Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-3/2010 Ob-1193/10 , Stran 150
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani pri pristojni upravni enoti, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – občini redno dostavljajo vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji programa in – delujejo najmanj eno leto. 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2010 znaša 6.480,00 EUR. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. 6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. 7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika, pošiljatelja in vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi turističnih društev 2010«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, 03/56-55-713). 8. Rok za oddajo vlog je 19. 2. 2010 (poštni žig). Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene. 9. Odpiranje vlog in izid razpisa: odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 24. 2. 2010, ob 8. uri, in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom najkasneje v 30 dneh po zaprtju javnega razpisa. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti