Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

224. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2010, stran 793.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09 – ZLS-P), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 29. redni seji dne 20. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     6.879.926
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.633.817
70  DAVČNI PRIHODKI               2.576.499
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.237.781
   703 Davki na premoženje            249.628
   704 Domači davki na blago in storitve      89.090
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.057.318
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     760.048
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.700
   712 Globe in druge denarne kazni         4.300
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    26.950
   714 Drugi nedavčni prihodki          263.320
72  KAPITALSKI PRIHODKI               50.600
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     600
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       50.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 6.900
   730 Prejete donacije iz domačih virov      1.900
   731 Prejete donacija iz tujine          5.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.188.609
   740 Transferni prihodki iz drugih       575.357
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      2.613.252
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       7.996.709
40  TEKOČI ODHODKI                1.483.207
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     281.814
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     43.340
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.041.053
   403 Plačila domačih obresti          100.000
   409 Rezerve                   17.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.616.105
   410 Subvencije                 71.494
   411 Transferi posameznikom in         788.848
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in   219.913
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       535.850
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            4.419.787
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    4.419.787
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            477.610
   431 Investicijski transferi pravnim in     237.960
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    239.650
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI  –1.116.783
   PRIMANJKLJAJ)
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)             689.060
50  ZADOLŽEVANJE                  689.060
   500 Domače zadolževanje            689.060
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           168.946
55  ODPLAČILA DOLGA                168.946
   550 Odplačilo domačega dolga          168.946
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  –596.669
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         520.114
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)        1.116.783
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.    596.669
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo             0
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07);
2. Taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04);
3. Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);
4. Samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
5. Prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;
6. Prihodki od turistične takse;
7. Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;
8. Drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prihodki vaške skupnosti).
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnemu proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta
»Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.«
8. člen
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)
Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 1.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2010 oblikuje v višini 16.000 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 eur odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina lahko v letu 2010 dodatno zadolži do skupne višine 689.060 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.
O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2009
Komen, dne 20. januarja 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti