Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2722. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 5754.

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94, odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl.US, 26/97 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) in 17., 18. in 222. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 26. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane
I. SLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja postopek in način odstranjevanja, varovanje ter prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javnih površinah v Občini Gorenja vas-Poljane.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji vsebinski pomen:
1. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki je dotrajano, poškodovano, nepopolno in je očitno, da zanj nihče ne skrbi. Zapuščeno vozilo je tudi vsako vozilo, ki nima registrskih oznak, ne glede na to, v kakšnem stanju se nahaja.
2. Vozila po tem odloku so: motorna vozila, priklopna in polpriklopna vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, kmetijski stroji ter zračni in plovni objekti.
3. Javne površine so:
– ceste, ulice, pločniki, kolesarske steze, poti, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste;
– avtobusne postaje, postajališča, parkirni prostori, tržnica,
– javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter varovane zelene površine,
– otroška in športna igrišča;
– okolica pokopališč in kopališč.
4. Pooblaščena oseba za izvajanje določil tega odloka je do imenovanja občinskega komunalnega redarja vodja režijskega obrata.
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
Pooblaščena oseba takoj po ugotovitvi lokacije zapuščenega vozila skuša ugotoviti lastnika vozila. Za ugotavljanje lastništva zaprosi policijo. Po ugotovitvi lastnika se na njegov naslov pošlje priporočeno obvestilo, v katerem se določi osemdnevni rok za odstranitev vozila. Obvestilo z enako vsebino se nalepi na samo vozilo. V obvestilu mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka vozilo odpeljano na stroške lastnika vozila. Če lastnik v določenem roku ne odstrani vozila, pooblaščena oseba odredi odstranitev na njegove stroške na določen varovan prostor. O odstranitvi se obvesti policijska postaja. Odvoz se opravi na stroške lastnika vozila.
Če vozilo predstavlja neposredno nevarnost za varnost ljudi in premoženja oziroma pomeni neposredno nevarnost za onesnaževanje okolja, se tako vozilo odstrani takoj.
Če pooblaščena oseba ne more ugotoviti lastnika, pusti na samem vozilu obvestilo neznanemu lastniku.
4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo oziroma ne predstavlja vrednosti, oziroma gre za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči kot odpadek.
5. člen
Pooblaščena oseba o postopku odstranjevanja vozila izdela zapisnik, kateremu obvezno priloži fotografije vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku, datum odstranitve vozila, tip vozila oziroma druge evidenčne oznake, kratek opis stanja vozila, podatke o lastniku vozila, če je le-ta znan, lokacijo najdbe vozila in opis načina odvoza in podatke o osebi, ki je vodila postopek.
III. VAROVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL
6. člen
Občina Gorenja vas-Poljane na primerni lokaciji poskrbi za:
– primeren prostor za hrambo vozil;
– ustrezno varovanje vozil na hrambi.
7. člen
Pooblaščena oseba mora voditi evidenčno knjigo o prevzemu vozil v hrambo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila;
– fotografijo in evidenčne podatke o vozilu;
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan;
– stroške, nastale v zvezi s prevozom in hrambo, stroške povezane z morebitnim uničenjem vozila;
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če do njih pride.
8. člen
Pooblaščena oseba z dnem prevzema vozila v hrambo pozove lastnika z priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni od datuma prevzema. Vozilo je mogoče prevzeti na podlagi verodostojne listine o lastništvu ter po plačilu vseh stroškov, nastalih v postopku. Za stroške pooblaščena oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov.
Če lastnik vozila ni bil ugotovljen, pooblaščena oseba objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti navedeno, da bo vozilo po poteku roka za prevzem prodano na javni dražbi ali uničeno. Oglas se objavi na primernem mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine ter v lokalnem časopisu.
9. člen
Cene za prevoz in hrambo zapuščenih vozil pripravi ustrezna strokovna služba občine, po predhodnem soglasju župana.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
10. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in druge stroške se izterja od lastnika v skladu z veljavno zakonodajo.
11. člen
Po preteku roka, določenega v 8. členu tega odloka se zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, katero organizira pooblaščena oseba. Vrednost vozila se določi z uradno cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stroškov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.
Od izkupička od prodaje vozil se pokrijejo stroški prevoza, hrambe in prodaje. Preostanek se nakaže lastniku vozila. Če le-ta ni znan, se le-ta nakaže na proračun Občine Gorenja vas-Poljane.
12. člen
Kadar lastnika ni moč ugotoviti, istočasno pa prodajna vrednost vozila ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške uničenja proračun Občine Gorenja vas-Poljane.
IV. ODSTRANITEV ZAPUŠČENIH VOZIL Z DRUGIH POVRŠIN
13. člen
Za zapuščena vozila, ki se nahajajo na zemljiščih pravnih, civilnopravnih in fizičnih oseb in predstavljajo vir onesnaževanja okolja ali očitno kazijo okolje, se uporablja postopek odstranjevanja, predpisan v tem odloku.
14. člen
Določila tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za vozila, za katera je iz zunanjega videza očitno, da so namenjena oglaševanju, pa v ta namen niso bila pridobljena vsa potrebna mnenja, soglasja, ni plačana komunalna taksa, ter lastnik v neposredni bližini nima sedeža, poslovne enote ali druge oblike opravljanja dejavnosti, za katero je registriran.
V. KAZENSKI DOLOČBI
15. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki je odloženo na javni površini, v naravnem okolju ali na drugi površini brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča. Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev pa se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, podjetnik posameznik ali pravna oseba, lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo uporablja za oglaševanje, pa za to ni pridobil vseh potrebnih mnenj in soglasij ter v neposredni bližini nima sedeža registrirane dejavnosti.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-393-04/02
Gorenja vas, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost