more kandidirati za višji znesek kot ga izkaže ta izračun; – izračune ekonomske upravičenosti operacije s jasno opredeljenimi izhodišči. Izračunana mora biti ekonomska interna stopnja donosnosti. 2. Za operacije mora biti izdelana presoja vplivov na okolje (PVO), če tako zahtevajo predpisi s področja varstva okolja oziroma Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je potrebno, če ni, je dovolj lokacijska informacija oziroma vsa potrebna dokumentacija po Zakonu o graditvi objektov oziroma po upravnem postopku. 3. Popis obstoječega stanja objekta in rabe energije za zadnja tri leta (podatki iz razširjenega energetska pregleda ali popis rabe energije). 4. Objekti, kjer je specifična raba energije (ogrevanje in električna energija) < 300 kWh/m2/leto, niso upravičeni do prijave na razpis. 5. Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije morajo biti dimenzionirane tako, da je vsa električna energija proizvedena z visokim izkoristkom, skladno z zahtevami Uredbe o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št. 37/09). 6. Pri operacijah mora biti iz investicijskega dokumenta razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 7. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 5.4 Ostale zahteve 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za prednostno usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, – da je bil opravljen Razširjeni energetski pregled javnih objektov z gradbeno fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe energetskega pregleda, april 2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor in je objavljen na spletni strani www.aure.si (rubrika Energetska knjižnica). Razširjeni energetski pregled ne sme biti starejši od 10 let od datuma objave javnega razpisa, – da se v okviru stavb oziroma delov stavb, ki so del vloge izvaja izključno javna zdravstvena dejavnost, – da bo oprema, ki je predmet investicije predstavljala osnovno sredstvo prijavitelja in ne bo predmet razpolaganja, – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v obdobju 2007–2013, – o hranjenju dokumentacije na operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji, – o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih virov financiranja operacije, – o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja. Pri izvedbi operacij mora biti dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. 6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v točkah 5.1.–5.3. in ostale zahteve, ki so navedene v točki 5.4., bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: 1) Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) v kWh/m2/leto do 40 točk (točke se bodo zaokroževale na dve decimalki): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Slika 1: Točke za specifične prihranke pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) Specifični prihranki pri rabi energije vključujejo prihranke električne energije in toplote po izvedbi vseh planiranih ukrepov glede na stanje pred energetsko sanacijo. Specifične prihranke pri rabi energije je potrebno normirati na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Povprečna specifična raba energije za delovanje objekta se izračuna na osnovi specifične rabe energije za obdobje zadnjih treh let. Temperaturni primanjkljaj v sezoni je vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo povprečno dnevno temperaturo zraka za tiste dni od 1. julija do 30. junija, ko je povprečna dnevna temperatura nižja ali enaka 12 °C. V primeru prijave večjega števila objektov, pri katerih je izračunana specifična raba energije za vsak objekt posebej, je potrebno izračunati povprečno specifično rabo energije za vse objekte skupaj tako, da se sešteje vsa raba energije za delovaje vseh objektov in se deli s celotno ogrevano površino vseh objektov. Specifično rabo energijo za vse objekte nato še normiramo glede na temperaturni primanjkljaj. Operacije, ki iz merila specifični prihranki pri rabe energije ne dosežejo vsaj 20 točk, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa. 2) Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije po izvedbi sanacije do 30 točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delež obnovljivih virov energije ali proizvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije je razmerje med proizvedeno toploto iz obnovljivih virov energije oziroma proizvodnje toplote iz kogeneracije/trigeneracije in energijo, ki je potrebna za ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter toplote za tehnologijo. 3) Specifična višina investicije do 30 točk (točke se bodo zaokroževale na dve decimalki): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Specifična višina investicije je razmerje med celotnimi upravičenimi stroški operacije in predvidenimi letnimi prihranki energije, ki bodo nastali zaradi energetske sanacije. Slika 2: Točke za specifično višino stroška investicije Skupno maksimalno število doseženih točk je 100. Operacije, ki ne dosežejo vsaj 40 točk, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki so dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo več operacij z enako oceno, se bo upošteval vrstni red prispetja vloge. Prednost bo tako imela tista vloga, ki je kot popolna prispela prej. Za čas in datum dospelosti se štejeta ura in datum sprejete vloge na naslovu MZ, v glavni pisarni. Kolikor vsa sredstva ne bodo dodeljena pri prvem odpiranju vlog, bo razpisan dodatni rok za oddajo vlog. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 7. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 52.600.000,00 EUR, in sicer: – v letu 2010: 12.650.000,00 EUR, – v letu 2011: 17.350.000,00 EUR, – v letih 2012 in 2013: 22.600.000,00 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« predstavljajo 85% – ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% – ni delež dodeljenih sredstev. Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko in sredstva slovenske udeležbe za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarstvo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma dinamika porabe sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni. V primeru, da bodo na voljo dodatna sredstva, bo prišlo do povišanja višine namenskih sredstev. 7.1. Višina sofinanciranja: Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 85% – ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% – ni delež. 10% razlike celotnih upravičenih stroškov mora zagotavljati JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni. Znesek sofinanciranja po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi). Financiranje razlike zagotavlja prijavitelj. Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo, s priloženimi originalnimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili o plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. Upravičeni stroški so opredeljeni v javnem razpisu in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Davek na dodano vrednost je po tem javnem razpisu vselej neupravičeni strošek. Neupravičene stroške operacije zagotavlja JZZ sekundarne in/ali terciarne ravni iz lastnih sredstev. 8. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo MZ nakazoval po pooblastilu ministra za gospodarstvo neposredno na račun prijavitelja. Osnova za izplačilo sredstev je s strani MZ pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi prijavitelj in ga izstavi MZ. 9. Obdobje za porabo sredstev Posamezna operacija iz naslova tega razpisa mora biti zaključena praviloma najkasneje v roku 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Zadnji zahtevki za izplačilo s strani prejemnikov sredstev morajo biti poslani MZ najkasneje do 31. 1. 2013, rok dokončanja del se lahko podaljša samo v izrednih okoliščinah in ob predhodnem soglasju MZ. Stroški, to so izvršena plačila prejemnikov sredstev svojim izvajalcem, ki so nastali pred 28. 8. 2007 in po 31. 12. 2012 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Kazalniki operacije morajo biti v celoti doseženi najkasneje 2 leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancirana sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2010, 2011, 2012 in 2013. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli prejeti v letih 2010, 2011 in 2012 bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na MZ enkrat mesečno do 10. v mesecu, in sicer za plačane stroške v prejšnjem mesecu. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa se zaključi 31. 12. 2012. Datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MZ je 31. 1. 2013. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča. 10. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 3. 2010. Naslednji datumi, okvirno vsaka 2 meseca do konca leta 2010 oziroma do porabe sredstev, bodo objavljeni v Uradnem listu RS vsaj 45 dni prej. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem št. 8. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo odpirale in bodo zavržene. Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu MZ, vsak delovni dan, med 8. in 16. uro (v petek do 14.30) do dneva in ure določene kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MZ do dne, objavljenega v Uradnem listu RS, do 9. ure. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, uradno prečiščeno besedilo) in internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 11. Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 3 delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Vloga bo popolna, če bo vsebovala pravilno izpolnjene obrazce: 1 s prilogo 1.1., 2, 3, 5 in parafiran obrazec 4 ter investicijski dokument z izdelano analizo stroškov in koristi. Pravilno pripravo vloge podrobneje opredeljujejo določila razpisne dokumentacije. Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od skrajnega roka za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz točke 5.1.do 5.4., pa bodo zavrnjene. 12. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za zdravje. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na MZ v roku 15 dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno MG. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. MG bo o pritožbi odločil praviloma v roku 15 dni. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si) 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. pravne in programske podlage; 2. predmet, namen razpisa in predvidene dejavnosti; 3. razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev; 4. upravičeni nameni in upravičeni stroški; 5. pogoji za dodelitev sredstev; 6. metodologija in merila za ocenjevanje vlog; 7. navodila za izdelavo vloge z obrazci: – prijavni obrazec (obrazec št. 1 s prilogo 1.1.); – obrazec izjave (obrazec št. 2); – obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 3); – vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4); – obrazec izjave o višini načrtovanih zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške; – operacije po obdobjih (obrazec št. 5); – navodilo za pripravo zahtevka za sofinanciranje (obrazec št. 6); – vzorec zahtevka za sofinanciranje (obrazec št.7 s prilogama 7.1 in 7.4); – pravilna oprema ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 8). Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu: http://www.mz.gov.si ali po predhodni najavi, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pri Renati Babič-Valentinčič. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: gp.mz@gov.si. 14. Dodatne informacije in obveščanje: kontaktna oseba za vse dodatne potrebne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Renata Babič-Valentinčič. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov: renata.babic-valentincic@gov.si oziroma po faksu na tel. 01/478-69-67. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Ministrstva za zdravje v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. MZ bo v 10 dneh po objavi v Uradnem listu RS organiziral informativni dan za prijavitelje. Čas in kraj bosta naknadno objavljena na spletnem naslovu http://www.mz.gov.si.

AAA Zlata odličnost