Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

304. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, stran 1073.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US in 79/09) in 7. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom je ustanovljena občinska uprava Občine Ribnica.
Sedež občinske uprave je na naslovu Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Ta odlok določa:
– naloge in organizacijo občinske uprave Občine Ribnica (v nadaljevanju: občinska uprava),
– način vodenja občinske uprave,
– naloge, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi javni uslužbenec občinske uprave.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Občinska uprava Občine Ribnica je enovit organ.
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih in
– sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva.
Občinska uprava ureja tudi druge lokalne zadeve javnega pomena.
7. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava:
– strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta in nadzorni odbor;
– kadrovske zadeve;
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
– gospodarjenje s premičnim in nepremičnim premoženjem občine;
– obdelava podatkov za potrebe organov občine;
– naloge civilne obrambe, civilne zaščite in reševanja;
– naloge s področja urejanja prometa;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava:
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavlja pogodbe, daje oceno sprejetih pogodb in pravno spremlja pogodbe;
– nudi strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– daje pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti in za druge uporabnike proračuna;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih in drugih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja predloge programskih usmeritev gospodarskih dejavnosti;
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– opravlja druge naloge s tega področja.
12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov;
– pripravlja in izvaja programe javnih del;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami;
– nadzor nad vzdrževanjem občinskih cest, zimsko službo ter urejanjem in vzdrževanjem parkirišč, urejanjem zelenih površin, vzdrževanjem in urejanjem pokopališč, urejanjem javnih tržnic in vzdrževanjem mest za plakatiranje in oglaševanje;
– opravlja druge naloge na tem področju.
16. člen
Občinska uprava na področju ravnanja s stvarnim premoženjem opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge za pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo;
– koordinira oziroma pripravlja investicijske programe ter nadzira investicijske posle v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica občine;
– uveljavlja predkupno pravico občine;
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun za izdajo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
– izračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
– pripravlja letni program pridobivanja in letni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
– opravlja druge naloge na tem področju.
17. člen
Naloge inšpekcijskega nadzora opravlja občinska inšpekcija.
Občinska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, in je prekrškovni organ po zakonu o prekrških.
18. člen
Naloge občinskega redarstva opravlja občinski redar.
Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa področni zakon ali na njegovi podlagi izdan občinski predpis.
Občinski redar je prekrškovni organ po zakonu o prekrških.
19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma javnih uslužbencev na področju občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.
20. člen
Za opravljanje nalog občinske inšpekcije, občinskega redarstva, pravnih in kadrovskih zadev se lahko s posebnim odlokom ustanovi z eno ali več občinami organ skupne občinske uprave.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
Župan izvršuje pravice in obveznosti delodajalca v skladu z zakonom o javnih uslužbencih in zakonom o lokalni samoupravi.
22. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
Direktor občinske uprave:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev občinske uprave in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence občinske uprave in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
23. člen
Župan lahko za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca pooblasti javnega uslužbenca občinske uprave, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
24. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
25. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
26. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
27. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
28. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
29. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.
S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. ODLOČANJE O UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH ZADEVAH
30. člen
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek o prekrških vodijo in o prekrških odločajo pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa občine. O zahtevi za sodno varstvo v prekrškovnem postopku odloča pristojno sodišče.
31. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
32. člen
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
V. JAVNI USLUŽBENCI OBČINSKE UPRAVE
33. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
34. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
35. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri svojem delu vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katere koli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora javni uslužbenec uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
36. člen
Direktor občinske uprave in javni uslužbenci, ki opravljajo upravne in strokovno-tehnične naloge z delovnega področja občinske uprave odgovarjajo županu za stanje na posameznem delovnem področju, spremljajo stanje in razvoj na posameznih matičnih področjih, pravočasno opozarjajo na pojave, ki jih ugotovijo pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih dela in opravljajo druge strokovne naloge.
37. člen
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi v vojnem stanju.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 95/99 in 76/06).
39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2009
Ribnica, dne 26. januarja 2010
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost