Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

237. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, stran 834.

Na podlagi 10. ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih razmer (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 74), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1975/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 25);
– III. pododdelka oddelka IVa III. poglavja in oddelka IVb IV. poglavja naslova I II. dela Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 z dne 20. novembra 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1250/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 338 z dne 19. 12. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES) in
– Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES).
(2) Izpolnjevanje zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2, ki sta sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.
2. člen
(pristojni organ)
Za preverjanje izvajanja navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vlagatelji zahtevkov za:
– uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu, in so navedena v Prilogi I Uredbe 73/2009/ES;
– uveljavljanje plačil za ukrepe osi dve iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
(2) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so tudi prejemniki podpore iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES v obdobju, določenem v 85.t in 103.z členu Uredbe 1234/2007/ES.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene na Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe izvaja Agencija na način določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila, plačila za kmetijsko okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES. Stopnja kršitve je določena z ocenami 10, 20, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 10 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe se zniža za en odstotek, če je vsota ocen v enem standardu manjša ali enaka 49. Če je vsota ocen v enem standardu enaka 50 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za tri odstotke. Če je vsota ocen v enem standardu enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za pet odstotkov. Če je kršitev v več standardih na posameznih področjih, se za znižanje izplačil uporabi seštevek ocen v enem standardu, in sicer tistem, ki ima višji oziroma najvišji odstotek znižanja. Področja in standardi so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil, plačil za kmetijsko okoljske ukrepe in plačil za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES po vseh področjih in standardih izračuna po postopku iz 70., 71. in 72. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se pri ukrepu »mladi kmetje« in »posodabljanje kmetijskih gospodarstev« iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, za standard, v katerega zavezanci vlagajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, med njihovo dejansko naložbo ocena kršitev ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko okoljske ukrepe.
7. člen
(male kršitve)
(1) Male kršitve so kršitve, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se dajo odpraviti na kraju samem ali v razumno kratkem roku.
(2) Male kršitve iz prejšnjega odstavka so navedene v Prilogi 1 te uredbe in so označene z okrajšavo v oklepaju (MK) za zaporedno številko kršitve v stolpcu ZAHTEVE oziroma v stolpcu STOPNJA KRŠITVE.
(3) Kontrolo odprave malih kršitev se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
8. člen
(opredelitev neskladnosti)
Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabljajo opredelitve iz 47. člena Uredbe 1122/2009/ES.
9. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu s 3. členom Uredbe 1122/2009/ES. Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za več kot deset odstotkov.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka zmanjša za več kot osem odstotkov, se ukrepa v skladu s 4. členom Uredbe 1122/2009/ES.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 11/09).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-1/2010/6
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EVA 2009-2311-0072
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti