Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

263. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, stran 977.

Na podlagi četrtega odstavka 163. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 88/05) se v 1. členu besedilo »A, B, B + E, C, C + E, D, D + E, F, G ter H in podkategorij A1, D1 ter D1 + E« nadomesti z besedilom »AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, F in G«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »kandidat za voznika ZNA teoretično voziti motorno vozilo« nadomesti z besedilom »ima kandidat za voznika potrebno znanje za vožnjo motornega vozila.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(kraj)
(1) Teoretični del usposabljanja se izvaja v učilnici, opremljeni z učnimi pripomočki za poučevanje teorije vožnje.
(2) Praktični del usposabljanja se izvaja na različnih površinah glede na učno stopnjo, v katero sodijo posamezne naloge:
– vaje iz prve učne stopnje se izvajajo na neprometni površini (poligonu);
– vaje iz druge učne stopnje se izvajajo na cestah z redkejšim prometom v naselju in zunaj naselja;
– vaje iz tretje učne stopnje se izvajajo na cestah z gostejšim prometom v naselju in zunaj naselja.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(priprava in trajanje)
(1) Vsak učitelj teoretičnega dela usposabljanja mora za vsako učno uro imeti izdelano pripravo, ki mora vsebovati posamezni tematski sklop, učne teme, cilje, časovni okvir in metode dela.
(2) Teoretični del programa usposabljanja se izvede v najmanj 40 pedagoških urah. Trajanje posamezne učne teme določi učitelj tega usposabljanja v pripravi učne ure. Čas za izvedbo učnih tem po teoretičnem delu programa usposabljanja je najmanj ena učna ura na tematski sklop.
(3) Učne teme dodatnega dela teoretičnega usposabljanja za kandidate, ki imajo veljaven splošni del teoretičnega usposabljanja, se izvedejo za kandidate, ki se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B1, BE, C, C1, CE, C1E, D1, D, D1E, DE in F, in sicer:
– najmanj 8 ur za kandidate, ki se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A in B1;
– najmanj 12 ur za kandidate, ki se usposabljajo za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij BE, C, C1, CE, C1E, D1, D, D1E, DE in F.
(4) Čas za izvedbo učnih vaj po programu praktičnega dela usposabljanja je:
– vaje s prve učne stopnje: najmanj eno učno uro;
– vaje z druge učne stopnje: najmanj sedem učnih ur;
– vaje s tretje učne stopnje: najmanj dvanajst učnih ur, za kategorijo F pa najmanj osem učnih ur.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena mora kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A, izvesti:
– vaje s prve učne stopnje: najmanj eno učno uro;
– vaje z druge učne stopnje: najmanj dve učni uri;
– vaje s tretje učne stopnje: najmanj šest učnih ur.
(6) Pri izvajanju učnih vaj s tretje učne stopnje se usposabljanje izvede najmanj trikrat, po dve učni uri skupaj. Pri tem mora kandidat za voznika pri vsaki izvedbi prevoziti razdaljo do najmanj 50 km oddaljenega kraja, pri čemer mora skupaj prevoziti najmanj 100 km. V tem času mora voziti najmanj dve učni uri v mraku ali temi (v nadaljnjem besedilu: ponoči) in najmanj dve učni uri po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, razen če se usposablja za vožnjo vozil kategorij AM, A1, B1 in F.
(7) Za vožnjo ponoči iz prejšnjega odstavka se štejejo naslednji časovni termini:
– januar, februar, november in december: do 8. ure in po 16. uri;
– marec, april, september in oktober: do 7. ure in po 17. uri;
– maj, junij, julij in avgust: do 6. ure in po 20. uri.
(8) Določbe petega in šestega odstavka tega člena se uporabljajo tudi pri usposabljanju kandidatov, ki opravljajo samo praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine vozil, katere največja dovoljena masa presega 3500 kg in ne presega 4250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik.
(9) Usposabljanje na posamezni učni stopnji se zaključi z učno vajo samostojne uporabe pridobljenega znanja s samoocenjevanjem v trajanju ene učne ure.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(izvedba)
(1) Teoretični del usposabljanja zajema učne teme splošnega dela in pripadajočega dodatnega dela glede na kategorijo motornih vozil, za katero se kandidati za voznike usposabljajo. Učne teme splošnega in dodatnega dela sme učitelj smiselno združiti in posamezno izvedbo vpisati v dnevnik dela.
(2) Praktični del usposabljanja zajema učne vaje splošnega dela in pripadajočega dodatnega dela glede na kategorijo motornih vozil, za katero se kandidat za voznika usposablja. Pri izvedbi mora učitelj upoštevati vrstni red predpisanih vaj in stopenj ter začeti usposabljanje na naslednji stopnji, ko kandidat obvlada učno snov predhodne. Glede na njegovo sposobnost sme učitelj vožnje v učni uri obravnavati več učnih vaj ali ponavljati že obravnavane. Učne vaje splošnega in dodatnega dela sme smiselno združiti ter posamezno vajo vpisati v evidenčni karton vožnje in dnevni razvid vožnje na način, da je razvidno, katere vaje se izvajajo ali so bile izvedene.
(3) V praktičnem delu programa usposabljanja sme učitelj vožnje naenkrat poučevati le enega kandidata.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike enoslednih motornih vozil na prvi učni stopnji poučevati največ dva kandidata, ne glede na to za katero kategorijo enoslednih motornih vozil se usposabljata.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme učitelj vožnje pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil kategorij A2 in A pri izvajanju vaje iz 3.2 točke priloge poučevati največ tri kandidate, če jih spremlja na motornem kolesu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Prvi odstavek novega 7. člena pravilnika se začne uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-278/2009/1(1331-07)
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
EVA 2009-1711-0020
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost