Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 430-2/2010 Ob-1192/10 , Stran 149
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010, v okvirni višini 37.260 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji za dodelitev sredstev: do sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Zagorje ob Savi in imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin (naložbe v rastlinjake, plastenjake in sadovnjake) oziroma 3 ha kmetijskih obdelovalnih površin pri ostalih naložbah na navedenem območju ter imajo kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) vpisano v register KMG pri pristojnem državnem upravnem organu in izpolnjujejo vse ostale pogoje, določene pri posameznih ukrepih iz tega razpisa. IV. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Predmet podpore so: stroški novogradnje ali adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme v objektih (za krmljenje, molžo in izločke …), nakup materiala, nove opreme in stroški izgradnje ali adaptacije pomožnih živinorejskih objektov, kot so seniki, silosi ipd. (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče sofinancirati. V primeru novogradnje hleva je možno sofinanciranje gnojnih jam in gnojišč), prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov (ne velja za: prestrukturiranje vinogradov, zasaditev letnih rastlin), stroški nakupa in montaže novega rastlinjaka oziroma plastenjaka s pripadajočo novo opremo ali samo nova oprema za rastlinjak oziroma plastenjak, stroški nakupa in montaže novih mrež proti toči, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). Podpore se ne dodelijo za: nakup proizvodnih pravic, živali ali letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, tekoče stroške proizvodnje, preproste naložbe za nadomestitev. K vlogi (Prijavni obrazec 1) morajo vlagatelji predložiti še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2009 (samo pri naložbah v hleve), D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2009, kopija načrtov oziroma dovoljenj (kolikor so potrebna za naložbo), predračun naložbe. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. Pri naložbah v hleve znaša oziroma bo znašala zmogljivost hleva najmanj 3 GVŽ – upošteva se tudi kombinirana reja. 2. Urejanje pašnikov Predmet podpore so: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). K vlogi (Prijavni obrazec 2) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo: B obrazec – stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu za leto 2009, kopijo pašnega načrta s popisom del, opreme in tehnologijo paše (izdela strokovna služba), predračun naložbe (izdela trgovec). Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. 3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov Predmet podpore so: stroški strojnih storitev za odstranjevanja skal, planiranje zemljišča, stroški strojnih storitev urejanja, obnove in izgradnje poljskih in travniških poti in poti v trajnih nasadih, stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc (splošni stroški, kot so upravni in pravni stroški niso opravičljivi). K vlogi (Prijavni obrazec 3) mora vlagatelj predložiti še dodatno dokumentacijo: D obrazec – prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino za leto 2009, načrt ureditve zemljišča ali dostopov (izdela strokovna služba, pri čemer se ne upoštevajo drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela), ustrezno dovoljenje za ureditev zemljišča, kolikor je to potrebno, predračun izvajalca strojnih storitev. Naložba še ne sme biti izvedena, zaključena pa mora biti pred izplačilom sredstev, vsi računi in dokazila se morajo glasiti na ime nosilca KMG, KMG ni podjetje v težavah. Finančne določbe (od 1. do 3. točke poglavja IV): do 50% upravičenih stroškov na KMG na OMD območjih in do 40% upravičenih stroškov na KMG za ostala območja oziroma do 5.000 EUR na KMG na leto. Sredstva za ukrep pod točko 1 se zagotovijo iz »SM 08028 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu«, za ukrep pod točko 2 in 3 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije« proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010. V. Kriteriji za dodelitev sredstev: na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog – vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot osnova za okvirni izračun nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo. V odločbi bo navedena informativna višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na predračun, določen pa bo tudi rok za oddajo dokazil – računov o opravljenih storitvah. Prispeli računi upravičencev bodo dokončna osnova za ponovni izračun količnika med razpoložljivimi sredstvi in vsoto vseh računov za upravičene stroške, s tem pa tudi dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja prijavljenega ukrepa. Kolikor bo vrednost na računu višja od vrednosti na predračunu, se upošteva predračunska vrednost. Upravičenci bodo po oddaji računov o opravljenih storitvah prejeli nove odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih skupna višina naložbe presega vrednost 10.000 EUR, bo kot osnova za izračun količnikov in višine sofinanciranja prijavljenega ukrepa, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. Upravičeni so le tisti stroške naložbe, ki nastanejo od izdaje odločbe dalje. Stroški, nastali pred izdajo odločbe, niso upravičeni stroški. VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge (obrazce s predpisanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis „Ne odpiraj – javni razpis 2010 – kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi. Vlagatelj lahko kandidira na več ukrepov, vsak ukrep pa mora biti v ločeni ovojnici. VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu in se zaključi 19. 2. 2010. VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje pravočasno prispelih vlog na javni razpis bo 24. 2. 2010 in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. Z izbranimi prejemniki sredstev bodo po zaključku roka za oddajo dokazil – računov o opravljenih storitvah, sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010. Kolikor bo na posamezen ukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na ukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne ukrepe, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vložišču ter na spletu (www.zagorje.si). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo, v pisarni št. 208 ali na tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolič).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti