Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Ob-1261/10 , Stran 186
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. II. Predmet prodaje Poslovni prostor št. 4.E, kotlovnico, v izmeri 393,92 m2 v poslovni stavbi, parc. št. 887/19, ter zemljišči parc. št. 887/12 v izmeri 774 m2 in parc. št. 887/31 v izmeri 3.017 m2, vse k.o. Dolenja Dobrava. Prodajajo se vse nepremičnine skupaj, ker predstavljajo funkcionalno povezano celoto. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno. III. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnine skupaj znaša 197.432 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%) in DDV (20%). Davek na promet z nepremičninami, DDV in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec. IV. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. V. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje en dan pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Gorenja vas - Poljane, številka 01227-0100007212, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, območna enota Kranj, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 601. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletnih straneh Občine, – investicijski program, pripravljen skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Če investicijski program ne bo pripravljen skladno z navedeno Uredbo in ne bo izkazoval izpolnjevanja obveznosti iz drugega odstavka VII. točke tega javnega poziva, se bo ponudba štela za neustrezno. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno. VII. Dodatni pogoji prodaje: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – Občina Gorenja vas - Poljane lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega poziva. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino, – celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec v navedenem roku ne plača celotne kupnine, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – prodajalec si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, da je pri morebitni prodaji nepremičnin, ki so predmet tega javnega povabila, kupec dolžan nepremičnino najprej ponuditi v odkup prodajalcu (Občini Gorenja vas - Poljane; odkupnemu upravičencu), in sicer pod enakimi pogoji, kot jo Občina Gorenja vas - Poljane prodaja kupcu s to pogodbo (vrniti kupnino brez obresti). Občina Gorenja vas - Poljane bo lahko to odkupno pravico uveljavljala v 10 letih po podpisu kupoprodajne pogodbe, ta pravica pa bo vpisana tudi v zemljiški knjigi. V primeru vlaganj kupca v predmetne nepremičnine se bodo le-ta ocenila po sodno zapriseženem cenilcu ter upoštevala pri določitvi kupnine, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale, – zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti: – da bo na kupljeni lokaciji opravljal dejavnost oskrbe s toplotno energijo Gospodarske cone Todraž, – da bo, najkasneje v dveh letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, v nepremičnine iz II. točke oziroma v opremo, ki se bo nahajala v njih, nepovratno investiral sredstva v minimalni višini 500.000,00 EUR za namen zamenjave virov energije na lesno biomaso. Obveznosti iz te točke so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova kršitev je podlaga za odstop prodajalca od te pogodbe. VIII. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 10. 2. 2010, do 10. ure, na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 2010, ob 12.30, v sejni sobi, na sedežu prodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti