Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Ob-1337/10 , Stran 248
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina: – poslovni prostor, v izmeri 112,32 m2, v zemljiški knjigi opisan kot dvorana s pripadajočimi sanitarijami, garderobo, predprostorom in shrambo za čistila, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, na naslovu Levstikova ulica 7 v Piranu, označena s št. 126. ES, ki stoji na parc. št. 701, k.o. Piran; – poslovni prostor je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Piranu na podlagi delilnega načrta št. 21/93, iz aprila 1993, vknjižen v vl. št. 1609/5, k.o. Piran, kot del samostojnega dela stavbe, označenega z rdečo barvo in št. 5.E, ki poleg poslovnega prostora v pritličju zajema tudi poslovni prostor v I. nadstropju, ki pa ni predmet prodaje, – izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 199.600,00 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi z prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Za prenos lastninske pravice na poslovnem prostoru bo potrebno izdelati dopolnitev delilnega načrta, katere strošek krije kupec. 2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 3. Posebni pogoji sodelovanja: – poslovni prostor se prodaja z izključno namembnostjo trgovine z živili in je za tak namen tudi določena izhodiščna vrednost. Vsi ponudniki se s pisno izjavo zavežejo, da se s tem pogojem strinjajo, ter da bodo v primeru izbire njih kot najugodnejšega ponudnika poslovni prostor v ta namen tudi usposobili in uporabljali, – v primeru rekonstrukcije poslovnega prostora se kupec zaveže pridobiti soglasja vseh ostalih etažnih lastnikov in zagotoviti vhod v preostale dele stavbe. 4. Splošni pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se vplača na podračun: 01290-645083633, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper, ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 22. februar 2010, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa, izrecno tudi s pogoji iz 3. točke javnega razpisa, z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 22. februarja 2010, do 12. ure, na naslov Krajevna skupnost Piran, Levstikova ulica 7, 6330 Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnine – Ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo postopka prodaje. 6. Odpiranje ponudb bo dne 1. marca 2010, ob 12.30. Odpiranje ponudb je javno. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Predsednik Krajevne skupnosti Piran lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli do sklenitve pravnega posla prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Krajevne skupnosti Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine in izdelavi dopolnitve delilnega načrta. 11. Prodajna pogodba vsebuje predkupno pravico v korist Krajevne skupnosti Piran za obdobje 5 let po sklenitvi prodajne pogodbe. 12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09). 13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Krajevne skupnosti Piran, Levstikova ulica 7, Piran, tel. 05/673-24-83.

AAA Zlata odličnost