Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 330-0003/2010 Ob-1246/10 , Stran 159
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2010, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010. Okvirna višina sredstev znaša 154.250 EUR. Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! POMOČI DE MINIMIS Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! DRUGE VRSTE POMOČI Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2010. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. 3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih. 5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. 8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. 9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). 10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. 11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči. 12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Skupinske izjeme za kmetijstvo 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika) Okvirna višina razpisanih sredstev je 90.750 EUR (proračunska postavka 11401) po naslednjih sklopih: – posodabljanje kmetij 65.750 EUR, – urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 25.000 EUR. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti in – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSPja oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za stroške izdelave projektne dokumentacije, – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Pomoč se ne odobri za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin, – tekoče stroške proizvodnje, – za že izvedena dela, razen za stroške izdelave projektne dokumentacije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine. Bruto intenzivnost pomoči so: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10%, s tem, da mora upravičenec imeti status mladega kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od prvega lastniškega prevzema ter naložbe morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu, – najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci so: – mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica; – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoji: – Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij oziroma kredita na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Investicija oziroma kredit je lahko tudi višji od 34.000 EUR, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. – Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 30. 8. 2010 komisija ne bo upoštevala, razen računi za projektno dokumentacijo so lahko od 1. 1. 2010 dalje do 30. 8. 2010. – Pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se pomoči ne dodelijo za iste upravičene stroške v primeru posodabljanje kmetij, urejanje pašnikov in izvedba agromelioracij. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za: 1.1. Posodabljanje kmetij: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi, razen gnojnih jam in gnojišč …), – stroški za nakup opreme hlevov, – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …), – stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, – stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški izdelave projektne dokumentacije, poslovnega načrta, ter študije izvedljivosti, – kritje obrestne mere za kredite za zgoraj navedene upravičene stroške. Pomoč se ne odobri za: – nakup traktorjev. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo, 3) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, 4) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 5) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR, 6) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah, 7) predračun(i) oziroma ponudbe za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa lahko že račun o izdelavi. Vsi ti dokumenti se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSPja. (*). 1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material). Upravičeni stroški so: a) stroški urejanja pašnikov: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč, – stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, 3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR, 5) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah, 6) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, 7) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 8) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, oziroma na ime MSPja. 2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR (proračunska postavka 11413). Upravičeni stroški so: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Splošni pogoji upravičenosti: Nosilec kmetijskega gospodarstva predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč). – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri za: – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine. Bruto intenzivnost pomoči so: do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov vključno s stroški pregleda. Upravičenci so: – kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo kmetijske površine na območju Občine Sevnica. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) kopijo katastrskega načrta, 3) posestni list, 4) notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč, 5) račune oziroma predračune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla od 1. 1. 2010 dalje, 6) v primeru, da priloži predračune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla potem predloži račune in notarsko overjeno pogodbo o menjavi zemljišč pri zahtevku za izplačilo. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 3. Zagotavljanje tehnične podpore Okvirna višina razpisanih sredstev je 30.000 EUR (proračunska postavka 11409) in je razdeljena na tri spodaj navedene sklope. Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je: – 9.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (4.000 EUR se nameni za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 5.000 EUR za ostale stroške v okviru tehnične pomoči; – 15.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja (ustrezno registrirane organizacije) in poslovne prostore na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica za naslednje teme: – izobraževanje in svetovanje za odpravo somatskih celic na kmetijah oziroma pri kravah v mlečni proizvodnji in s tem dvig kvalitete in količine mleka, – izobraževanje in svetovanje rejcem za odpravo reprodukcijskih motenj pri kravah, – izobraževanje in svetovanje rejcem v primeru vhlevitve pitanih govedi, – izobraževanje in svetovanje rejcem v primeru prisotnosti glivičnih bolezni, – izobraževanje in pomoč pri urejanju statusa črede prostih bolezni. – 6.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine in imajo sedež izpostave na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za naslednje teme izobraževanj: – izobraževanje kmetov s področja varnosti in zdravja pri delu, – kako pridelati kakovostno sadno žganje, – kmetija v času krize – varčevalni ukrepi, – dan turističnih kmetij (smernice dobre higienske prakse za gostinstvo na kmetiji, pakiranje in označevanje izdelkov, zunanja ureditev turistične kmetije), – izvedba kontrol ukrepov kmetijske politike na kmetiji. Splošni pogoji upravičenosti: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Pomoč se ne odobri za: – že zaključene aktivnosti, – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, razen za avtobusne prevoze, – aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so: (1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: stroškov organiziranja programov usposabljanja. (2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje). (3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, (4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani. (5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se lahko krije do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičenci: – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: 1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev oziroma predračun (i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca, 2) Dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore, 3) Društva priložijo spisek članov, 4) V primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz AJPESa, da podjetje ni v težavah. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR (proračunska postavka 11404). Predmet ukrepa: Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje živali v primeru bolezni. Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Pomoč se ne odobri za: – tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Bruto intenzivnost pomoči: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije. Upravičenci so: Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Splošni pogoji upravičenosti: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – pogoji, v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za leto 2010: Uradni list RS, št. 113/09), – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010 s priloženim računom. Pomoči de minimis 5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR (proračunska postavka 11411), in sicer: – 6.000 EUR za investicije (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakup nove opreme), – 4.000 EUR za promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, stroški publikacij, katalogov, spletišč, sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija in – 5.000 EUR projektna dokumentacija. Predmet podpore Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki), – prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije, – prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt. Cilji ukrepa so: – izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, – ustvarjanje novih delovnih mest, – uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. – v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 dalje. Upravičeni stroški so: – stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, – stroški publikacij, katalogov, spletišč, – sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija, Bruto intenzivnost pomoči zanaša: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – do 50% upravičenih stroškov, – do 100% sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja za pridobitev certifikata – nacionalna poklicna kvalifikacija. – Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. – Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij (stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, nakupa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 34.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predračunov. Za ostale upravičene stroške ne velja spodnji in zgornji limit. Upravičenci so: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine Sevnica, – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom registra kmetijskih gospodarstev. K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, 2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, 3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt, 4) v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo, 5) pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), 6) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 7) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz ajpesa, da podjetje ni v težavah, 8) predračune, račune in dokazila o plačilu predračunov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in so z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 (zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na občino do 30. 8. 2010). Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Druge vrste pomoči 6. Podpora za delovanje strokovnih društev: okvirna višina razpisanih sredstev je 6.500 EUR (proračunska postavka 11407). Predmet: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja. Cilji ukrepa so: – ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju, – dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Splošni pogoji upravičenosti: – Društva so registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine in imajo sedež društva na območju Občine Sevnica. – Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora). Pomoč se ne odobri za: – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti. Bruto intenzivnost pomoči: Višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci so: – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) Plan dela za leto 2010. 2) Od 1. 11. 2009 do 30. 10. 2010 napišite oceno materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter organov (tu lahko vključite tudi stroške občnega zbora). Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi dejanski računi pa boste uveljavljali subvencijo. Na podlagi teh podatkov in spodaj navedenih meril bomo ovrednotili, koliko sredstev pripada na posamezno društvo. 3) Seznam članov društva iz območja Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov) 4) Dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 11. 2009–30. 10. 2010) – podati naknadno skupaj z zahtevkom. Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: a) Variabilni del: 4.500 EUR se razdeli glede na število članov, ki imajo plačano članarino: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev. Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali je vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt: – do 10. marca 2010 za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za delovanje strokovnih društev, – do 15. oktobra 2010 za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 10. marca 2010 za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokrožitev zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Podpora za delovanje strokovnih društev ter do 15. oktobra 2010 za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe v primarno proizvodnjo (posodabljanje ali urejanje)« »Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«, »Ne odpiraj Javni razpis – Tehnična podpora (društva ali pravne osebe)«, »Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna dejavnost«, »Ne odpiraj Javni razpis – Društva«, »Ne odpiraj Javni razpis – Zavarovalne premije«. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in v obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena in sicer za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore. Potem se jih pozove k podpisu pogodbe. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski računa na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Pogodba mora biti dostavljena na Občino Sevnica v roku 8 dni od prejema poziva nanjo, drugače se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na Občino Sevnica, najkasneje do 30. 8. 2010, za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev zemljišč in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ter do 30. 10. 2010, za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, ter podpora za delovanje strokovnih društev in do 30. 11. 2010, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve za ta dva ukrepa, kot račune za ta dva ukrepa ter vse ostale ukrepe po datumu zaprtja razpisa, komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2010. VIII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali Maji Grabrijan, tel. 07/81-61-262, elektronska posta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti