Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 322-0001/2010 Ob-1245/10 , Stran 158
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov znaša 22.122 €. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Pogostitve za člane društva in ostale izvajalce turističnih prireditev niso upravičen strošek. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 4.1. Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, – organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica. Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa kandidirali na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih. 4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Sevnica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon, – da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev, – da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto, – so zveze širšega pomena na področju turizma, – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. Z enim prijavnim obrazcem vlagatelj prijavi eno prireditev. Če je v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev je potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev. 5. Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na Podlagi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 2. 3. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 2. 3. 2010 (datum poštnega žiga na dan 2. 3. 2010). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. 8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro, na zavodu KŠTM, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, ali na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si). Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Zdravko Remar (zdravko.remar@kstm.si), tel. 07/81-61-071 in Alenka Kozorog (alenka.kozorog@kstm.si), tel. 07/81-61-072. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti