Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 29/10 Ob-1315/10 , Stran 238
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica. I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla: Najem poslovnega prostora Bazoviška 3 (pritličje desno), namenjenega izvajanju pridobitnih dejavnosti ter starih obrti v izmeri 38,5 m2. Poslovni prostor se odda z najemno pogodbo v najem za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druga bremena. Poslovni prostor se odda v najem v stanju, kakršnem je. Najemnik je dolžan sam usposobiti poslovni prostor za opravljanje dejavnosti. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti v prostoru. II. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja Izklicna mesečna najemnina poslovnega prostora znaša 186,38 €. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €. 2. Rok sklenitve pogodbe Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 3. Način in rok plačila Najemodajalec oziroma njegov pooblaščenec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino, ki jih mora najemnik plačati v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se začne obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške in dajatve. 4. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 1 mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna, sklic na številko 3528-5/2010. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se varščina ne vrne. 5. Ogled nepremičnine Ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. 05/711-23-26. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Na dražbi, lahko za najem poslovnega prostora sodelujejo pravne in fizične osebe, z območja RS oziroma z območja države članice EU, ki opravljajo pridobitno dejavnost oziroma staro obrt. Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – kratka predstavitev dejavnosti, – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TR računa za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS) (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane in pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe in državljani ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne in fizične osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imel blokade TRR), – pooblastilo, če pravno ali fizično osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki mora biti notarsko overjeno, – osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, – davčno, matično in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 7. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Poslovna prostora se bosta dražila po vrstnem redu kot sta našteta pod I. te objave. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne najemnine. Javna dražba za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena oseba s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. III. Datum, čas in kraj javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo 22. 2. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, I. nadstropje, desno. Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61.

AAA Zlata odličnost