Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

238. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES, stran 910.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES (Uradni list RS, št. 16/08) se naslov uredbe spremeni tako, da se glasi:
»Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Skupnosti«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 717/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2007, str. 32), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 167 z dne 29. 6. 2009, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2007/ES) določajo prekrškovni organ, prekrški in način reševanja sporov.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedno zvezo »4. člena« doda vejica in besedilo »4.a, 4.b ali 4.c člena«.
V drugem odstavku se za besedno zvezo »6. člena« doda besedilo »ali 6.a člena«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 800 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-1/2010/4
Ljubljana, dne 21. januarja 2010
EVA 2009-3211-0025
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti