Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

299. Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica, stran 1067.

Na podlagi 3. točke 7. in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa namen, upravičence, predmet, postopek in pogoje za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica in nadzor porabe sredstev.
Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Za potrebe tega odloka se za društva s področja kmetijstva in podeželja štejejo društva, katerih glavni namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
2. člen
(namen odloka)
Namen tega odloka je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi mestni svet z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica.
4. člen
(oblika in višina sredstev)
Sredstva po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Maksimalna višina pomoči je določena z javnim razpisom.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določil tega odloka, javnega razpisa ter glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
5. člen
(upravičenci do sredstev)
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihovo delovanje je neprofitne narave,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih,
– imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske in druge pogoje za izvedbo programa,
– opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prvega člena tega odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega uradnega naziva,
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
6. člen
(predmet sofinanciranja)
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:
– izobraževanja,
– promocija društev in območja delovanja društev,
– priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisi,
– prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
– nakup strokovne literature, priprava in tiskanje zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa.
Vsebine iz prvega odstavka tega člena se lahko podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere izmed iz vsebin prejšnjega odstavka so predmet letnega sofinanciranja.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega odloka niso:
– programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica,
– programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih ali drugih javnih virov,
– profitni programi,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega odloka se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
(postopek)
Sredstva se dodeljujejo po postopku, določenem s tem odlokom in javnim razpisom. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
(komisija)
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tri-članska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin programov in višine sredstev za posamezne vsebine,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– pregled in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom.
S sklepom iz prvega odstavka tega člena se lahko določijo tudi druge naloge komisije.
9. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge določbe.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prejemnik izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev vsebin, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– navedba meril;
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločbo.
Merila za dodeljevanje sredstev po tem odloku sprejme komisija.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne dokumentacije.
11. člen
(vloga)
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Prosilci, katerih vloge niso popolne, se v roku petih delovnih dni pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki niso bile dopolnjene v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od njegove vročitve.
12. člen
(odločba o dodelitvi sredstev)
Komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Po ocenitvi vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Odločba mora vsebovati namen in višino dodeljenega zneska.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od njene vročitve.
13. člen
(pogodba)
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se določijo s pogodbo. Pogodba mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov Mestne občine Nova Gorica in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
Sredstva se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe, po predhodni predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz prejšnjega člena ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
14. člen
(nadzor)
Namensko porabo dodeljenih sredstev spremlja komisija oziroma pristojni organ. V primeru nenamenske porabe je prejemnik sredstev dolžan dodeljena sredstva vrniti skupaj z obrestmi, dogovorjenimi v pogodbi.
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini Nova Gorica predložiti:
– dokazila o izvedenih programih, za katere so jim bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.
15. člen
(vračilo sredstev)
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 13. člena tega odloka.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjem javnem razpisu.
16. člen
(objava seznama prejemnikov sredstev)
Po dokončnosti odločb iz 12. člena tega odloka pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 2. točka 1. člena, 3. točka 6. člena ter IV. poglavje Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 60/07, 42/08).
18. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-1/2010
Nova Gorica, dne 21. januarja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti