Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2750. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 5827.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in na podlagi 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 31. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(prečiščeno in dopolnjeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: “pomožni objekti“), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba pristojnega upravnega organa o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Za pomožne objekte se po tem odloku štejejo:
– drvarnice, shrambe, lahke montažne garaže za en osebni avto, vrtne ute, vrtne in dvoriščne ograje, rastlinjaki, manjši objekti za rejo malih živali, shrambe za vrtno orodje, čebelnjaki, leseni kozolci, kašče, lope za shrambo krme, shrambe poljščin in orodja, montažni silosi, montažni bazeni, radioamaterski stolpi, začasna zavetišča ipd., če ti objekti služijo izboljšavi bivalnih prostorov ter kmetijski in ljubiteljski dejavnosti občanov in njihovih družin.
3. člen
Pomožni objekti so namenjeni:
– izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektih.
– opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in drugih površin;
– kmetijski, športno-rekreacijski, raziskovalni in ljubiteljski dejavnosti.
4. člen
V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, izven teh območij pa le izjemoma v primeru, da:
– služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja ali če to narekujejo terenske razmere in se prosilec izkaže, da ima status kmeta oziroma je lastnik zaščitene kmetije;
– gre za pomožne objekte za namene športa, rekreacije in turizma.
II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV
5. člen
Za pomožne objekte iz drugega člena tega odloka, se glede na vrsto, namen, največjo velikost ter način gradnje štejejo:
A) Objekti oziroma posegi v prostor, ki izboljšujejo bivalne oziroma delovne pogoje:
– lesene in zidane pritlične drvarnice, vrtne ute, tople grede in steklenjaki, če ne presegajo 20 m2 skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov;
– leseni ali zidani pesjaki, kurniki in zajčniki, če ne presegajo 10 m2 skupne tlorisne površine in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnim predpisom.
– lesene lope za vrtno orodje brez zidanih pasovnih temeljev, na površinah predvidenih za vrtičkarstvo, če ne presegajo 6 m2 skupne tlorisne površine in 2,4 m višine kapne lege;
– vrtne dvoriščne ograje do višine 1 m pod pogojem, da niso polno ozidane ali grajene iz odpadnih materialov ter oporni in podporni zidovi terena do maksimalne višine 3 m;
– pri opornih in podpornih zidovih višine nad 1m, se zahteva statični izračun pooblaščenega strokovnjaka in skico izvedbe. V primeru zahtevnejšega temeljenja, na priporočilo statika pa tudi geomehansko mnenje;
– postavitev montažnih tipskih bazenov v sklopu funkcionalnega zemljišča z vkopom v teren do 1,5 m in bruto površine do 30 m2;
– postavitev antenskih stolpov talne dimenzije do 150×150 cm ter višine do 15 m;
– nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za nadkritje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, motorjev, koles, pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih s površino pokritega prostora največ do 45 m2 bruto površine oziroma do 4 garažne bokse v vrsti s tem, da ne segajo na javne površine in so locirani izven varovanega pasu javne ceste oziroma s soglasjem upravljalca cest, kolikor bi se nadstreški nahajali v varovanem pasu javne ceste;
– prekritje teras v lahki montažni izvedbi iz kovinskih ali lesenih konstrukcijskih elementov na točkovnih temeljih, do tlorisne površine 20 m2;
– Izgradnja manjših strešnih pomolov, dimnikov in vgradnja strešnih oken;
– postavitev sončnih kolektorjev, pergol, zasteklitve balkonov, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih ali večstanovanjskih hišah; poseg pri večstanovanjskih hišah mora biti izveden enotno;
– gradnja greznic in manjših čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odplak in odpadnih voda do 30 m3 ob soglasju hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje;
– objekti za zaščito strojev in naprav do skupne tlorisne površine 35 m2 in do višine 4 m;
– za obnovo obstoječih malih vodnih zajetij in vodohramov ter izgradnjo zajetij za pitno vodo, kapnico in požarno vodo do 30 m3.
B) Objekti oziroma posegi v prostor, ki služijo kmetijskim dejavnostim:
– leseni ali zidani pritlični goveji, svinjski hlevi, lope in hlevi za drobnico, če ne presegajo skupne tlorisne površine 30 m2 in ležijo v sklopu gospodarskih objektov in kjer reja takih živali ni prepovedana s posebnih predpisom;
– leseni in montažni kozolci do dolžine 8 m in širine 5 m ter leseni pritlični skednji, kašče, lesene sušilnice in shrambe sena, krme, stelje, poljščin, orodja, izdelkov oziroma polizdelkov in začasno zavetišče za živino do skupne tlorisne površine 40 m2;
– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev s pripadajočimi nadstreški v sorazmerju z velikostjo deponije; v postopku je potrebno pridobiti mnenje hidrogeologa; na vodozbirnih območjih pitne vode je potrebno lokacijsko dovoljenje;
– tipski silosi z atestom za shranjevanje živinske krme, če ne presegajo prostornine 90 m3 in ležijo v sklopu funkcionalnega zemljišča gospodarskih objektov;
– manjša čiščenja, poravnave in ureditve ter planiranja kmetijskih površin s soglasjem hidrogeologa do površine 0,5 ha;
– gradnja in popravilo gozdnih vlak in poljskih poti do širine 2,5 m, ki niso javno dobro s soglasjem hidrogeologa.
C) Drugi objekti, naprave in posegi v prostor:
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira drugih urbanističnih in prometnih ureditev;
– postavitev reklamnih, obvestilnih in podobnih panojev in naprav ter reklam do velikosti 4 m2 v skladu z občinskimi predpisi in soglasjem lastnika objekta ali zemljišča;
– postavitev zaščitnih in protihrupnih ograj do višine 2,5 m;
– odstranitev obstoječih objektov in naprav ali njihovih delov do površine 30 m2 za katere ni potrebna statična presoja;
– postavitev pokritih zbirnih mest za komunalne odpadke za več uporabnikov;
– tlakovanje in urejanje funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti po arhitektonski zasnovi območja, ki se ureja;
– trajne ograje za živino in ograje za zaščito pred divjadjo do višine 2,5m in lovske preže;
– opremljanje in vzdrževanje obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč ter objektov in naprav za rekreacijo;
– nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih v skladu s pogoji iz PUP;
– vsi posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za invalide in telesno prizadete občane.
Gradnja pomožnih objektov je možna, če prostorsko izvedbeni akti ne določajo drugače.
Objektov iz prvega odstavka tega člena ni možno dograjevati s ponovnimi priglasitvami.
III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV
6. člen
Pomožni objekti, drugi pomožni objekti, naprave in drugi posegi v prostor iz 3. člena tega odloka so lahko:
– postavljeni samostojno ali kot prizidek;
– leseni, zidani ali montažni;
– vse to pod pogojem, da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in njihove uporabe ne potrebujejo statičnega preverjanja in priključkov na javne komunalne objekte in naprave ter da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav.
Pomožni objekt iz 3. člena tega odloka, ki kot samostojni objekt ali prizidek predstavlja funckionalno dopolnitev stanovanjske hiše ali kmetijsko gospodarskega objekta, je lahko:
– pritličen, nepodkleten, zidan, lahko na stebrih podprt lesen ali montažni objekt, brez zgrajene AB plošče in praviloma dvokapne lege z višino kapne lege do 3 m.
Oblikovanje objekta mora biti izvedeno skladno z arhitektonsko zasnovo območja, kjer se objekt načrtuje.
Odmiki od parcelnih mej so lahko minimalno 4 m in sicer mora investitor pridobiti soglasje sosedov.
7. člen
Odločbo iz 3. člena tega odloka je možno izdati v primerih, ko s predlaganimi posegi niso prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb, varnost življenja, zdravja in premoženja ter niso v nasprotju za namensko rabo zemljišč, vodnogospodarskimi pogoji ter upoštevajo pogoje varovanja naravne in kulturne dediščine. V primeru gradnje ali postavitve pomožnih objektov in naprav v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov ali ožjem območju naravnega ali kulturnega spomenika, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca tega območja.
Pomožni objekti, drugi objekti in naprave ter posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, morajo biti načrtovani skladno s pogoji iz prostorsko ureditvenih oziroma izvedbenih aktov.
IV. VLOGA
8. člen
Priglasitev nameravanih del za gradnjo objektov in naprav ter posegov v prostor iz 3. člena tega odloka vsebuje:
– dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem;
– kopija katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom;
– natančen opis obstoječega in predvidenega objekta, konstrukcijo, obdelavo, naklon strehe in vrsto kritine; opis nameravanih del z načrtom oziroma idejno zasnovo gradbenih posegov ter opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, če gre za začasen objekt pa tudi datum, do katerega bo objekt stal;
– soglasje sosedov – mejašev, kadar je razdalja od parcelne meje manjša od 4 m ter mnenja pristojnih organov in organizacij.
9. člen
Priglasitev nameravanih del je potrebno prijaviti pred pričetkom gradbenih del pristojnemu upravnemu organu pri Upravni enoti Idrija.
10. člen
Če pristojni upravni organ ugotovi, da je za nameravano graditev potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev v nasprotju s prostorsko ureditvenim oziroma izvedbenim aktom ali da bi bile z gradnjo prizadete pravice ali zakonski interesi drugih oseb, izdajo odločbe o priglasitvi zavrne v roku 30 dni po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve.
Pravnomočna odločba o priglasitvi del pa izgubi veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem letu po pravnomočnosti odločbe.
V. NADZORSTVO
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna republiška urbanistična in gradbena inšpekcija.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96, 68/97, 37/98 in 92/00).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-01/02 Župan:
Cerkno, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost