Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

210. Sklep o javni predstavitvi Predloga zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), EPA 806-V
211. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

236. Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami
237. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
238. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES

Sklepi

239. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

MINISTRSTVA

212. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
213. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
214. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2010
215. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2010
216. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2010
240. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
241. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
242. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
243. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih

BANKA SLOVENIJE

244. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

245. Poročilo o gibanju plač za november 2009

OBČINE

Beltinci

217. Sklep o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Beltincih

Brežice

218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob cesti svobode« v Občini Brežice

Celje

219. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Dobrna

220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških

Ig

221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig

Ilirska Bistrica

222. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010

Ivančna Gorica

223. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica

Kočevje

246. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza

Komen

224. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2010

Ljubljana

225. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
226. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mokronog-Trebelno

227. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010

Murska Sobota

247. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

228. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Podčetrtek

229. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
230. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek

Polzela

231. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2010
232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Velike Lašče

233. Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče

Žalec

234. Odlok o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010
235. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

248. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2010

PREKLICI

249. Preklic objave Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost