Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 26/2010 Ob-1264/10 , Stran 175
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08; v nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana objavlja naslednji javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko izobrazbo (II. bolonjska stopnja izobrazbe); – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – strokovni izpit za inšpektorja; – vozniški izpit B kategorije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. II. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja. 5. Izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega vozniškega izpita B kategorije. 6. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za kulturo pridobitev podatkov iz 1. točke iz uradne evidence. 7. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »TAJNO« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,št. 50/06 – UPB 2). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis. III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/. IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu Inšpektor višji svetnik na sedežu organa v sestavi Ministrstva za kulturo, Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije, Metelkova 4, Ljubljana. Najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo oziroma v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06). Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Tea Juratovec, tel. 478-83-45 ali Renata Pečaver, tel. 478-16-71. Za morebitna vprašanja v zvezi z vsebino dela se kandidati lahko obrnejo na Ministrstvo za kulturo, Tjaša Cvetkovič, tel. 369-58-72. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti