Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Ob-1343/10 , Stran 231
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa Specializirana oprema 2010 so projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih inštrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisa Specializirana oprema 2010 znaša 133.400,00 €. 3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz razpisa Specializirana oprema 2010 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2010 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 4. Razpisni roki: razpis Specializirana oprema 2010 je odprt od 5. 2. 2010 do 5. 3. 2010. 5. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa Specializirana oprema 2010 obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta), – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Kot specializirana oprema se v tem razpisu štejejo kostumi in specifični inštrumenti za folklorne skupine ter glasbeni inštrumenti za pihalne in tamburaške orkestre. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva. Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji razpisa Vloge na razpis Specializirana oprema 2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS – to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev;organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2009, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo; – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo. Popolne vloge na razpis Specializirana oprema 2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izjava predlagatelja da: – projekt ni bil prijavljen na ostale razpise JSKD 2010; to potrdijo s podpisano izjavo, – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje pogojev razpisa Specializirana oprema 2010 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega razpisa, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2009); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni). Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega razpisa, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža; – skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. Izločilni kriterij: – nakup kromatične/klavirske harmonike, kitare, koncertnih citer in nakup kakršnihkoli električnih inštrumentov ne bo sofinanciran. 10. Posebni kriteriji Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na: – obseg realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk); – učinek realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk); – nujnost nakupa instrumentov oziroma specifičnost opreme (skupaj do 21 točk); – kakovost in uporabnost opreme (skupaj do 21 točk); – dostopnost opreme (skupaj do 21 točk); – učinke predlaganega projekta z vidika integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk). 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,pp 1699, 1000 Ljubljana, do 5. 3. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na razpis Specializirana oprema 2010«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku! Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Specializirana oprema 2010. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: – Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524, – Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518, – Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508. Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan, od 9. do 11. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si. Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD, vsak delovni dan, od 9. do 15. ure. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Specializirana oprema 2010 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti