Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2715. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica, stran 5745.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 28. redni seji dne 20. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Brezovica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98) za območje Občine Brezovica, v nadaljevanju dolgoročni plan Občine Brezovica.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Brezovica se nanašajo na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije,
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in občanov,
– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe,
– določitev načinov urejanja prostora.
3. člen
Dolgoročni plan Občine Brezovica se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele“ tako, da se v 9.6. točki “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Brezovica spremeni tabela, da se glasi:
4. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.
Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.
Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela prostorski izvedbeni načrt.” in nadomesti z besedilom: “Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov.”
5. člen
V kartografskem delu dolgoročnega plana Občine Brezovica se nadomestijo naslednji listi, in sicer:
1. Zasnova kmetijstva, v merilu 1:25000
2. Zasnova gozdov, v merilu 1:25000
3. Zasnova vodnega gospodarstva, v merilu 1:25000
4. Zasnova rudnin, v merilu 1:25000
5. Zasnova naravne dediščine, v merilu 1:25000
6. Zasnova kulturne dediščine, v merilu 1:25000
7. Zasnova sanacij, v merilu 1:25000
8. Zasnova poselitve, v merilu 1:25000 in v merilu 1:5000,
9. Zasnova prometa, v merilu 1:25000
10. Zasnova energetskega omrežja, v merilu 1:25000
11. Zasnova obrambe, v merilu 1:25000
12. Zasnova PTT omrežja, v merilu 1:25000
6. člen
Ta odlok je na vpogled pri Občini Brezovica in Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Št. 29/2002
Brezovica, dne 21. junija 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost