Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

212. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 771.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
I. RAZPIS
1. člen
Ta pravilnik ureja postopke in roke za prijavo na razpis za vpis in za izvedbo vpisa v visokem šolstvu.
2. člen
Vpis v študijske programe za pridobitev izobrazbe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo je skupen in ga univerze in samostojni visokošolski zavodi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavijo v objavah ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oziroma v elektronski obliki na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb. V njem se lahko objavijo tudi razpisi samostojnih visokošolskih zavodov, ki izvajajo dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo brez koncesije. V tem primeru zanje veljajo tudi določbe 3. in 6. člena ter tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo na svojih spletnih straneh, lahko pa tudi na drugih spletnih straneh in v dnevnem časopisju najmanj štiri mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za dodiplomske študijske programe, veljajo za študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe druge stopnje.
3. člen
Razpis za vpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis;
– število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni oziroma e-študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, kjer je objavljen študijski program.
Pri pogojih za vpis se skladno s študijskim programom navedejo tudi merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.
Z razpisom se objavijo tudi:
– število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce;
– število prostih vpisnih mest za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, in za diplomante;
– postopki in roki za prijavo na razpis za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili, oziroma za študente, ki želijo izkoristiti pravico do vzporednega študija, in za diplomante ter
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
4. člen
Prosta vpisna mesta iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika so namenjena tudi tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so po predpisih o dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije.
Za redni študij po dodiplomskih študijskih programih se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 10% glede na število iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena za Slovence brez slovenskega državljanstva.
Za izredni študij po dodiplomskih študijskih programih se za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 50% glede na število iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika po drugem vpisnem roku nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta mesta.
5. člen
Ne glede na določbo iz šeste alinee prvega odstavka 3. člena in določbe 4. člena tega pravilnika se državljani članic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi, pod pogoji in po postopku, določenem s statutom.
6. člen
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega zavoda.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis le za tiste javno- veljavne študijske programe, za izvajanje katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom.
Študijski programi, za katere se objavlja razpis, morajo biti pred razpisom javno objavljeni na spletni strani univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
7. člen
Univerza in samostojni visokošolski zavod si mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo svoje sklepe posredovati visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, in sicer o
– razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe najpozneje do 1. decembra za prihodnje študijsko leto;
– razpisu za vpis v podiplomske študijske programe najpozneje do 1. aprila za prihodnje študijsko leto.
Samostojni visokošolski zavodi, ki bodo v skupnem razpisu objavili javnoveljavne dodiplomske študijske programe brez koncesije, morajo svoje sklepe in predlog razpisa posredovati najpozneje do 1. decembra za prihodnje študijsko leto.
8. člen
Po objavi razpisa univerze oziroma njihove članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo najmanj en, lahko pa tudi več informativnih dni, in vse, ki se zanimajo za študij, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, pomembnimi pri izbiri študija.
Visokošolski zavodi lahko organizirajo tudi individualne informativne pogovore. Informativni dnevi se ob upoštevanju šolskega koledarja za srednje šole organizirajo v rokih, določenih z razpisom.
9. člen
Strokovna, tehnična in druga opravila, potrebna za izvedbo prijavnih postopkov na razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, opravljajo visokošolske prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani opravlja tudi skupne naloge za izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v dodiplomske študijske programe.
Visokošolske prijavno-informacijske službe delujejo po enotnih pravilih, ki jih sporazumno določijo univerze in h katerim je minister, pristojen za visoko šolstvo, dal soglasje.
10. člen
Po preteku prvega in drugega roka za prijavo na razpis visokošolske prijavno-informacijske službe analizirajo prijave za vpis, jih objavijo na svojih spletnih straneh ter pošljejo podatke o prijavah pristojnim organom univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov in ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo.
V dogovoru z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo, služba iz drugega odstavka 9. člena pripravi zbirno analizo prijavno-sprejemnega postopka za dodiplomske študijske programe za posamezno študijsko leto in jo objavi na svoji spletni strani oziroma pošlje zainteresirani javnosti.
II. PRIJAVE NA RAZPIS
11. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.
Prvi rok traja od 10. februarja tekočega leta do datuma, določenega z razpisom.
Drugi rok traja najmanj 8 dni. Določi se z razpisom v obdobju od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, do 5. septembra.
Kandidatom, za katere se izbirni postopek v prvem roku do datuma za oddajo druge prijave še ni končal, se rok določi s sklepom o izidu izbirnega postopka.
Tretji rok traja najmanj 3 delovne dni. Določi se z razpisom med 1. in 8. oktobrom.
12. člen
V prvem roku se kandidati prijavijo z izpolnjenim obrazcem Prva prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), v drugem z izpolnjenim obrazcem Druga prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: druga prijava), v tretjem pa z izpolnjenim obrazcem Tretja prijava za vpis (v nadaljnjem besedilu: tretja prijava). Prvo oziroma drugo prijavo pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi, tretjo prijavo pa posameznemu visokošolskemu zavodu (fakulteti, umetniški akademiji ali visoki strokovni šoli).
13. člen
V prvem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu, za katerega se objavlja razpis.
V drugem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenih razlogih odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
14. člen
V prvi oziroma drugi prijavi kandidati po prednostnem vrstnem redu navedejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, določenih s tem pravilnikom, izpolnjevali pogoje za vpis.
V tretji prijavi kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, visokošolski zavod pa ga lahko z njegovim pisnim soglasjem vpiše na še prosta mesta v drugih študijskih programih tega visokošolskega zavoda. Kandidat pošlje samo eno tretjo prijavo.
III. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
15. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v enovite magistrske in univerzitetne študijske programe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o zaključnem izpitu, opravljenem po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, če so kandidati končali izobraževanje pred 1. 6. 1995;
– spričevalo o poklicni maturi po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe skupaj s potrdilom o opravljenem izpitu iz maturitetnega predmeta;
– potrdilo o opravljenem preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen;
– potrdilo o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov v skladu s predpisi, ki urejajo maturo na gimnazijah.
16. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v visokošolske strokovne študijske programe so:
– maturitetno spričevalo;
– spričevalo o poklicni maturi ali zaključnem izpitu po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe;
– potrdilo o preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti, če je ta zahtevan s študijskim programom;
– spričevali 3. in 4. letnika, če so se kandidati prijavili za vpis v študijski program, za katerega je vpis omejen.
17. člen
Dokazilo o končanem srednješolskem programu za kandidate, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in so jih končali do 31. 8. 1991 oziroma 31. 8. 1992, je diploma.
Kot maturitetno spričevalo se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.
Kandidati, ki so končali srednjo šolo v tujini, predložijo zaključno spričevalo in spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. O izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja odloča visokošolski zavod v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04).
Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.
Za kandidate, ki so končali petletni srednješolski program, se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika. Kandidati, ki imajo dosežen učni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo predložijo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.
Za kandidate, ki so končali nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega programa.
Za kandidate, ki so opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo. Za kandidate, ki so maturitetni tečaj opravili po treh letih srednješolskega izobraževanja ali manj oziroma za kandidate, ki so maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), se upošteva le maturitetno spričevalo. Kandidat za splošni uspeh pri maturi dobi tolikšen delež točk, kot je navedeno pri posameznem študijskem programu za maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.
Za kandidate, ki so opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije oziroma izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in spričevalo o poklicni maturi.
18. člen
Če za vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.
19. člen
Dokazila za študente, ki se vpisujejo po pravilih za vzporedni študij, ter za diplomante določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
20. člen
Kot dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev, ki so jih v prijavnem postopku dolžni poslati kandidati in si jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, veljajo fotokopije listin iz 15., 16. in 17. člena pravilnika, overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote, in sicer ne glede na bivališče osebe, ki overitev zahteva, ali pri uradnih osebah visokošolske prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
IV. OPRAVLJANJE PREIZKUSOV
21. člen
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: preizkusi) se opravljajo na visokošolskem zavodu.
22. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba v sodelovanju s pristojnimi službami univerz in njihovih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis. Kandidati, za katere se ugotovi, da morajo opraviti preizkuse, se pisno seznanijo s področji, iz katerih jih morajo opravljati, ter z roki in krajem opravljanja teh preizkusov. Obvestila o preizkusih pošilja visokošolski zavod.
O kraju, času in načinu opravljanja preizkusa kandidate pisno obvesti visokošolski zavod najkasneje pet dni pred preizkusom.
23. člen
Preizkusi se v prvem roku praviloma opravljajo od 26. junija do 15. julija, če jih visokošolski zavod organizira v dveh rokih, je prvi lahko od 20. do 25. maja. Kandidati, ki opravljajo splošno ali poklicno maturo v junijskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, morajo imeti možnost, da si izberejo prvi ali drugi rok.
Datumi za opravljanje preizkusov v drugem roku se ob upoštevanju maturitetnega koledarja oziroma koledarja za poklicno maturo določijo z razpisom.
Roki za opravljanje preizkusov morajo biti razporejeni in medsebojno usklajeni tako, da jih kandidati lahko opravljajo za vse v prijavah navedene študijske programe.
24. člen
Visokošolski zavodi o opravljenih preizkusih kandidatom izdajo potrdilo, podatke o uspehu pri preizkusih pa sporočijo tudi visokošolski prijavno-informacijski službi.
Potrdila o opravljenih preizkusih, ki se opravljajo na visokošolskih zavodih, veljajo za čas, ki ga določi visokošolski zavod.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se preizkusi lahko opravljajo večkrat. V izbirnem postopku se upošteva boljša ocena.
V. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
25. člen
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev se v prvem in drugem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski službi.
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za opravljanje poklicne mature.
Državni izpitni center visokošolski prijavno-informacijski službi najpozneje do rokov iz prejšnjega odstavka tega člena sporoči tudi podatke iz spričeval 3. in 4. letnika, podatke iz maturitetnega spričevala oziroma spričevala o poklicni maturi ter iz potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov za kandidate, ki so opravili maturo od 1995 leta naprej, in za kandidate, ki so opravili poklicno maturo od 2002 leta naprej.
Kandidati, ki so opravili zaključni izpit po predpisih, ki so veljali pred uvedbo poklicne mature, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo na razpis.
Podatke iz diplom o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), ki si jih kandidati pridobijo na gimnazijah v Republiki Sloveniji, visokošolski prijavno-informacijski službi na podlagi soglasja kandidata sporočijo te gimnazije, in sicer do roka, določenega z razpisom za vpis.
Visokošolski zavodi visokošolski prijavno-informacijski službi sporočijo podatke o preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, ki so jih kandidati opravljali tistega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, do roka, določenega z razpisom. Potrdilo o že opravljenih preizkusih v skladu s 23. členom tega pravilnika kandidati priložijo prijavi na razpis.
26. člen
Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so končali srednjo šolo v tujini v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, visokošolski prijavno-informacijski službi predložijo spričevala v petih dneh potem, ko so bila izdana, vendar najkasneje do 1. septembra.
Roke za oddajo spričeval za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce določijo pristojni organi univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
27. člen
V tretjem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo tretji prijavi.
VI. OMEJITEV VPISA
28. člen
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe, v prvih prijavah navedene na prvem mestu, za manj kot 5 odstotkov presega število razpisanih mest, lahko pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda najkasneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.
Če pa število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe, v prvih prijavah navedene na prvem mestu, število razpisanih mest presega za 5 ali več odstotkov, mora pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda najkasneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.
K sklepu o omejitvi vpisa in povečanju števila razpisanih mest si mora univerza oziroma samostojni visokošolski zavod najkasneje v devetih tednih po izteku roka za prijavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
VII. IZBIRNI POSTOPEK
A) Prvi rok
29. člen
Kandidati, ki so v prvi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Kandidati, ki so v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, ali študijski program, za katerega se ugotavlja posebna nadarjenost, sposobnost oziroma spretnost, so v ta ali v naslednja v prijavi navedena študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk, na še prosta mesta pri študijskih programih z neomejenim vpisom pa, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če je za še prosta mesta pri študijskem programu z neomejenim vpisom prijavljenih preveč kandidatov, ki so ta program v prijavi navedli na drugem ali tretjem mestu, se za izbiro teh kandidatov uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se v študijska programa, v prijavi navedena na drugem ali tretjem mestu, razvrščajo tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v program, v prijavi naveden na prvem mestu.
Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa, razen, če je z merili za izbiro kandidatov, objavljenimi v razpisu za vpis, določeno drugače.
30. člen
Izbirni postopek se opravi do roka, določenega z razpisom. Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat pa se z rezultati izbirnega postopka tudi pisno seznani.
31. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz 30. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo
– kandidati, ki splošno ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za splošno oziroma poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku;
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnega organa univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti ali spretnosti;
– kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini in zanje postopek priznavanja v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja še ni bil končan, in
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če imajo najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama iz 30. člena oziroma so se prijavili za vpis v študijski program brez omejitve vpisa.
Na seznam naknadno sprejetih se uvrstijo tudi kandidati s posebnimi potrebami, ki so si ta status pridobili v prijavno-sprejemnem postopku, se v rednem izbirnem postopku niso nikamor uvrstili, izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 85% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
32. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba kandidate iz 31. člena tega pravilnika ter visokošolske zavode, na katere so se uvrstili, pisno seznani z rezultati izbirnega postopka najkasneje do 20. septembra.
33. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba po izteku roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku, zbere in objavi podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi rok.
B) Drugi rok
34. člen
Kandidati, ki so v drugi prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega se ni prijavilo več kandidatov, kot je prostih vpisnih mest, so v ta program sprejeti, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis.
Če število prijav za študijski program, v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo po postopku iz drugega do petega odstavka 29. člena tega pravilnika in ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.
35. člen
Izbirni postopek se opravi najkasneje do 25. septembra.
Seznami sprejetih kandidatov se pošljejo visokošolskim zavodom, vsak kandidat se z rezultatom tudi pisno seznani.
36. člen
Na seznam sprejetih kandidatov iz 35. člena tega pravilnika se naknadno uvrstijo:
– kandidati, za katere je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, če izpolnjujejo pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk, ter
– kandidati iz zadnjega odstavka 31. člena tega pravilnika.
C) Tretji rok
37. člen
Visokošolska prijavno-informacijska služba takoj po izteku drugega roka objavi podatke o še prostih vpisnih mestih za tretji rok. V tem roku visokošolski zavod sprejema prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje.
Status kandidata s posebnimi potrebami, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se upošteva tudi v tretjem prijavnem roku.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Članice univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi podatke o prijavah obvezno posredujejo pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi, ki preveri, če je bil kandidat že kdaj sprejet v visokošolski študijski program. Izbirni postopek se opravi najkasneje do 8. oktobra, vsak kandidat pa se z rezultatom tudi pisno seznani.
38. člen
Zaradi kršitve postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda. Rok za pritožbo se določi v sklepu o izidu izbirnega postopka.
Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba utemeljena in da je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, visokošolski prijavno-informacijski službi naloži, da kandidata naknadno uvrsti na seznam sprejetih.
Odločitev pristojnega organa je dokončna.
VIII. VPIS
39. člen
Kandidati za dodiplomski redni in izredni študij, sprejeti v prvem roku, se morajo vpisati do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 31. avgusta. Do 30. septembra se morajo vpisati kandidati, ki so se v skladu s 30. členom tega pravilnika naknadno uvrstili na seznam sprejetih v prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku. Kandidati, ki so se za vpis prijavili v tretjem roku, se morajo vpisati do 10. oktobra, kandidati iz 36. in 38. člena tega pravilnika pa takoj po končanem pritožbenem postopku, najpozneje pa do 30. oktobra.
40. člen
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
V skladu s statutom in študijskim programom se vpisujejo v ustrezen letnik ali semester tudi študenti, ki lahko ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi študijski program oziroma smer.
41. člen
Vpis študentov iz 40. člena v dodiplomske študijske programe se opravi od 10. avgusta do 30. septembra.
42. člen
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, pristojni organ visokošolskega zavoda lahko dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar najpozneje do 30. oktobra.
43. člen
Vpis se opravi na podlagi izpolnjenega vpisnega lista.
IX. ROKI
44. člen
Roki, določeni s tem pravilnikom, se računajo po pravilih, ki veljajo za splošni upravni postopek.
X. PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
45. člen
Določbe 3., 4., 5., 6. in 7. člena veljajo za razpis za vpis v študijske programe druge stopnje. Določbe prvega in drugega odstavka ter prve in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena, 4., 5., 6. in 7. člena veljajo za razpis za vpis v študijske programe tretje stopnje.
46. člen
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se prijavijo na način in v roku, določenem z razpisom. Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se šteje, da je sprejeta omejitev vpisa na število razpisanih mest. Pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda pa lahko sprejme sklep o povečanju števila razpisnih mest, h kateremu mora pred začetkom študijskega leta pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
47. člen
Vpis v podiplomske študijske programe se na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opravi najpozneje v dveh tednih po začetku študijskega leta, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 1/04, 2/05, 34/05, 4/06, 76/06 in 126/08).
49. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Osma alinea prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati za razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2010/11.
Št. 007-17/2009/14
Ljubljana, dne 26. januarja 2010
EVA 2009-3211-0035
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti