Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

SV 54/2010 Ob-1320/10 , Stran 254
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št. SV-54/2010 z dne 28. 1. 2010 in Kreditne pogodbe, št. 331-23314090344063 in Pogodbe o zastavi nepremičnin, št. 02331-4090344063-ZASN, obe z dne 28. 1. 2010, je bilo stanovanje z ID dela stavbe št. 1, v pritličju, s kletjo, v skupni izmeri 92,10 m2, ki se kot posamezna dela nahajata v večstanovanjski stavbi, na naslovu Delavska ulica št. 2, s št. stavbe 514, stoječi na parc. št. 821/2, k.o. 1316 Stara vas, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastavitelja Čajić Nijaz, roj. 4. 1. 1961, stan. Cesta 1. maja 20, 1430 Hrastnik, v deležu do 1/1, na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 51/93 z dne 6. 8. 1993, zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 12. 2009 in Prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2010, zastavljeno v korist upnika Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571, s prepovedjo odsvojitve na podlagi 8. člena Zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe (Uradni list RS, št. 59/09) in zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za zavarovanje denarne terjatve, in sicer: v višini 35.000,00 EUR glavnice s pogodbeno obrestno mero v višini 6-mes.-EURIBOR + fiksni pribitek 2,35% letno, spremenljiva, ki se dodatno poviša v primeru iz 3. člena citirane Kreditne pogodbe za 2 odstotni točki letno, v primeru zamude s plačili obveznosti (razen od obresti) pa tečejo zakonite zamudne obresti ter ostalimi stroški in pripadi, z dobo vračanja 180 mesečnih obveznostih, pri čemer prva zapade v plačilo 28. 2. 2010, s končnim rokom zapadlosti terjatve 31. 1. 2025 oziroma oziroma terjatev zapade takoj po odpoklicu upnika v primerih in na način, določen v 8. členu Kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost