Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 7/32-920/1-10 Ob-1255/10 , Stran 172
Na podlagi sklepa Nadzornega sveta Pošte Slovenije, d.o.o., sprejetega na 7. seji dne 21. 1. 2010 ter v skladu s 25. členom Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d.o.o., sprejetega dne 4. 9. 2008 Nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o. objavlja delovno mesto: namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije, d.o.o. 1. Kraj opravljanja dela: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. 2. Namestnika generalnega direktorja imenuje nadzorni svet družbe za mandatno dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas mandatne dobe, za polni delovni čas. 3. Pogoji za opravljanje dela namestnika generalnega direktorja: – imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, ali izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno z novimi bolonjskimi študijskimi programi druge stopnje, – pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti, – imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja in nadzora velike gospodarske družbe ali druge primerljive izkušnje, – aktivno mora obvladati vsaj en svetovni jezik, – imeti mora strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD1-UPB3): – da ni član drugega organa vodenja ali nadzora družbe Pošta Slovenije, d.o.o., – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; prepoved velja pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora, – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in prepoved traja, – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti; prepoved traja še dve leti po pravnomočnosti sodbe. 4. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno mesto: – fotokopija dokazila o pridobljeni izobrazbi (diplome), – izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o obdobjih zavarovanja, iz katerega je razvidno obdobje vključenosti v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja in dokazila o pridobljenih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih ali v organih vodenja ali nadzora velike gospodarske družbe, ali o drugih primerljivih izkušnjah, – fotokopija potrdila o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika, – fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o nekaznovanju, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, poleg teh dokazil morajo kandidati predložiti še: – kratek življenjepis in – program dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti in – soglasje kandidata, da za namen razpisa dovoljuje, da Pošta Slovenije, d.o.o. pridobi podatke iz uradnih evidenc oziroma dokazila iz prvih štirih alinej te točke razpisa. Potrdili iz pete in šeste alineje te točke ne smeta biti starejši od dneva te objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 5. Kandidate vabimo, da pisne prijave na to objavo s priloženimi dokazili iz prejšnje točke, kratkim življenjepisom in programom dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti, pošljejo v roku 15 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije v zaprti ovojnici na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Nadzorni svet, 2500 Maribor, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – prijava za objavljeno delovno mesto.« 6. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje te objave. Prepozne prijave se ne bodo obravnavale, nepopolne prijave pa ne bodo upoštevane. 7. Pravočasnost in popolnost prijav bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala komisija nadzornega sveta na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa nadzorni svet z ustnim razgovorom s kandidati in na podlagi njegove predstavitve programa dela, iz katerega izhaja poznavanje problematike poštne dejavnosti. 8. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. Dodatne informacije kandidati lahko dobijo na tel. 02/449-25-22, Jasna Grmovšek.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti