Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

298. Odlok o programu opremljanja stavnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče, stran 1065.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. januarja 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunsko območje komunalne opreme, skupni in obračunski stroški zgrajene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja zemljišč na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče – Fajdigovšče, štev. 11/2009, katerega je v novembru 2009 izdelalo podjetje BSI inženiring d.o.o., Cesta 25. junija 1f, 5000 Nova Gorica, in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka je predvidena komunalna oprema na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče – Fajdigovšče.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se je zagotovilo priključevanje na komunalno infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. V primeru OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče obravnavamo šest obračunskih območij posamezne vrste komunalne infrastrukture.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje predvidene komunalne opreme:
– skupni stroški izgradnje predvidene komunalne opreme znašajo 6.814.043,00 € brez DDV;
– obračunski stroški izgradnje predvidene komunalne opreme znašajo 6.541.044,00 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp(i)) in neto tlorisne površine objekta (Ct(i))
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine predvidenih objektov – novogradnje se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Naziv stroška        | Cp(i) (€/m2) | Ct(i) (€/m2) |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– ceste in pločniki     |   40,52   |   68,86   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– meteorna kanalizacija   |   5,87   |   16,91   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– fekalna kanalizacija    |   9,37   |   26,96   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– komunalni otoki      |   0,27   |   0,77   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– javna razsvetljava     |   1,73   |   4,98   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– vodovodno omrežje     |   5,00   |   14,40   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|        Cp(i) / Ct(i)|   62,76   |   132,88   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
Preglednica 1: Prikaz vrednosti C(pi) in C(ti) predvidenih objektov v odvisnosti od obračunskega območja komunalne infrastrukture
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine obstoječih objektov se obračuna z upoštevanjem preglednice 2.
+-----------------------------+---------------+----------------+
|Naziv stroška        | Cp(i) (€/m2) | Ct(i) (€/m2) |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– meteorna kanalizacija   |   5,87   |   16,91   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– fekalna kanalizacija    |   9,37   |   26,96   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– komunalni otoki      |   0,27   |   0,77   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– javna razsvetljava     |   1,73   |   4,98   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|– vodovodno omrežje     |   5,00   |   14,40   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|        Cp(i) / Ct(i)|   22,24   |   64,02   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
Preglednica 2: Prikaz vrednosti C(pi) in C(ti) obstoječih objektov v odvisnosti od obračunskega območja komunalne infrastrukture
Pomen Cp(i) in Ct(i) je naslednji:
Cp(i)    stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto
      komunalne opreme;
Ct(i)    stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto
      komunalne opreme.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cp(i)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Ct(i)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(i1) = Cp(i) * I
oziroma
Ct(i1) = Ct(i) * I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp(i1) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(i1) * Dt)
Komunalni prispevek za celotno komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP        celotni komunalni prispevek
KP(i)      komunalni prispevek za posamezno komunalno
         opremo;
A(parcela )   površina parcele objekta;
A(tlorisna)   površina neto tlorisne površine objekta;
K(dejavnost)   faktor dejavnosti je enak 1,0;
Cp(i1)      indeksirani stroški opremljanja m2 parcele
         z določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i1)      indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z
         določeno vrsto komunalne opreme.
9. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– po uradni dolžnosti.
10. člen
(povezava z ostalimi dokumenti)
Novograditelji so dolžni poravnati še sorazmerni del stroškov opremljanja zemljišč, kot to določa program opremljanja in drugi odstavek 11. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS; št. 54/08). Stroški obstoječe infrastrukture (primarna komunalna oprema) so prikazani v poglavju 6.2 programa opremljanja.
11. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
12. člen
(etapnost izgradnje)
Izgradnja komunalne infrastrukture, navedene v programu opremljanja, je predvidena v štirih etapah. V posamezni etapi je potrebno komunalno infrastrukturo zgraditi v funkcionalno zaključeni celoti in jo priključiti na obstoječo komunalno infrastrukturo.
13. člen
(pogodba o opremljanju)
Na podlagi izdelanega programa opremljanja investitorji izgradnje objektov na območju OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče sklenejo z Mestno občino Nova Gorica pogodbo o opremljanju.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-75/2009
Nova Gorica, dne 21. januarja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti