Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2732. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok), stran 5781.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2002/1 (PROGRAMSKA ZASNOVA ZA LOKACIJSKI NAČRT REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA – NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas – Potok)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev:
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št.: 24/86, 3/90, 10/90, 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92, 58/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št.: 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,11/96 in 16/96) – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in lokacijskega načrta,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in programskih opredelitev območij zaradi programske zasnove za lokacijski načrt rekonstrukcije REGIONALNE CESTE R2-419/1203 SOTESKA – NOVO MESTO od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas – Potok) s spremljajočimi objekti.
Te se pripravijo v skladu z Zakonom o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Cestni odsek je zelo obremenjen s tranzitnim (daljinskim in regionalnim) ter lokalnim prometom, poteka pa skozi strnjeno naselje Jurka vas. Odvijanje peš prometa v sedanjih okoliščinah je zelo nevarno; zato je na celotnem odseku predviden enostranski hodnik za pešce, ob avtobusnih postajališčih pa dvostranski. Vse posege, ki so predvideni s potrjenim idejnim projektom in lokacijskim načrtom, bo nujno izvesti v sodelovanjem z DRSC (upravljalcem ceste).
Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m, zgrajen naj bi bil hodnik za pešce ter javna razsvetljava. Uredila naj bi se avtobusna postajališča ter križišča in ostali priključki.
Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decembra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste z vso spremljajočo infrastrukturo ter javno razsvetljavo ob predvideni rekonstrukciji, in sicer za odsek od km 6.000 do km 7.200.
Projekt je v letu 1999 bil revidiran pri Direkciji RS za ceste ter je dne 27.1.2000 dobil ustrezno potrdilo Direkcije o opravljenem pregledu in kontroli.
Projekt bo podlaga za izdelavo prostorskega planskega dokumenta, ki je potreben zaradi programskih sprememb v veljavnih prostorskih aktih, bolj kot zaradi posegov na kmetijska zemljišča ob rekonstrukciji oziroma programskih sprememb v veljavnih prostorskih aktih.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv glede izdelave LN za rekonstrukcijo regionalne ceste na odseku Vavta vas – Potok bo določen ob izvedbi postopka javnega naročila.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.
4. člen
Sodelujoči organi in organizacije
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem ter Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor s svojim Uradom za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu,
– Komunala Novo mesto, d.o.o.,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto,
oziroma v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).
5. člen
Terminski plan
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov ter lokacijskega načrta se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutek lokacijskega načrta se dostavita Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem.
– Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitve občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta v roku 8 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža pri Novem mestu, za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje.
– Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Straža pri Novem mestu v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in osnutka lokacijskega načrta.
– Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se posreduje v obravnavo občinskemu svetu v času javne razgrnitve.
– Župan poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju republiški prostorski plan) v roku 60 dni po sprejetju stališč do pripomb.
– Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov Občinskemu svetu v sprejem.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov in izdelavo lokacijskega načrta zagotovi sredstva Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.
7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-05-3/2002
Novo mesto, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost