Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

225. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, stran 795.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2010 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina Ljubljana.
3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se določa v višini 355.388.399 eurov.
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Župan sprejme posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana na podlagi Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine pod vrednostjo 2.000.000 eurov sprejme župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin, komunalni prispevek ter najemnina za uporabo javne infrastrukture.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah-podkontih na katere se nanašajo in proračun.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. evidenčni račun proračunskega sklada za okoljske sanacijske projekte, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v MOL.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 751.127 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance in računovodstvo odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2010 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 409.975 eurov.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 50.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad 5.000 eurov ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati mestni svet.
9. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. podprograma znotraj finančnega načrta, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma;
2. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
3. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 5% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljeno.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s predpisom iz drugega odstavka tega člena.
Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne skupnosti.
Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja namenskih sredstev, so vsi pravni posli za pridobivanje, prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov četrtne skupnosti, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Proračunska sredstva proračunski uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
19. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
20. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih, največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem NRP.
Investicijski program potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika, razen izjemoma, ob predhodnem soglasju župana.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2010 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2010 za 5.000.000 eurov.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem oddelka za finance in računovodstvo, odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto.
Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance in računovodstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika odloča župan ob predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 500.000 eurov, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v NRP tekočega leta samo na podlagi odločitve župana, po predhodnem soglasju oddelka za finance in računovodstvo.
25. člen
Občina se lahko zadolži za financiranje investicij predvidenih v proračunu do višine 20.000.000 eurov.
26. člen
Proračunski uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance in računovodstvo ali nadzorni odbor.
27. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-229/2009-72
Ljubljana, dne 25. januarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti