Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 4300-55/2009-2 Ob-1271/10 , Stran 176
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2. okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 2. Upravičeni vlagatelji Upravičeni vlagatelji po tem javnem pozivu so samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene operacije vlagatelj tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost ali več njih. Investitor je lahko le vlagatelj/upravičenec po tem javnem pozivu. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo partnerji v operaciji določiti nosilca operacije, ki je vlagatelj na tem javnem pozivu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije in je podpisan s strani vseh udeležencev operacije. 3. Upravičeni nameni Vlagatelji lahko prijavijo operacijo, ki izhaja iz enega od spodaj navedenih upravičenih namenov. Podrobnejši opisi in pogoji so navedeni v dokumentaciji javnega poziva. 3.1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.A) 1. komunalno urejanje zemljišč za obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih površinah do 50 ha celotne površine, 2. komunalno urejanje zemljišč, nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) zgradb ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge razvojne centre regionalnega pomena, 3. operacije spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni (kolikor predlagana operacija ni upravičena za sofinanciranje iz drugih razvojnih prioritet oziroma preostalih operativnih programov), 4. komunalno urejanje zemljišč, nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) zgradb ter nakup opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč. 3.2. Okoljska infrastruktura (2.A) 3.2.1 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 1. izgradnja celovitega javnega kanalizacijskega sistema z gradnjo lastne čistilne naprave na območjih poselitev z obremenjenostjo do 2000 PE; 2. izgradnja dopolnilnega javnega kanalizacijskega sistema brez gradnje lastne čistilne naprave (priključek na obstoječi funkcionalni sistem javnega kanalizacijskega omrežja oziroma omrežja v izgradnji) ob upoštevanju posebnih pogojev, navedenih v dokumentaciji javnega poziva. Priključki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priključki«), pretočne in nepretočne greznice ter male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije, zato niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu. 3.2.2 Oskrba s pitno vodo Upravičeni nameni: 1. izgradnja, razširitev ali obnova vodooskrbnega omrežja do 10.000 prebivalcev, 2. izgradnja rezervnih vodnih virov, če gre za manjši vodovodni sistem, ki oskrbuje do največ 49.000 prebivalcev. 3.3. Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2.B.) Upravičeni nameni: 1. izvedba operacij v okviru območij Natura 2000; 2. urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih (ERM) objektov; 3. obnova zgradb kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest; 4. gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim, pri čemer je najmanj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi; 5. izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena; 6. lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti. Do sofinanciranja niso upravičene športni objekti in objekti športne infrastrukture ter prometna infrastruktura za potrebe motoriziranega prometa, z izjemo infrastrukture za potrebe mirujočega prometa. 3.4. Razvoj urbanih naselij (3.A) 3.4.1 Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah regij Upravičeni nameni: 1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov, 2. izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, 3. izdelava informacijskih sistemov za vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture. 3.4.2 Operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema Upravičeni nameni: 1. zagotavljanje čistih transportnih sistemov – prometna in neprometna infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa v mestnih naseljih; 2. načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v mestih in širših gravitacijskih območjih z namenom vplivanja na potovalne navade in izbiro načina prevoza; 3. zagotavljanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko učinkovite storitve javnega potniškega prometa, vključno z intermodalnimi povezavami z drugimi trajnostnimi transportnimi sredstvi ter spodbujanjem uporabe alternativnih goriv, kot tudi spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil); 4. izdelava podpornih sistemov za razvoj in upravljanje učinkovitega javnega potniškega prometa in/ali čistih transportnih sistemov; 5. gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov »park&ride« ali na železniških postajališčih in postajah. 3.4.3 Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij Upravičeni nameni: 1. povečanje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih naselij s prenovo zgradb, ulic in trgov; 2. povečanje atraktivnosti degradiranih in opuščenih urbanih območij (v rudarskih in industrijskih območjih) s prenovo zgradb, ulic in trgov. 3.5. Socialna infrastruktura (3.B.) Socialna infrastruktura je upravičena le v primeru, kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. 3.5.1 Socialnovarstvena in zdravstvena infrastruktura Upravičeni nameni: 1. gradnja ali obnova domov za ostarele, 2. gradnja ali obnova varstveno delovnih centrov, 3. gradnja ali sanacija vrtcev po pogojih učinkovite rabe energije, 4. gradnja urgentnih centrov, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in dokumentacijo javnega poziva. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. 4.1. Vrste upravičenih stroškov Vrste upravičenih stroškov pri posameznem namenu so navedene v dokumentaciji javnega poziva. 4.2. Posebnosti upravičenih stroškov DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. Podrobnosti o DDV kot upravičenem strošku so v dokumentaciji javnega poziva. Nakup nepremičnin (zgradb in zemljišč) je upravičen do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med nakupom in ciljem aktivnosti v operaciji in če navodila organa upravljanja in odločitev o potrditvi instrumenta ne določajo drugače. V okviru izdatkov za nakup nepremičnine davek na nepremičnine ni upravičen strošek. Izdatki nakupa zemljišča ne smejo predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije. Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, če so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji. V primeru, da bo med izvajanjem javnega poziva prišlo do uveljavitve pravil, ki bodo omogočala izplačila pavšalnih zneskov za določene kategorije upravičenih stroškov, lahko SVLR-PT naknadno uveljavi le-te kot dodatno kategorijo upravičenih stroškov, kateri se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z veljavnimi pravili oziroma navodili organa upravljanja. 4.3. Neupravičeni stroški Do sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj niso upravičeni naslednji stroški in izdatki: – obresti na dolgove; – nakup zemljišča v znesku, ki presega 10% skupnih upravičenih izdatkov zadevne operacije; – povratni davek na dodano vrednost; – davek na promet nepremičnin. Sredstva za vse neupravičene stroške v celoti mora zagotoviti upravičenec. 5. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 5.1.1 Obdobje upravičenosti stroškov Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb) so upravičeni od 1. 1. 2007, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa, ki ne sme biti pred 1. 1. 2007. Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev operaciji. Vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene najkasneje do 30. 9. 2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. Rok za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov/izdatkov na operaciji in hkrati tudi rok zaključka operacije je 31. 12. 2012. Rezultati operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 5.1.2 Obdobje za porabo sredstev S tem javnim pozivom se dodeljujejo sredstva za leta 2010, 2011 in 2012. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2010, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2010. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2012. Skrajni rok za porabo sredstev strukturne politike je 31. 12. 2012. 6. Višina sredstev 6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu S tem javnim pozivom SVLR dodeljuje sredstva v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2010–2012. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2010–2012 znaša okvirno 203.226.681,00 EUR. Po tem javnem pozivu so posamezne regije upravičene do višine sredstev, kot jih izkazuje tabela 1: Tabela 1: Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2010–2012 po regijah (v EUR): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Višina sofinanciranja Operacije bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Nepovratna sredstva so v celoti namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«). Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) mora biti zagotovljeno iz javnih virov. Kolikor je operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega% »lastna udeležba« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem pozivu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR: – št. 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU, – št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13-EU, – št. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij – 07-13-EU, – št. 7621 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma – 07-13-EU, – št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU. 7. Pogoji za kandidiranje 7.1. Splošni pogoji 1. Na javni poziv se lahko prijavijo le upravičeni vlagatelji iz 2. poglavja tega javnega poziva. 2. Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 3. poglavja tega javnega poziva. 3. Operacija mora biti uvrščena v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010–2012, pripravljenega in potrjenega po postopku, kot ga določa Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09). Operacija ne sme vsebinsko odstopati od projektnega predloga, ki je bil preverjan v postopku pregleda izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa s strani SVLR-PT. 4. Operacija mora izkazovati regionalni pomen in hkrati vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. Operacija mora izpolnjevati tudi specifične kriterije prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 iz dokumenta »Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013«: http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2007-2013/download/Merila%20OP%20RR_potrjena%20na_2.DOPISNI%20SEJI_24_12_2009_%20cistopis.doc. 5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje in kazalnike, skladne z javnim pozivom in dokumentacijo poziva. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. V primeru operacij investicijskega značaja mora biti izgrajena ali obnovljena infrastruktura po zaključku operacije polno funkcionalna (delujoča). 6. Pri operacijah investicijskega značaja so upravičene le investicije v infrastrukturo, katera mora biti ob zaključku operacije v javni lasti. Izjema so investicije v zunanjo prenovo zgradb v okviru namena »Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij«. 7. Operacija bo v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES ohranila prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj le, če v petih letih od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost in – je posledica spremenjene narave lastništva zgrajene infrastrukture. 8. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2007 ali pa bi bile že zaključene vse aktivnosti na operaciji do dne sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene do sofinanciranja. 9. V primeru investicijskih operacij mora vlagatelj predložiti kopijo ustreznega dovoljenja za poseg v prostor za celotno investicijo (npr. pravnomočnega gradbenega dovoljenja), pri čemer mora dovoljenje glasiti na vlagatelja (izjema so operacije, kjer je vlagatelj nosilec skupne operacije). Kolikor ima vlagatelj pridobljeno zgolj stavbno pravico na območju urejanja, mora prenos lastninske pravice (v javno last) infrastrukture, ki je predmet operacije, urediti najkasneje do dne zaključka operacije. 10. Vrednost operacije investicijskega značaja, ki se prijavlja na poziv, mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Vrednost operacije neinvesticijskega značaja mora znašati najmanj 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Kolikor investicijski stroški ne presegajo 30% vseh upravičenih stroškov, lahko vrednost operacije znaša najmanj 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (t.i. kombinirane operacije). V slednjem primeru so investicijski stroški lahko npr. nakup in postavitev označevalnih in informacijskih tabel, oprema učnih poti, nakup didaktičnih pripomočkov in opreme ipd. ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, za katere praviloma ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Investicijski del tovrstne operacije mora smiselno dopolnjevati cilje operacije in biti neposredno povezan z neinvesticijskimi vsebinami ter skupaj z njimi tvoriti funkcionalno celoto. 11. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo (izraženo v tekočih cenah). V primeru da se operacija financira tudi iz drugih virov, mora vlagatelj predložiti tudi izjavo, da bo v primeru izpada drugih virov sredstva za pokrivanje njihovega načrtovanega deleža zagotovil iz lastnih sredstev. V primeru, da vlagatelj ni samoupravna lokalna skupnost mora vlagatelj predložiti izjavo, da bo za zagotovil lastne vire. 12. Vlagatelj mora zagotoviti, da bo najmanj 15% vseh upravičenih izdatkov financiranih iz javnih virov oziroma iz virov samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor je operacija sofinancirana še z drugimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se glede minimalnega% »lastne udeležbe« upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira sofinanciranja. 13. V primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, je za popolno vlogo potrebno predložiti tudi izpis »veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)«, ki ga vlagatelj pridobi na ministrstvu, ki operacijo sofinancira. Navedbe v vlogi morajo biti skladne z navedenim izpisom (vrednost projekta, dinamika izvajanja). 14. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov – NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov ali v posebnem delu proračuna) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjavo, da bo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Kot lastni vir za investicijske operacije lahko samoupravne lokalne skupnosti koristijo investicijska sredstva, pridobljena iz državnega proračuna na osnovi Zakona o financiranju občin (ZFO-1), Uradni list RS, št. 57/08. V primeru skupne operacije, v kateri sodeluje več samoupravnih lokalnih skupnosti, mora vlagatelj predložiti NRP vsake posamezne samoupravne lokalne skupnosti za celotno operacijo. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora vlagatelj priložiti izjave vseh partnerjev, da bodo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladili projekt v NRP. 15. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega poziva in dokumentacije poziva. 16. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega poziva za sofinanciranje projektov iz razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2010–2012 in o seznanitvi in strinjanju s pogoji javnega poziva in pripadajoče dokumentacije, – o uvrščenosti operacije v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, ki je izdelan in potrjen v skladu z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09), – o upoštevanju, izračunavanju in dokazovanju upravičenih stroškov v skladu z dokumentacijo poziva in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi z možnimi posledicami, kot so na primer vračilo vseh že izplačanih sredstev s pripadajočimi obrestmi in nezmožnost pridobitve kakršnih koli sofinancerskih sredstev iz kohezijskih EU virov za dve leti, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje ali navodil v vseh postopkih izvajanja operacije oziroma vračilo deleža že izplačanih sredstev, kolikor bi delež sofinanciranja operacije po naknadnem preračunu presegel maksimalno dovoljeno stopnjo sofinanciranja, – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo, – o spremljanju prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po zaključku operacije, – o strinjanju z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, – smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, – o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob prvem zahtevku za izplačilo, – o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja, – o seznanitvi, da lahko SVLR-PT po pregledu vloge v primeru ugotovitve navajanja neupravičenih stroškov med upravičenimi, predlaga spremembo finančne konstrukcije operacije z zmanjšanjem ocene upravičenih stroškov in posledično zmanjšanje zaprošenega sofinanciranja, kolikor bi le-to po spremembi presegalo pripadajoči znesek sofinanciranja, – o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR, – o resničnosti vseh navedenih podatkov. 7.2. Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa vlagatelja potrjena investicijska dokumentacija (investicijski program), izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije mora biti izdelan v skladu z vzorcem in navodili Ministrstva za finance (http://www.mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm). Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta so obvezne kot sledi: a) v primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). b) v primeru, da je vrednost operacije manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski dokumentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Za izračun finančne vrzeli morajo vlagatelji uporabiti obrazec št. 8 (v Excelu). Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi se izdeluje za fazo, ki je predmet vloge/operacije. 2. Projektna dokumentacija za operacije investicijskega značaja mora biti izdelana v skladu v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 3. Za operacije brez predvidenih investicijskih stroškov mora biti izdelana dispozicija operacije, z minimalno vsebino, ki jo določa dokumentacija javnega poziva. Za kombinirane operacije mora vlagatelj priložiti najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta. 4. Iz investicijskega dokumenta mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin) – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 5. Vlagatelj mora izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije. 6. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni poziv, ne sme predstavljati državne pomoči. 8. Rok in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz dokumentacije javnega poziva, mora biti dostavljena do 14. ure na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, po naslednjih rokih za predložitev vlog: a) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2010: 1. rok: 26. 2. 2010, 2. rok: 26. 3. 2010, 3. rok: 30. 4. 2010, 4. rok: 28. 5. 2010; b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 5. rok: 27. 8. 2010, 6. rok: 29. 10. 2010, 7. rok: 28. 1. 2011. Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe sredstev po dodeljenih kvotah v vseh regijah. Kolikor sredstva v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena v celoti, lahko SVLR določi dodatne roke za oddajo vlog. Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno SVLR (po pošti ali osebno) do 14. ure posameznega roka javnega poziva, v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj – vloga na javni poziv PU RRP za obdobje 2010–2012« ter polnim naslovom vlagatelja na ovojnici. Dokumentaciji javnega poziva je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ovojnice bodo neodprte vrnjene vlagateljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo odprte na prvem naslednjem roku javnega poziva. Izjema so vloge, ki bodo zamudile zadnji rok javnega poziva. Le-te bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 9. Popolna vloga Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih) – če v pripombi ni navedeno, za katero vrsto operacij je potrebno predložiti zahtevani dokument, velja, da ga je potrebno predložiti za vse značaje operacij (investicijsko, neinvesticijsko in kombinirano): 1. obrazec 1: Podatki o vlagatelju, 2. obrazec 2: Izjava o sprejemanju pogojev javnega poziva, 3. obrazec 3: Podatki o operaciji – v primeru investicijske ali kombinirane operacije, 4. obrazec 4: Dispozicija neinvesticijske operacije – v primeru neinvesticijske operacije, 5. obrazec 5: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (za investicijske in kombinirane operacije, kolikor NRP ni usklajen z vlogo v nazivu, finančni in terminski konstrukciji ter virih sredstev), 6. obrazec 6: Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta – samo za investicijske in kombinirane operacije (sklep je lahko izdan tudi v lastni obliki, vendar mora vsebovati vse sestavine obrazca 6): a) za investicijske operacije: – sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), – sklep o potrditvi investicijskega programa, – sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (kolikor vrednost operacije presega 2.500.000,00 EUR); b) za kombinirane operacije: – sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 7. obrazec 7: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani, žigosanje ni obvezno), 8. investicijski dokument – samo za investicijske in kombinirane operacije; a) za investicijske operacije: investicijski program; b) za kombinirane operacije: najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP); 9. obrazec 8: Obrazec izračuna finančne vrzeli (za investicijske in kombinirane operacije), 10. kopija pravnomočnega gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor (za investicijske in kombinirane operacije) ali izjava, da posebno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno, 11. dodatna soglasja in dokumente v naslednjih primerih: a) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – obnova kulturnega spomenika: kopija občinskega akta o razglasitvi predmetnega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena, b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti, c) socialna infrastruktura – varstveno delovni centri: soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi socialno varstvene dejavnosti, d) socialna infrastruktura – vrtci: izjava odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08 in 47/09), e) socialna infrastruktura – urgentni centri: mnenje Ministrstva za zdravje o načrtovani investiciji, 12. kopija veljavnega akta o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in hkrati: a) za investicijske in kombinirane operacije: – kopija izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave (žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja), b) za neinvesticijske operacije: – kopija posebnega dela proračuna oziroma njegove obrazložitve z jasno označeno operacijo, ki je predmet prijave (žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vlagatelja); 13. izpis »veljavni projekt v načrtu razvojnih programov državnega proračuna (Poročilo DPS 09-00-29-02 – izpis iz MFERAC-a)« – v primeru, ko je operacija že sofinancirana s strani državnega proračuna, 14. obrazec 9: Dodatni podatki o operaciji za ISARR, 15. dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh partnerjev v operaciji, vključno z identifikacijo lastništva predmeta operacije po zaključku operacije, in je podpisan s strani vseh udeležencev operacije (v primeru skupne operacije); 16. žigosano in podpisano izjavo odgovorne osebe vlagatelja, da se operacija, ki je predmet vloge, ne financira iz kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (v primeru operacije okoljske infrastrukture); 17. potrdilo pristojnega davčnega urada, iz katerega je razvidno ali je vlagatelj kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja – primeru, da bo vlagatelj uveljavljal DDV kot upravičen strošek (za pripravo vloge za izdajo potrdila uporabite obrazec 10 – Vloga za izdajo potrdila DURS), 18. grafični prikaz načrtovane investicije v prostoru v merilu najmanj 1:5000 (če gre za investicijsko ali kombinirano operacijo), 19. pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce vloge ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe, 20. skenirana celotna vloga v elektronski obliki na CD ali DVD nosilcu (v primeru neskladnosti podatkov s tiskano vlogo se bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije). 10. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo izvedeno v roku osem dni od posameznega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v osmih dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku ne dopolni, se zavrže s sklepom. Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija vloge vsebinsko pregledala v skladu z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa ter zahtevami javnega poziva in dokumentacije javnega poziva ter izpolnjevanjem kriterijev iz 5. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09). V primeru nejasnosti lahko SVLR-PT od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila v zvezi z vsebino vloge. Predmet dopolnjevanja so lahko manjkajoči zahtevani obrazci ali dokumenti iz prejšnjega poglavja. Kolikor bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in predloženim investicijskim dokumentom oziroma dispozicijo neinvesticijske dokumentacije, lahko SVLR-PT naknadno zahteva uskladitev obrazcev z navedbami v investicijskim dokumentom oziroma dispozicijo neinvesticijske dokumentacije. Predmet uskladitve ne more biti vsebina predloženega investicijskega dokumenta oziroma dispozicija neinvesticijske dokumentacije (investicijski program oziroma dispozicija neinvesticijske dokumentacije ne more biti predmet sprememb ali usklajevanja). 11. Obveščanje o izboru Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščani najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik SVLR. 12. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva obsega podrobnejše pogoje javnega poziva, navodila in obrazce za prijavo. Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 4. nadstropje (glavna pisarna). Dokumentacija javnega poziva se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega vlagatelja, poslane na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si. 13. Pritožbeni postopek Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 9. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS, št. 113/09). O pritožbi s sklepom odloči odgovorna oseba SVLR. 14. Dodatne informacije Navodila organa upravljanja so objavljena na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in dokumentacijo poziva morajo biti zahtevane v pisni obliki, na naslov gp.svlr@gov.si oziroma po faksu 01/478-37-60. Odgovori se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani SVLR, pri besedilu javnega poziva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve dokumentacije javnega poziva. SVLR-PT bo organizirala predstavitvene delavnice v zvezi s tem javnim pozivom. Datumi in lokacije bodo objavljeni na spletni strani SVLR, na kateri bo objavljen javni poziv.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti