Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

Št. 007/1-3/2010 Ob-1365/10 , Stran 245
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 5874327, ID št. za DDV: SI81758006. 2. Opis nepremičnine: stanovanjska hiša na naslovu Cesta v Radovno 9, Mojstrana, s pripadajočim zemljiščem – parc. št. 1622/4 in 1622/1, obe k.o. Dovje. Nepremičnina je vpisana pri vl. št. 426, k.o. Dovje. Iz potrdila Oddelka za okolje in prostor Občine Kranjska Gora o namenski rabi izhaja, da se parc. št. 1622/4, 1622/1, k.o. Dovje, po prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahaja v območju DM SK5 (območje za stanovanja in kmetije), podrobnejša namenska raba v – vas. Območje se varuje kot kulturni spomenik (es). Pri nepremičnini parc. št. 1622/4 je vknjižena služnostna pravica uporabe poti v širini treh metrov, ki poteka od ceste parc. št. 2042/2 do parc. št. 1622/3, vse k.o. Dovje. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Najnižja ponujena cena nepremičnine znaša 153.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 5. Pogoji prodaje: – Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, se po izteku roka za oddajo ponudbe, s temi ponudniki izvede dodatna pogajanja. – Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% najnižje cene, to je 1.530,00 EUR. – Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa brezobrestno vrnjena v treh dneh po opravljeni izbiri. – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska Gora pravico njegovo varščino zadržati. – Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po overitvi prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet nepremičnin (v višini 2% kupnine). – Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. – Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno. 6. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine se odda v pisni obliki in mora vsebovati: – ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne osebe, – davčno in matično številko ponudnika; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe pa overjen izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ima sedež v Republiki Sloveniji; – izjavo o sprejemu objavljenih pogojev prodaje; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od najnižje, določene v pogojih prodaje; – dokazilo o plačilu varščine. 7. Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla – prodajne pogodbe, ustavi. 8. Dodatne informacije Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska Gora, pri kontaktni osebi Egidiji Košir Mrovlje, direktni tel. 04/580-98-19 ali preko n.c. št. 04/580-98-00, po e-pošti: kosir@kranjska-gora.si ali preko faksa, št. 04/580-98-24. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na navedeno telefonsko številko.

AAA Zlata odličnost