Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-5/2010 Ob-1195/10 , Stran 151
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala: – program redne dejavnosti, – udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov, – stroške opreme, založništva in materialne stroške, – ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, – imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti, – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt, – izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, – aktivno delujejo najmanj eno leto. Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2010 znaša 64.450,00 €, od tega bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – kultura 2010. Rok za oddajo prijave je 19. februar 2010, do 12. ure. Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel. 03/56-55-730).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti