Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2733. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas - Potok), stran 5783.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 6.000 do km 7.200 (pododsek Vavta vas – Potok)
Splošni podatki o pripravi lokacijskega načrta
1. člen
1. Podatki o predhodnih aktivnostih z obrazložitvijo in utemeljitvijo priprave lokacijskega načrta
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto je vrisana obstoječa regionalna cesta brez posebne opredelitve koridorja za rekonstrukcijo v prostorskih planskih kartah.
Lokacijski načrt bo z območjem urejanja posegel na nekatera območja, ki jih sedaj ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča (Straža – Vavta vas), tako da bo ta na račun tega doživel določene korekcije.
Cesta je nujno potrebna rekonstrukcije predvsem zaradi neurejenega obcestnega prometa v strnjenem naselju Jurka vas.
Sedanje vozišče naj bi bilo razširjeno na 2 x 3,00 m, zgrajen naj bi bil hodnik za pešce. Uredila naj bi se avtobusna postajališča, javna razsvetljava ter križišča in ostali priključki.
Po naročilu Mestne občine Novo mesto je podjetje KAB, d.o.o., iz Novega mesta pod št. IP – I-25/99 decembra 1999 izdelalo idejni projekt rekonstrukcije ceste za odsek od km 6.000 do km 7.200 z vso spremljajočo infrastrukturo. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni rekonstrukciji je v enakem obdobju izdelalo podjetje Elfis, d.o.o., iz Novega mesta pod št. 144/99.
Projekta sta v letu 1999 bila revidirana pri Direkciji RS za ceste ter sta dne 27.1.2000 dobila ustrezno potrdilo Direkcije o opravljenem pregledu in kontroli.
Projekta bosta podlaga za izdelavo prostorsko izvedbenega dokumenta oziroma lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste skupaj z vsemi spremljajočimi objekti.
Splošni podatki o predlagani ureditvi in priprava lokacijskega načrta
2. člen
1. Obseg priprave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju ZUNDPP in s podzakonskim Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Lokacijski načrt bo pripravljen za pododsek regionalne ceste, kot je navedeno v 1. členu.
Vzporedno z izdelavo lokacijskega načrta bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto v delu, kot bo opredeljeno v osnutku lokacijskega načrta.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta, so:
1. Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96 in 21/97)
2. Odlok o PUP za pomembnejša lokalna središča v Občini Novo mesto
3. Projektna naloga za izdelavo idejnega projekta
4. Idejni projekt rekonstrukcije reg. ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od 6.000 do km 7.200 (KAB, d.o.o., št. proj: I-25/99, DECEMBER 1999)
5. Idejni projekt javne razsvetljave ob predvideni rekonstrukciji – podjetje Elfis, d.o.o., iz Novega mesta, št. proj. 144/99, december 1999
3. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta je:
Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste.
Investitor lokacijskega načrta je:
Mestna občina Novo mesto, DRSC.
Investitor posega v prostor je:
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direkcija RS za ceste in Mestna občina Novo mesto.
Izdelovalec lokacijskega načrta:
V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec lokacijskega načrta izbran na osnovi javnega natečaja na podlagi Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93).
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k predlogu lokacijskega načrta
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje in mnenja za njegovo pripravo:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve
2. Komunala Novo mesto, d.o.o.
3. 3 JP Elektro, PE Novo mesto
4. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto
8. Krajevna skupnost Straža
9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).
V primeru, da organ oziroma organizacija v 30 dneh ne bo podal pogojev, se bo v skladu z 45.A členom in 35. členom ZUDPP smatralo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje brez pogojev k predlogu lokacijskega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Oddelek za komunalne zadeve
2. Krajevna skupnost Straža pri Novem mestu
3. Komunala Novo mesto d.o.o
4. JP Elektro, PE Novo mesto
5. Telekom Slovenije, PE Novo mesto
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, Izpostava Novo mesto
7. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto
9. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto
10. Geoplin, d.o.o., Ljubljana
oziroma drugi, v skladu z odredbami Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana RS za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 11/99).
5. Izdelava osnutka lokacijskega načrta
V postopku priprave lokacijskega načrta je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Izdelovalec lokacijskega načrta bo ocenil, ali je bilo vrednotenje ustrezno, in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (kmetijstvo, krajinska arhitektura, vodno gospodarstvo, varstvo okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred začetkom izdelave lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij, navedenih v 4. točki tega programa.
Osnutek lokacijskega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) mora vsebovati:
a) tekstualni del:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu, o izdelovalcu lokacijskega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
– opis prostora in pogoji za realizacijo planskih odločitev,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z obrazložitvijo,
– načrt parcel in tehnični elementi za zakoličenje objektov in cest,
– odstopanja od določil lokacijskega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– varstvo narave (voda, zrak, tla, biotopi) in bivalnega okolja,
– koordinate predvidene ekspropriacije ceste,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
– usklajenost rešitve s podanimi zahtevami ter pripombami soglasodajalcev;
b) grafični del
– prikaze iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– publikacijsko karto s prikazom območja lokacijskega načrta M 1:50000 in prikaz na topografski karti M 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora
– ureditveno situacijo lokacijskega načrta M 1:1000 (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– objekte predvideni za odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditve in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– situacije križanja z infrastrukturnimi vodi in napravami,
– prometnotehnično situacijo (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile cest;
c) osnutek odloka o lokacijskem načrtu
– meje, oziroma obodne parcelacije in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta.
7. Izdelava predloga, osnutka in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Vzporedno z izdelavo osnutka lokacijskega načrta se mora izdelati osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki bo opredeljen v osnutku lokacijskega načrta.
8. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
Ko župan Mestne občine Novo mesto ugotovi, da je osnutek pripravljen po vsebini iz 5. točke tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavi v Uradnem listu RS, gradiva pa se razgrnejo v prizadeti krajevni skupnosti na krajevno običajen način.
9. Terminski plan
S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek lokacijskega načrta se dostavi Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem lokacijskega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka v roku 30 dni po sprejemu gradiva iz prejšnje alineje; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Krajevne skupnosti Straža za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje.
Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Straža.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pismene pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb.
Osnutek dokumenta s stališči do pripomb se posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto.
Po obravnavi osnutka na občinskem svetu župan poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje (MOP), s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem.
Sprejemanje lokacijskega načrta
3. člen
1. Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta
V skladu s 37. in 38. členom ZUNDPP Mestna občina Novo mesto pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov v prizadeti krajevni skupnosti in na sedežu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto mora v času javne razgrnitve LN oziroma pred njo obravnavati osnutek LN in se seznaniti z vsemi do tedaj danimi stališči, pripombami in predlogi iz javne razgrnitve osnutka dokumenta.
2. Postopek usklajevanja po javni razgrnitvi
Do vseh pripomb in predlogov, razvrščenih v tiste, ki se nanašajo na osnutek lokacijskega načrta, in tiste, ki se nanašajo na osnutek spremembe planskih aktov (znotraj tega so razvrščene v smiselne vsebinske sklope), zavzame župan (v sodelovanju z Odborom za okolje in prostor in Odborom za komunalno infrastrukturo) stališča. Predhodno zbere župan oziroma strokovna služba strokovna stališča do pripomb strokovnih služb. Tako pridobljena stališča do pripomb župan posreduje izdelovalcu LN.
3. Izdelava in vsebina usklajenega predloga lokacijskega načrta
Izdelovalec LN sprejeta stališča župana do pripomb iz javne razgrnitve upošteva in dopolni osnutek LN v 60 dneh od prejetja pripomb.
Na tako dopolnjen osnutek LN izvajalec pridobi soglasja brez pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki morajo odgovoriti v 30 dneh, sicer se smatra, da se strinjajo.
Predlog lokacijskega načrta kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 3/93) mora vsebovati poleg sestavin iz točke 6:
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij (5. točka tega programa),
– tehnične elemente za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe);
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni načrt.
4. Predlog odloka o lokacijskem načrtu
Odlok o lokacijskem načrtu mora biti oblikovan v skladu s 44. členom Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in mora vsebovati:
– meje oziroma obodne parcelacije in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi in funkciji, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasno namembnost zemljišč,
– obveznost investitorja pri izvajanju lokacijskega načrta.
5. Sprejetje odloka o lokacijskem načrtu
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-419/1203 Soteska – Novo mesto od km 6.000 do km 7.200 z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 15 dni od njegove objave.
4. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-05-3/2002
Novo mesto, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost