Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-4/2010 Ob-1307/10 , Stran 147
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in 2011, in sicer: – sklop A: Sofinanciranje programov dela okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in 2011, – sklop B: Sofinanciranje programa dela konzorcija okoljskih nevladnih organizacij za leti 2010 in 2011, ki se bo izvajal v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Upravičeni vlagatelji so: – sklop A: nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije); – sklop B: konzorcij ali povezava najmanj treh NVO, ki delujejo na področju varstva okolja, narave oziroma trajnostnega razvoja (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije), delujejo na nacionalnem in EU nivoju, so aktivni člani EU/mednarodnih NVO mrež, izvajajo informativno-ozaveščevalne aktivnosti na lokalni in nacionalni ravni in se aktivno vključujejo v oblikovanje politik na področjih varstva okolja. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja s pismom o nameri, medsebojnim dogovorom, konzorcijsko pogodbo ali statutom, dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja je potrebno predložiti v ponudbi. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene. 4. Merila Za vrednotenje, ugotovitev primernosti projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: Sklop A: (1) vsebinska kakovost programov dela za leti 2010 in 2011, (2) finančna učinkovitost (realna izvedljivost) programov za leti 2010 in 2011, (3) razdelanost programov dela za leti 2010 in 2011, (4) reference NVO o delovanju na področju varstva okolja za zadnja tri leta (2007/8/9), (5) spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja (NVO, občine, strokovne organizacije ipd.), (6) delovanje v javnem interesu. Sklop B: (1) vsebinska kakovost programa dela konzorcija in organizacij članic za leti 2010 in 2011, (2) reference konzorcija in NVO o delovanju na področju varstva okolja za zadnja tri leta (za obdobje od 2007 do vključno 2009), (3) delovanje konzorcija NVO na nacionalnem nivoju in EU nivoju (dokazuje se s seznamom nacionalnih in EU procesov in projektov za obdobje od 2007 do vključno 2009), (4) aktivno članstvo konzorcija NVO v EU oziroma mednarodnih mrežah (dokazuje se z referencami s strani mednarodnih mrež, za obdobje od 2007 do vključno 2009), (5) spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja (NVO, občine, strokovne organizacije, ipd.), (6) delovanje članic konzorcija NVO v javnem interesu. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za vse razpisane vsebine je 279.000 EUR. Od celotne vrednosti javnega razpisa je za sklop A predvidenih 178.000 EUR, za sklop B pa 101.000 EUR. Sklop A: sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi točkovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo strokovna komisija upoštevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira programa za leti 2010 in 2011 v višini največ 65% celotne vrednosti programov, vendar ne več kot 15.000 EUR. Sklop B: sofinancer bo dodelil sredstva na podlagi točkovanja vlog. Vlagatelju, ki bo dosegel najvišje število točk, bo kot protivrednost finančnega deleža sofinanciranja omogočena uporaba prostorov v Okoljskem centru. Vsebine programov iz tega razpisa so lahko sofinancirane samo iz enega vira tega razpisa – ali iz sklopa A ali iz sklopa B. 6. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 26. februarja 2010, do 12. ure. 7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 1. marca 2010, ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 8. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja. 9. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si, v rubriki Javne objave/Javni razpisi oziroma na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna, v 2. nadstropju, delovni čas: ob ponedeljkih in petkih od 9. do 12. ure, ob sredah pa od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Mileni Janežič, tel. 01/478-73-35, e-pošta: milena.janezic@gov.si. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: – na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2010/2011 – sklop (navedite A ali B)«, – na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja. Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti