Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 35400-1/2010 Ob-1215/10 , Stran 181
1. Predmet poziva Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi: A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode 1. Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli. Priznani stroški naložbe vključujejo: – nabavo in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, – hranilnik toplote, – nabavo in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata, ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...). 2. Vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja. 3. Vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija): – centralni sistem, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80% ali – lokalni sistemi, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 75%. Priznani stroški naložbe vključujejo: – nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, – nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, – nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode. B – raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 1. Vgradnja solarnih sistemov. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije, – hranilnik toplote, – vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema. 2. Vgradnja sistemov, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja – voda). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev toplotne črpalke z zunanjim izmenjevalnikom toplote, – zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje), – nabavo in namestitev hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko, – ustrezne cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote in krmilno opremo. 3. Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav na lesno biomaso – na polena, pelete ali sekance (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev kotla, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote. C – Sodobne naprave za pridobivanje električne energije 1. Namestitev naprav oziroma izgradnja objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW. 2. Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter hranilnika toplote. Prejemnik kredita mora pred morebitno pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na dan prvega nakazila odobrenih sredstev izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance. D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003) 1. Zamenjava stavbnega pohištva, tj. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U <= 1,1 W/m2K za zasteklitev ali U <= 1,3 W/m2K za cele elemente (okvir in zasteklitev skupaj). Priznani stroški vključujejo: – odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, – nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, – nabavo in vgradnjo okenskih polic in – obdelavo špalet, ne vključujejo pa vhodnih in garažnih vrat. 2. Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z: – najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo lambda <= 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje lambda/d manjše od 0,3 W/m2K. Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (lambda) izbrane izolacije. Priznani stroški vključujejo: – postavitev gradbenega odra, – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, demontažo starih okenskih polic, – nabavo in vgradnjo toplotne izolacije, – nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema, – obdelavo špalet, – nabavo in vgradnjo okenskih polic. 3. Izvedba toplotne izolacije poševne strehe oziroma stropa proti neogrevanemu podstrešju z: – najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo lambda <= 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje lambda/d manjše od 0,18 W/m2K. Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (lambda) izbrane izolacije. Priznani stroški vključujejo: vključno s parno zaporo, paroprepustno folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji sekundarne kritine, ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del na topli strani konstrukcijskega sklopa (npr. z mavčno-kartonskimi, lesenimi, kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem ipd.), namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno. 4. Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z: – najmanj 10 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo lambda <= 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje lambda/d manjše od 0,4 W/m2K. Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (lambda) izbrane izolacije. Priznani stroški vključujejo: – odstranitev obstoječih tlakov, – nabavo, vgradnjo toplotne in hidro izolacije ter estriha kletnih prostorov, ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske in talne obloge, namestitev električnih, odtočnih in ostalih inštalacij in podobno). E – gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, pri katerih bo: – razred energijske učinkovitosti stavbe, izračunane po metodologiji, pripravljeni za ta poziv, Qh <= 35 kWh/m2a, – v objekt vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), – zagotovljenih najmanj 25% skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode iz obnovljivih virov energije, – predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazala gradnjo energijsko učinkovite stanovanjske stavbe, in sicer za naslednje ukrepe: 1. Vgradnja stavbnega pohištva vsaj z izboljšanimi dvojnimi zasteklitvami, kjer znaša toplotna prehodnost U < 1,0 W/m2K za zasteklitev oziroma U < 1,3 W/ m2K za okno in okvir skupaj. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter – nabavo in vgradnjo okenskih polic. 2. Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom, tal nad zunanjim zrakom, poševne strehe, stropa proti neogrevanemu prostoru ...) stanovanjskih stavb. Priznani stroški vključujejo: – celoten strošek nabave in vgradnje izolacijskih materialov za posamezen sklop zunanje lupine, ne vključujejo pa izvedbe talnih, stenskih ali stropnih oblog in inštalacij, – v primeru, da je ukrep toplotne zaščite sestavni del konstrukcije stavbe, se lahko prizna 30% stroška nabave za celoten sklop. 3. Vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80%. Priznani stroški naložbe so enaki kot pri 1.A, razdelek 3. 4. Vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent, pri čemer mora sistem zagotoviti najmanj 25% skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople iz obnovljivih virov energije. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in namestitev generatorja toplote, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme, ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...). V primeru gradnje nizkoenergijske oziroma pasivne stanovanjske stavbe po sistemu »na ključ«, ki vključuje vgradnjo ustreznega stavbnega pohištva, toplotne izolacije zunanje lupine objekta, vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 30% predračunske vrednosti objekta. F – nabava energijsko učinkovitih naprav 1. Nabava velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje. G – nabava okolju prijaznih vozil 1. Nabava osebnih avtomobilov, motornih koles ali koles z motorjem, in sicer na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 110 g/km. H – odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1. Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Plačilo komunalnega prispevka ne šteje med priznane stroške. 2. Nabava in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot (PE). 3. Prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda). I – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi 1. Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit). Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 44,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine. Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni objekt lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje in prostor. Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki). J – učinkovita raba vodnih virov 1. Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice. 2 Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode. K – oskrba s pitno vodo 1. Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni predvidena). Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe. 2. Višina sredstev: višina sredstev po tem pozivu znaša 12 milijonov EUR. 3. Pogoji kreditiranja a) Obrestna mera Letna obrestna mera je fiksna nominalna v višini: 3,20% za kredite z odplačilno dobo do 5 let, 3,90% za kredite z odplačilno dobo od vključno 5 let in največ do 10 let. b) Odplačilna doba Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let. c) Višina kredita Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR. Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe: – gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (1.E), – raba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije (1.C) in – obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, in sicer dveh v točki 1.D oziroma enega ukrepa v točki 1.D in enega v točki 1.A ali 1.B ter kateregakoli preostalega ukrepa tega poziva. Priznani stroški posameznega ukrepa ne morejo presegati 20.000,00 EUR. d) Splošni pogoji kreditiranja Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so: – lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena, – ožji družinski člani upravičencev iz predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika, – najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika. Za kredite za posamezno naložbo lahko zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost kreditov pa ne more preseči 80.000,00 EUR za isti objekt oziroma naložbo. Omejitev skupne vrednosti kreditov iz prejšnjega stavka ne velja v primeru kreditiranja naložbe v večstanovanjsko stavbo s štirimi ali več stanovanji. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove kreditne nesposobnosti, k odplačevanju lahko pristopi soplačnik, pod pogojem, da je ta kreditno sposoben po oceni banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe za posamezen namen ali ukrep že prejel kredit ali nepovratna sredstva na drugih razpisih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Sklad, za ta namen ali ukrep ne more pridobiti kredita po tem pozivu. Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega poziva so vključena v namene iz prve točke tega poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana. e) Finančni pogoji kreditiranja Najvišji posamični kredit znaša 20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR, kot določa točka 3.c poziva, najnižji znesek kredita pa 2.000,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti nižje od 40,00 EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način izračuna. Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom Sklada, in sicer: – za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 35,00 EUR, – za vodenje kredita enkrat letno 22,00 EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe), – za zavarovanje vračila kredita je zavarovalna premija odvisna od odplačilne dobe kredita, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračunana efektivna obrestna mera (EOM) je informativne narave. Izračunana je ob predpostavki, da je kredit odobren po pogodbeni obrestni meri 3,2% letno in za odplačilno dobo do 5 let oziroma 3,90% letno za odplačilno dobo vključno od 5 let naprej, da je odobren in izkoriščen na zadnji dan v mesecu ter prenesen v odplačilo naslednji dan. V izračunu EOM so upoštevani stroški sklenitve kreditne pogodbe, stroški zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja, prišteje pa se jim še sorazmerni delež stroškov vodenja za prvo leto odplačevanja (največ 22,00 EUR). Izračun se spremeni, če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni tabeli. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih (stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi nerednega odplačevanja kredita, morebitni stroški nakazovanja mesečnih obveznosti in podobno). Druge storitve na željo kreditojemalca banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati 17,50 EUR. f) Ostale določbe Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev. Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva koriščenja do vračila kredita po zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi druga pravna sredstva. Sklad ima pravico kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu. 4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Pozivi. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati: – prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga), – predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala, – za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi oziroma gre za objekt ali stavbo v gradnji, mora biti vlogi priloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov, – vsa potrebna dokazila in priloge. Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe. 5. Rok in način prijave Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 28. 1. 2011. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 6. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) ne določa drugače. Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Na osnovi popolne vloge bo Sklad odločil o vlagateljevi pravici do kredita. Pritožba zoper odločbo Sklada ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor. Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo, ki jo pošlje na Sklad, nepreklicno odpove pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto naložbo z novo vlogo v skladu z določbami tega poziva. 7. Poraba in odplačevanje kreditov Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu. Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita preneha. Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže banka kreditna sredstva na TRR izbranega izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov: 1) celotni znesek kredita po predložitvi dokazil o zaključku naložbe; 2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe. Dokazila o zaključku naložbe vključujejo izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe. Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek 2, mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ. Prav tako mora kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje pri ukrepu 1.B, razdelek 2, in 1.E, razdelek 4, kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke po sistemu voda – voda. Pri ukrepu 1.B, razdelek 1, pa mora predložiti potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo ustrezno potrdilo, kolikor je sistem izdelan v samogradnji. Po zaključku naložbe se znesek izplačila kredita uskladi s predloženimi računi. Banka za vsak izplačani del kredita obračunava pogodbene (interkalarne) obresti. Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. Kolikor je kreditojemalec zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se ustrezno nižji znesek kredita določi v dodatku h kreditni pogodbi. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev. Sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in novim izvajalcem. Če kreditojemalec najpozneje 15 dni pred potekom roka za zaključek naložbe ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno ne predloži dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od koriščenja sredstev in s stroški izterjave. Banka prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu po zaključenem koriščenju kredita in posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem računu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti