Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 478-420/2005/107 Ob-1301/10 , Stran 169
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe: a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Obrežje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Starod: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovna prostora sta namenjena izključno opravljanju dejavnosti špedicije. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Obrežje: poslovni prostor št. 5, objekt 15 – 82,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. b) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Starod: poslovni prostor ŠPEDICIJA III – 175,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Navedeno pa ne velja za poslovni prostor št. 5, objekt 15 na MMP Obrežje, za katerega se bo najemna pogodba sklenile takoj, ko se bo dosedanji najemnik izselil iz poslovnega prostora, se pravi s 1. 4. 2010. 5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas 5 let. 6. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa, št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 7. Višina varščine: Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnini položiti varščino v višini: a) MMP Obrežje: poslovni prostor št. 5, objekt 15 – 82,00 EUR, na račun, št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600110, z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 5, objekt 15. b) MMP Starod: poslovni prostor ŠPEDICIJA III – 175,00 EUR, na račun, št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600210, z navedbo namena nakazila: MMP Starod, ŠPEDICIJA III. Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni brez obresti. Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih prostorov, ki so navedeni v drugi točki te objave, je možen dne 3. 2. 2010, od 11. do 12. ure, po predhodnem dogovoru z Marino Harapin, tel. 01/478-18-10. 9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure, dne 12. 2. 2010, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP obrežje in/ali javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP Starod, šifra zadeve: Številka: 478-420/2005 (za MMP Obrežje) in/ali Številka: 478-10/2007 (za MMP Starod) Oznaka: »Ne odpiraj – javna dražba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 10. Pogoji za pristop k javni dražbi Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti: a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje – špedicija in druge spremljajoče dejavnosti oziroma – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 12. 2. 2010, v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri. 12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina Harapin, tel. 01/478-18-10. 13. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti