Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Ob-1346/10 , Stran 234
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa Prostori/Oprema 2010 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisa Prostori/Oprema 2010 znaša 332.000,00 €. 3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Prostori/Oprema 2010 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2010 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 4. Razpisni roki: razpis Prostori/Oprema 2010 je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3. 2010. 5. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa Prostori/Oprema 2010 obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta), – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost. Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji razpisa Vloge na razpis Prostori/Oprema 2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS – to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo; – zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2009, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja. Popolne vloge na razpis Prostori/Oprema 2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izjava predlagatelja da: – projekt ni bil prijavljen na ostale razpise JSKD 2010; to potrdijo s podpisano izjavo, – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi; to potrdijo s podpisano izjavo. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje pogojev razpisa Prostori/Oprema 2010 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni); – če je predlagatelj lokalna skupnost, le-ta predloži kulturne programe in reference društev, ki prostore uporabljajo. Investicijski projekt ustreza kriterijem tega razpisa, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža; – skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. Izločilni kriterij: – če gre za prostore v lasti zasebnih fizičnih in pravnih oseb, projektov obnove prostorov NE sofinanciramo. 10. Posebni kriteriji Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na: – obseg realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk); – učinek realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk); – nujnost projekta obnove oziroma nakupa opreme (skupaj do 21 točk); – kakovost in uporabnost prostorov oziroma opreme (skupaj do 21 točk); – dostopnost prostorov oziroma opreme (skupaj do 21 točk); – učinke predlaganega projekta z vidika integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk). Posebni kriterij: – če gre za prostore v lasti zasebnih fizičnih in pravnih oseb, mora predlagatelj predložiti pisno listino iz katere je razvidno, da gre se prostori dolgoročno uporabljajo v neprofitne namene v okviru razpisnega področja. 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na razpis Prostori/oprema 2010«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku! Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Prostori/oprema 2010. 13. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: – Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524, – Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518, – Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508. Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan, od 9. do 11. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si. Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD, vsak delovni dan, od 9. do 15. ure. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Prostori/oprema 2010 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

AAA Zlata odličnost