Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Ob-1260/10 , Stran 165
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki se bodo izvajali na območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba, naslednjih neprofitnih izvajalcev: A) društev in drugih podobnih organizacij ter osnovnih šol na področju tehnične kulture in radioamaterstva, B) spominsko-zgodovinskih, odporniških in drugih stanovskih organizacij oziroma njihovih območnih združenj, C) društev, javnih zavodov in drugih podobnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in na področju preprečevanja odvisnosti od drog. 2. Na javni razpis se lahko prijavijo: – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba, – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1. B, tudi s sedežem v Goriški statistični regiji, če je to območno združenje, – izvajalci programov regijskega značaja, opredeljeni v točki 1. C, s sedežem na območju severne Primorske, če programe, kateri so opredeljeni v prijavi na razpis, izvajajo na območju oziroma za območje Občine Šempeter - Vrtojba in s sedežem v občini ni ponudnika ustreznih programov ter so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti za več občin v regiji. 3. Prijavo na javni razpis pod A, B ali C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2010« in ji priložiti naslednje obvezne priloge: – predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, … (predpisan obrazec), – vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Šempeter - Vrtojba, (predpisan obrazec), – finančno ovrednoten letni program dela za leto 2010, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev, – fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2008 (razen določenih združenj), – poročilo o delu v letu 2009, v smislu izpolnjevanja 6. točke pogodbe o sofinanciranju v letu 2009, in poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009 (v primeru sofinanciranja s strani Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009), – fotokopijo Odločbe o registraciji, – fotokopijo statuta. Priloge iz šeste in sedme alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2009 niso bili sofinancirani s strani Občine Šempeter - Vrtojba oziroma, če prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine oziroma, če je prišlo do sprememb v aktih društva ali kluba. 4. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša: – sklad proračunskih sredstev za financiranje programov na področju tehnične kulture in radioamaterstva, 3.591,00 EUR, – sklad proračunskih sredstev za financiranje programov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti in s področja preprečevanja odvisnosti od drog, 18.390,00 EUR. 70% teh sredstev se nameni samo za tiste izvajalce programov, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba. Na predlog odbora se sredstva lahko med postavkami prerazporedijo, – sklad proračunskih sredstev za financiranje programov s področja veteranskih in drugih stanovskih organizacij, 8.208,00 EUR, ki se, na predlog odbora, lahko med postavkami prerazporedijo. 5. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bosta na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Šempeter - Vrtojba, kriterijev Pravilnika Občine Šempeter - Vrtojba za sofinanciranje društev, Pravilnika o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, ugotavljala in predlagala Odbora za družbene dejavnosti. 6. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti. 7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni, najkasneje do vključno ponedeljka, 22. februarja 2010, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. 8. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko: – prevzame v glavni pisarni občine (v času uradnih ur) ali – posname s spletne strani Občine Šempeter - Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si. 9. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, – v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B ali C), – na desni strani naslov občine. 10. Prijave, za katere bo odbor ugotovil, da niso popolne, bo vlagatelj lahko, na osnovi poziva o dopolnitvi vloge, vlogo dopolnil najkasneje v roku 3 dni po vročitvi poziva. Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po obravnavi pristojnega odbora. 11. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2010. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. 12. Odbora ne bosta obravnavala prijav: – ki bodo prispele po roku javnega poziva, – ki jih ne bo vložila upravičena oseba, – ne bodo opredeljevale programov na področju ali za področje Občine Šempeter - Vrtojba. Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti