Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-7/2010-3 Ob-1258/10 , Stran 164
1. Naziv koncedenta: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 2. Podlaga in predmet razpisa: v skladu z določbami Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 110/09) je predmet javnega razpisa podelitev koncesije za izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna. Javna služba obsega izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso in toplovodnega omrežja in drugih objektov javne službe ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja sistema in s tem povezane druge obveznosti. Javna služba se izvaja na planskem območju urejanja P7/C11 in P7/C13 (glede na plan iz leta 2005) oziroma v njegovih spremembah. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na navedenem območju izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom. 3. Prijava: prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem jeziku. 4. Sposobnost prijavitelja: za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil in Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna. 5. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora prijavi priložiti menico brez protesta in menično izjavo v višini 10.000 EUR. Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 180 dni od roka za oddajo prijav. 6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na portalu javnih naročil www.enarocanje.si. Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 1. 3. 2010, do 12. ure, po pošti ali osebno od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15. uro, ter ob petkih med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, v sprejemno-informacijski pisarni, pisarna št. 3/2. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si. 7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronska naslova: urban.pinter@postojna.si in bostjan.udovic@postojna.si ali na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, tel. 05/72-80-784, telefaks 05/72-80-780 z oznako »Koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v občini Postojna«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 8. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Postojna«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do ponedeljka, 1. 3. 2010, do 12. ure. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 9. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 1. 3. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. 10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 11. Način ocenjevanja prijav Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava. Merila za izbor koncesionarja so: 1. cena toplotne energije za uporabnike; 2. pozitivne reference na področju izvajanja razpisane javne službe; 3. pričetek izvajanja javne službe. 12. Postopek izbire koncesionarja V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Občine Postojna z upravno odločbo. Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti