Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

290. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del), stran 1036.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del)
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje Cukrarne (območja urejanja CO 7/4 in CS 7/5 ter CT 46 del, CT 48 del in CT 50 del).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja CO 7/4 je namenjeno osrednjim dejavnostim, območje urejanja CS 7/5 stanovanjem in spremljajočim dejavnostim, deli območij CT 46, CT 48 in CT 50 pa so namenjeni površinam za promet. Območji CO 7/4 in CS 7/5 se delno urejata z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08), delno pa z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06 in 96/06), ki ureja tudi dele območij CT 46, CT 48 in CT 50.
Obravnavano območje leži med Ljubljanico in Poljansko cesto in je, razen nabrežja ob Ljubljanici in parka ob Ambroževem trgu, pretežno pozidano. V zazidavi prevladujeta Cukrarna in garažna hiša arh. Severja. V pripravi je izvedba projekta podaljška Njegoševe ceste preko obravnavanega območja.
Območje je zaradi svoje bogate zgodovine urbanega razvoja zavarovano z različnimi varstvenimi režimi. Kot del Poljanskega predmestja je zavarovano z Odlokom o razglasitvi nekdanjega Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 18/90, 27/91). Znotraj tega območja so z istim odlokom zavarovani še naslednji objekti in površine: zgradba Cukrarne kot kulturni spomenik, hiša Ambrožev trg 7 kot kulturni spomenik, park na Ambroževem trgu s Hrenovim križem kot kulturni spomenik in naravna vrednota, prav tako kot naravna vrednota ureditev nabrežij Ljubljanice. Prav tako se ohranja garažna hiša arh. Severja. Območje predstavlja kot del ljubljanskega mestnega jedra kulturno dediščino z evidenčno številko 328.
Območje je namenjeno celoviti prenovi in umestitvi programa za potrebe upravnega središča Mestne občine Ljubljana, pokrajinske uprave in državnih upravnih služb. V ohranjenih in prenovljenih obstoječih objektih in v novozgrajenih objektih se predvideva v skladu z usmeritvami s področja varovanja kulturne in naravne dediščine za potrebe uprave cca 55.000 m2 bruto etažnih površin, povezanih s spremljajočim javnim programom, v kletnih etažah pa v skladu z veljavnimi normativi potrebno število parkirnih mest. Javni odprti prostor se poveže s parkom in nabrežjem Ljubljanice in je namenjen obiskovalcem upravnega središča, pa tudi šolski mladini iz sosednjih območij in ostalim obiskovalcem.
Kletne parkirne etaže na obravnavanem območju bodo prometno navezane na obodne prometne površine.
Območje bo dostopno s postajališč mestnega javnega prometa na Poljanski cesti in na novi cesti med Njegoševo in Roško cesto. Prav tako bo navezano na mrežo kolesarskih poti.
Veljavni prostorski akt ne omogoča tako zastavljene celovite prenove območja, zato je potrebna izdelava OPPN.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN leži med Ljubljanico oziroma Poljanskim nasipom, Ambroževim trgom, Poljansko cesto in Živinozdravsko ulico. Na okoliškem prometnem omrežju se izvedejo potrebne ureditve za navezavo obravnavanega območja. Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN.
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d.,
10. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., DE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
5. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo OPPN je na javnem natečaju izbrana variantna rešitev, usklajena s smernicami nosilcev urejanja prostora.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena v dveh mesecih po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora.
Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po pripravi osnutka OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si.
Št. 3505-68/2009-1
Ljubljana, dne 12. januarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost