Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Ob-1342/10 , Stran 236
Predmet razpisa A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih ima v programu dela Turizem Ljubljana za leto 2010, in sicer: – tradicionalne turistične prireditve, – programi in prireditve v povezavi z Ljubljano – Svetovno prestolnico knjige, – programi in prireditve v parku Tivoli s ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve tivolske promenade. B) Predmet razpisa so predlogi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A/ in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika); – kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, ki ni starejši od dvanajstih mesecev, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti v RS; – izdelan projekt prireditve z dispozicijo vsebine, način izvedbe in izvedbeni roki; – vrednost in cena celotnega projekta s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov; – reference ponudnika oziroma izvajalca ter sodelujočih na prireditvi; – izjava predlagatelja: – o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, – o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). Merila in pogoji Predlagatelji so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2010. Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki: – so sestavni del programa dela Turizma Ljubljana za leto 2010 (točka A), – so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane, – poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici, – so brezplačne za obiskovalce, – so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, – imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive, – pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2010 znaša 110.000 EUR. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi, na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov Rok za izvedbo prireditev iz razpisnega področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2010. Rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev iz razpisnega področja B) je 20. november 2010. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo oddane na sedežu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 8. marca 2010, do 10. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 8. marca 2010 in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednji dan. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta nives.vrhovnik@visitljubljana.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.visitljubljana.si in www.ljubljana.si.

AAA Zlata odličnost