Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

227. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010, stran 800.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 26. seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010 (Uradni list RS, št. 29/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Mokronog - Trebelno za leto 2010 je določen:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        (v evrih)
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupine kontov           Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       5.424.047
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.250.905
70  DAVČNI PRIHODKI               2.541.602
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.280.990
   703 Davki na premoženje            154.153
   704 Domači davki na blago in storitve     106.459
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               709.303
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      94.788
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.500
   712 Denarne kazni                5.015
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    26.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          582.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI              100.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      0
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      100.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.073.142
   740 Transferni prihodki iz drugih       554.189
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.518.953
   iz sredstev proračuna Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.277.574
40  TEKOČI ODHODKI                1.025.540
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     235.737
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     36.900
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        678.019
   403 Plačila domačih obresti           19.000
   409 Rezerve                   55.884
41  TEKOČI TRANSFERI               1.185.454
   410 Subvencije                 17.000
   411 Transferi posameznikom in         716.629
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   141.350
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       310.475
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.842.296
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.842.296
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            224.284
   430 Investicijski transferi proračunskim       0
   upor.
   431 Investicijski transferi pravnim in     224.284
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim       0
   upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ
   (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               800.000
50  ZADOLŽEVANJE                  800.000
   500 Domače zadolževanje            800.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              12.500
55  ODPLAČILA DOLGA                 12.500
   550 Odplačila domačega dolga          12.500
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –66.027
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         787.500
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     853.527
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani: www.mokronog-trebelno.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2 člen
(namen zadolževanja)
Spremeni se 12. člen tako, da se na novo glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkom izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2010 lahko zadolži do višine 800.000 evrov.« Občina se lahko zadolži za naslednje investicije:
– obnova in novogradnja ceste Sv. Peter–Drečji vrh do višine 350.000 EUR
– gradnja vodovoda Mokronog do višine 150.000 EUR
– gradnja športne dvorane 250.000 EUR
– projekti za izgradnjo vodovodnega omrežja 50.000 EUR.«
3 člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2010
Mokronog, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti