Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2742. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk, stran 5821.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) ter 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 6. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk
1. člen
Splošni podatki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
Naselje Žužemberk se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (odlok o sprejetju objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 9/91, spremembe in dopolnitve pa v Uradnem listu RS, št. 35/97 – v nadaljnjem besedilu: PUP), ki na prostoru Občine Žužemberk veljajo do sprejetja novih predpisov s področja urejanja prostora (118. člen statuta Občine Žužemberk, Uradni list RS, št. 34/99). Območje, za katero se pripravi spremembe in dopolnitve PUP, leži v zahodnem delu, v UREDITVENI ENOTI 352 II. ROB NASELJA, v odloku o PUP poimenovana kot Morfološka enota 352 II/A21 (naselje Prapreče). Po odloku o PUP je za to morfološko enoto PREDPISAN TIP GE: RGE–domačija, pri čemer je največji vertikalni gabarit novih objektov lahko P+1; kmetije se ohranijo le na obstoječih lokacijah.
V tej morfološki enoti poleg nekaj manjših kmečkih gospodarstev prevladuje individualna stanovanjska zazidava, opravlja pa se tudi dejavnost kovinske galanterije. Glede na bližino Žužemberka kot občinskega središča to naselje zgublja nekdaj vaški značaj. Zaradi spremenjenih razmer v času od sprejetja PUP je umestno preveriti prostorske možnosti v tem naselju in glede na ugotovitve redefinirati merila in pogoje za poseganje v prostor v obsegu, ki ne bodo negativno vplivali na obstoječo namensko rabo objektov in površin v naselju oziroma bodo določili pogoje umeščanja tudi eventualno možnih drugih dejavnosti.
Spremembe in dopolnitve PUP obsegajo še korekcijo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka, izdelan na katastrskem načrtu v M 1:2880, in sicer tako, da se upošteva spremenjena parcelacija zemljišč; parcela št. 1056 k. o. Žužemberk se priključi Morfološki enoti 352 II/B industrijsko območje.
2. člen
Naročnik ter izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP
Naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Žužemberk, izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP pa bo izbran na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.
3. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP se mora upoštevati naslednjo veljavno urbanistično dokumentacijo ter predhodno pripravljene strokovne podlage:
– dolgoročni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto in
– srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Mestne občine Novo mesto – na prostoru sedanje Občine Žužemberk,
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (SDL, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97) – za naselje Žužemberk in strokovne podlage zanj (izdelovalec FAGG Ljubljana, 1990),
– strokovne podlage za področje poselitve, izdelane za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Žužemberk in PUP (izdelovalec TOPOS d. o. o. , Dol. Toplice, november 1999),
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih,
– dokumentacijo o posegih v prostor sosednjih območij.
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev PUP ter soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP
Organi in organizacije, ki podajo predhodne pogoje in mnenja k osnutku oziroma soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto – za področje vodnega gospodarstva,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje ohranjanja narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, za področje varstva kulturne dediščine,
– Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana – za področje distribucije električne energije
– Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo mesto – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19a, Ljubljana – za področje regionalnih cest,
– Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk – za področje lokalnih cest,
– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
– druge organizacije in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi, ki se nahajajo na območju obdelave.
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podala pogojev k posebnim strokovnim podlagam za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP oziroma soglasja k predlogu le-tega, se bo v skladu s 45. in 35. členom ZUNDPP štelo, da nima pogojev pri izdelavi oziroma, da daje soglasje k predlogu sprememb in dopolnitev PUP.
5. člen
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP
Posebne strokovne podlage za spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) s tem, da se opravijo še dodatne analize, in sicer: vizualno ambientalna valorizacija prostora, motnje v okolju ter podajo omejitve razvojnih možnosti v prostoru (iz planskih izhodišč, iz spoznanj naravnih in ustvarjenih razmer in iz predhodnih pogojev in usmeritev soglasodajalcev).
6. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev PUP
Spremembe in dopolnitve PUP za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto –za naselje Žužemberk se pripravi na podlagi predhodno pripravljenih strokovnih podlag in v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Obsegale bodo korekcijo tekstualnega in grafičnega dela odloka, ki se nanaša na določila morfološke enote ME 352II/A21 z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve dokumenta, v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in korekcijo meje med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona v kartografskem delu odloka.
7. člen
Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP:
– z izdelavo posebnih strokovnih podlag (PSP) se prične po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem in pridobitvi kartnih materialov (TTN in PKN v M 1: 5000 ter KN za naselje v M 1: 2880);
– posebne strokovne podlage izdela izdelovalec v 30 dneh od potrditve programa priprave oziroma v 10 dneh po prejetju vseh predhodnih pogojev soglasodajalcev;
– osnutek sprememb in dopolnitev PUP izdela izdelovalec v 10 dneh od potrditve PSP s strani naročnika;
– občinski svet občine sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna obravnava osnutka se izvede na sedežu Občine Žužemberk;
– izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP v roku 8 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka kot podlago izdelovalcu za pripravo dopolnjenega osnutka dokumenta;
– dopolnjeni osnutek pripravi izdelovalec v 10 dneh od prejetja sprejetih stališč, na tako dopolnjeni osnutek pa pridobi soglasja brez pogojev;
– predlog sprememb in dopolnitev PUP kompletira izdelovalec v roku 10 dni od prejetja vseh soglasij;
– občinski svet obravnava predlog sprememb in dopolnitev PUP in ga sprejme z odlokom;
– odlok se objavi v uradnem glasilu;
– izdelovalec kompletira sprejeti dokument v 10 dneh po objavi odloka.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Žužemberk.
Št. 032-01/02-522
Žužemberk, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost