Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

Št. 410-6/2010 Ob-1214/10 , Stran 153
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010. Višina sredstev, ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Ilirska Bistrica, za leto 2010, je 27.350 evrov. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov, drugih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelj lahko vloži predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v vlogi posebej navedeno. 3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev Pri vrednotenju vlog bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: 1. Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica. Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50% vrednosti investicije. Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče: – od 0 do 15% proračunskih sredstev – 10 točk, – od 15,01 do 25% proračunskih sredstev – 8 točk, – od 25,01 do 35% proračunskih sredstev – 6 točk, – od 35,01 do 50% – 4 točke. 2. Kategorizacija spomenika oziroma objekta z vidika kulturne dediščine: – objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturni spomenik (KS) – 10 točk, – objekti vpisani v Register kulturne dediščine RS (RKD) kot kulturna dediščina (KD) – 7 točk, – objekti predlagani za vpis v Register kulturne dediščine RS (RKD) – 5 točk, – nekategorizirani objekti in spominska obeležja – 3 točke. 3. Vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu: – sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij – 7 točk, – ostala obnovitvena in vzdrževalna dela – 4 točke. Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa. 4. Navodila za izdelavo prijav Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno priložiti še naslednjo dokumentacijo: – mapno kopijo, – zemljiškoknjižni izpisek, – soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta, – soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS (za objekte kulturne dediščine vpisane v Register kulturne dediščine RS – RKD), – izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za prijavljeno fazo), – upravno dovoljenje (ni pogoj), – pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj). Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno dostavljati. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). 5. Način in rok za oddajo prijav Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 2. 3. 2010, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2010 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izidu javnega razpisa Prispele vloge bo pregledala 3-članska komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela vloga na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izidi razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2010 predvidoma v roku 30 dni od poteka roka za oddajo prijav. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti pri županu pritožbo, s katero predlaga, da se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev niso predmet pritožbe. Pritožbo obravnava župan ter s sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen. Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga v vlogi predvidi predlagatelj. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove in vzdrževanja spomenikov bosta Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov v letu 2010. Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05/714-13-61.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti