Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2747. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2002, stran 5824.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 26. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Borovnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni in občinskimi odloki ter drugimi predpisi.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
                         v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       407.604
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               310.559
70  DAVČNI PRIHODKI                   293.459
   700  Davki na dohodek in dobiček          225.150
   703  Davki na premoženje              20.833
   704  Domači davki na blago in storitve       47.476
   706  Drugi davki                     –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  17.100
   710  Udeležba na dobičku in dohodki od 
      premoženja                   8.200
   711  Takse in pristojbine              1.700
   712  Denarne kazni                   100
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
   714  Drugi nedavčni prihodki             7.100
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 23.500
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      3.500
   721  Prihodki od prodaje zalog              –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
      nematerialnega premoženja           20.000
73  PREJETE DONACIJE                     –
   730  Prejete donacije iz domačih virov          –
   731  Prejete donacije iz tujine             –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  73.545
   740  Transferni prihodki iz drugih 
      javnofinančnih institucij           73.545
   II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         469.800
40  TEKOČI ODHODKI                    96.743
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       15.848
   401  Prispevki delodajalcev             3.203
   402  Izdatki za blago in storitve          75.657
   403  Plačila domačih obresti              35
   409  Rezerve                     2.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  165.697
   410  Subvencije                   7.750
   411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom   99.860
   412  Transferi neprofitnim organizacijam 
      in ustanovam                  20.477
   413  Drugi tekoči domači transferi         37.610
   414  Tekoči transferi v tujino              –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                198.610
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      198.610
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                8.750 
   430  Investicijski transferi             8.750
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         -62.196
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750-751-752)      –
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
   750  Prejeta vračila danih posojil            –
   751  Prodaja kapitalskih deležev             –
   752  Kupnine iz naslova privatizacije          –
   V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)          –
44  DANA POSIJALA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      –
   440  Dana posojila                    –
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
   442  Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije   –
   VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       –
   VII. SKUPNI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ 
      (III.-VI.)                  – 62.196
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
 
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina              Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
   VIII. ZADOLŽEVANJE (500)                 –
50  ZADOLŽEVANJE                       –
   500  Domače zadolževanje                 –
   IX.  ODPLAČILA DOLGA (550)              1.680
55  ODPLAČILA DOLGA                    1.680
   550  Odplačila domačega dolga            1.680
   X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)         -1.680
   XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
      NA RAČUNIH (VII.-VIII.-IX.)         - 60.516
   XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
      NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA         70.857
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih porabe in posebni del po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki takse za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 5% javne porabe tekočega leta, za investicijske izdatke in transfere pa 10% javne porabe tekočega leta.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 800.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev župan in to s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju v z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v račun finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 5,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitve obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko izvaja do višine, določene v zakonu o javnih financah.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 5,000.000 tolarjev.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-01/2002
Borovnica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.

AAA Zlata odličnost