Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

231. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2010, stran 819.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 20. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                     |  leta 2010|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.908.400|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.812.400|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.235.900|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.841.200|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   283.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   111.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   576.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   325.400|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    2.100|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   245.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   320.50|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   250.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   70.500|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   775.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   224.500|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   551.000|
|   |proračuna iz sredstev EU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.419.110|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.169.290|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   242.760|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   38.800|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   724.230|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   52.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   111.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.493.970|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   18.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   939.530|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   171.260|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   365.180|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.457.050|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.457.050|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   298.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   212.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi        |   86.300|
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|  –510.710|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      |
|   |finančnih naložb             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   615.710|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   615.710|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   615.710|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   105.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   105.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   105.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   510.710|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   510.710|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|   |2009                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženje in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi in področji proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov in področjih porabe) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka tega člena so opravi s pisno odredbo – sklepom, iz katerega je razvidno, povečanje oziroma zmanjšanje prerazporeditve porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. poletje in konec leta z zaključnim računom seznani oziroma poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminjanje vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi v okviru proračuna so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, oblikovanega v okviru proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 72.000,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 dolžniku do višine 3.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, z upoštevanjem računa finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 615.710,00 evrov za potrebe.
Občina Polzela v letu 2010 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2010-1
Polzela, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti