Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

47802-1/2010-1 Ob-1326/10 , Stran 238
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/5314-684. 2. Predmet prodaje: – prodaja gradbene parcel št. 395/80, v izmeri 795 m2, namenjeni za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah. Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina v Lescah (DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih objektov. 3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša 95.400,00 € oz po 120,00 €/m2. Najnižji znesek višanja je 500 €. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo v ponedeljek, 22. februarja 2010, ob 13. uri. Javna dražba bo za vse parcele potekala v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do petka, 19. februarja 2010, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: 72210000-3301-1. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 8. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 9. Informacije: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo: – na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh, od 8. 2. 2010 do 19. 2. 2010, od 10. do 12. ure. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

AAA Zlata odličnost