Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2688. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pomena
2689. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena
2690. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena
2691. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja Gradu Pišece za kulturni spomenik državnega pomena
2692. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Hmeljnik za kulturni spomenik državnega pomena
2693. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena
2694. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi bolnišnice Jelendol za kulturni spomenik državnega pomena
2695. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena
2696. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena
2697. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena
2698. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Socerb za kulturni spomenik državnega pomena
2699. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Dvorca Račji dvor za kulturni spomenik državnega pomena
2700. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi samostana na Sartorijevi 9 v Kopru za kulturni spomenik državnega pomena
2701. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena
2702. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu Jama za kulturni spomenik državnega pomena
2703. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena
2704. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vrta ob vili Ferrari v Štanjelu za kulturni spomenik državnega pomena
2705. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Starokrščanske krstilnice v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
2706. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena
2707. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena
2708. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena
2709. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena
5890. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena
5891. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

2711. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2712. Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

2713. Odredba o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
2714. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Benedikt

2746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2001

Borovnica

2747. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2002

Braslovče

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu

Brezovica

2715. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih
2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja
2718. Odlok o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Brezovica

Brežice

2719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 - dopolnitev 1999/2
2749. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Pečice iz Krajevne skupnosti Pečice-Križe in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Pečice za naselje Pečice

Cerkno

2750. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2751. Odlok o tretji dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
2752. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Dobje

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ureditvenega načrta za naselje Dobje pri Planini

Gorenja vas-Poljane

2722. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas - Poljane
2723. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
2724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane za obdobje 1986-2000

Grosuplje

2725. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
2726. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje

Hrastnik

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002

Ig

2753. Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost

Kamnik

2728. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja PN3 Terme Snovik
2729. Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu območja M1 Pod Skalco
2730. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju ureditvenega načrta območja K5 Žale in K16 Žale
2754. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kamnik

Murska Sobota

2755. Odlok o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti

Novo mesto

2731. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu
2732. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok)
2733. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok)

Sevnica

2756. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
2757. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Slovenj Gradec

2734. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
2735. Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice - Ozare (del) Slovenj Gradec
2736. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Sušilnica"
2737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Ct1-Južni vstop2"

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

2738. Sklep o višini cen najema grobnih mest za leto 2002
2739. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Vipava

2740. Poslovnik Občinskega sveta občine Vipava

Žužemberk

2741. Odlok o priznanjih Občine Žužemberk
2742. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk
2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk
2744. Sklep o sprejemu energetske zasnove Občine Žužemberk
2745. Sklep o sprejemu regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo

POPRAVKI

1. Popravek minimalne zajamčene donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2002
2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti