Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

285. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2010, stran 1018.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 5. izredni redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
Z odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Križevci.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2010 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/ Podskupina kontov             Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.441.623
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.780.405
70  DAVČNI PRIHODKI               2.258.561
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.057.741
   703 Davki na premoženje            123.120
   704 Domači davki na blago in storitve      77.700
71  NEDAVČNI PRIHODKI               521.844
   710 Udeležba na dobičku in dohodkih      250.041
   od premož.
   711 Takse in pristojbine             3.500
   712 Globe in denarne kazni            3.850
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     400
   714 Drugi nedavčni prihodki          264.053
72  KAPITALSKI PRIHODKI               65.800
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     500
   722 Prihodki od prodaje zemljišč        65.300
   in nemat. premož.
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.595.418
   740 Transferni prihodki iz drugih       448.896
   javnofin. instit.
   741 Prejeta sreds. iz drž. proračuna     1.146.522
   iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       4.954.743
40  TEKOČI ODHODKI                 527.179
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     111.735
   401 Prispevki delodajalcev za soc.       18.280
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        367.714
   403 Plačila domačih obresti           22.450
   409 Rezerve                   7.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.187.110
   410 Subvencije                 141.707
   411 Transferi posameznikom           730.939
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim org. in        94.006
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       220.458
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.979.194
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.979.194
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            261.260
   431 Investic.transferi pravnim in fiz.     185.065
   osebam, ki niso pror. uporab.
   432 Investic. transferi prorač.         76.195
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
   (I. - II.)                  –513.120
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
   IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
73  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          4.500
   750 Prejeta vračila danih posojil        4.500
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA           4.500
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              48.580
55  ODPLAČILA DOLGA                 48.580
   550 Odplačila domačega dolga          48.580
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –557.200
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)         –48.580
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)         513.120
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12
   PRETEKLEGA LETA.                557.200
   9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Križevci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom,
b) ostanek sredstev vasi,
c) sredstva proračunskega stan. sklada,
d) okoljske dajatve.
5. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. proračunski stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 1.000 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 500 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi nad tem zneskom odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 6.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
14. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
16. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 032-01-5IS-2010/157
Križevci, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost