Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Ob-1244/10 , Stran 148
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. +386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32; kontaktna oseba: Andreja Kočar, elektronski naslov: andrejka.kocar@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je potrebno izvesti Lokacija objekta: Ob Ulici Staneta Rozmana v Murski Soboti. V objektu, ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati opremo za 21 kuhinj, 21 kopalnic v oskrbovanih stanovanjih in opremo za skupni prostor. Objekt bo pripravljen za izvedbo montaže predvidoma v začetku junija 2010. Montaža mora biti zaključena do 30. 6. 2010. 3. Naslov, kjer je mogoče pridobiti dokumentacijo Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na podlagi pisne zahteve, poslano na elektronski naslov: info@ns-piz.si. Razpisna dokumentacija se bo ponudnikom posredovala po elektronski pošti ali na CDju. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do ponedeljka, 22. 2. 2010, do 12. ure. 5. Predložitev ponudbe Rok za predložitev ponudb je ponedeljek, 1. 3. 2010, do 12. ure, na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti predložene v pisni obliki. Izločene bodo ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – »Dobava in montaža opreme za oskrbovana stanovanja v Murski Soboti« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte, je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. 6. Datum in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v torek, 2. 3. 2010, ob 12. uri, na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžen sprejeti nobene ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 7. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 8. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžen zagotoviti in predložiti: izbrani ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu izvedenih del s strani naročnika dolžen naročniku izročiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema končnega obračuna za izvedena dela. 10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za razpisana dela v celoti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti