Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

2735. Odlok o lokacijskem načrtu severne obvoznice - Ozare (del) Slovenj Gradec, stran 5802.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 27. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu severne obvoznice – Ozare (del) Slovenj Gradec
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS št. 93/99 in 23/00), sprejme lokacijski načrt na severno obvoznico – Ozare (del) Slovenj Gradec, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2 Ljubljana, november 2001 pod številko 50.
2. člen
Lokacijski načrt se nanaša na odsek severne obvoznice Slovenj Gradca (Ozare), podaljšanje Kidričeve ulice z novim mostom preko Suhadolnice, ureditev Sejmiške ulice ter podaljšanje Celjske ceste.
3. člen
Izbor variante tras severne obvoznice Ozare ter Celjske ceste, Sejmiške ulice in Kidričeve ulice je usklajen z odločbo o izbiri variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo prostorskega izvedbenega načrta (št. 34404/00012/2001 z dne 29. 10. 2001).
4. člen
1. Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
– odlok o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev lokacijskega načrta z naslednjo vsebino,
– splošni podatki o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev variantnih tras,
– skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Mestne občine Slovenj Gradec,
– funkcija območja: določitev ureditvenega območja, potek cest, priključkov, mostu preko Suhadolnice in spremljajočih ureditev,
– rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
– prostorsko ureditev in varovanje okolja,
– ocena stroškov izvedbe,
– etape izvajanja,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
2. Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaze prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Slovenj Gradec M 1:5000,
– pregledna situacija M 1:5000,
– kopija katastrskega načrta M 1:1000,
– geodetski načrt M 1:1000,
– ureditvena situacija M 1:1000,
– zbirni načrt komunalne in energetske infrastrukture M 1:1000,
– prometna situacija M 1:1000,
– načrt gradbenih parcel in zakoličbe M 1:1000,
– vzdolžni prerez M1:1000/100,
– karakteristični prečni prerez M 1:100.
2. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
5. člen
Meja lokacijskega načrta poteka po naslednjih parcelah in delih parcel:
– k.o. Stari trg: 72/1, 72/2, 74, 77, 87/1, 88/2, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 91/1, 94/1, 94/13, 96/1, 96/2, 96/3, 96/5, 96/6, 253, 263, 264, 265, 1310/4, 1310/2, 1348/1, 1364,
– k.o. Slovenj Gradec: 253, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 256, 257, 258, 264, 265, 271, 284, 285/1, 286/1, 286/4, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294/1, 294/3, 294/5, 295, 296, 297, 298, 299/1, 300, 301, 304/1, 304/3, 307/1, 309, 310, 320, 321, 322, 332/4, 335, 338/3, 340/1, 340/4, 341/1, 341/3, 341/6, 343/3, 344/1, 344/2, 345/3, 345/4, 346/1, 346/3, 347, 348, 352/1, 1008/1, 1010/1, 1010/2, 1031, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1057, 1058/1, 1061, 1081, 1082, 1310/4.
3. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA
6. člen
Namen urejanja
Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno za:
– odsek severne obvoznice med predvideno Kidričevo in Celjsko ulico,
– podaljšek Kidričeve ulice od obstoječega križišča z industrijsko cesto do priključka na severno obvoznico, vključno z mostom preko Suhadolnice,
– podaljšek Sejmiške ulice do priključka na severno obvoznico, vključno z deviacijo dela ceste, zahodno od obvoznice,
– podaljšek Celjske ceste s priključkom na severno obvoznico,
– spremljajoče objekte in ureditve (priključki predvidenih cest, komunalna in energetska infrastruktura, ureditve obcestnega prostora vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditev vodotoka).
7. člen
Severna obvoznica Ozare
1. Odsek severne obvoznice med podaljškom Celjske ceste in podaljškom Kidričeve ulice je dolg 710m.
2. Trasa poteka po robu ravnine ob Suhadolnici med obstoječo industrijsko cono in obrobjem enodružinske zazidave Starega trga.
3. Računska hitrost je 60 km/h.
4. Največji vzdolžni sklon trase je 1,2%, najmanjši horizontalni polmer je 11,00 m.
5. Projektirani normalni prečni profil severne obvoznice je 15 m. Prečni profil obsega:
– vozna pasova 2 x 3,50 m,
– tretji levi zavijalni pas 3,00 m,
– obojestranski kolesarski stezi 2 x 1,25 m,
– obojestranski pločnik 2 x 1,25,
– obojestranski bankini 2 x 0,50 m,
6. Na odseku so predvideni priključki Kidričeve, Sejemske in Celjske ulice, priključek za industrijsko cono in dva priključka za stanovanjsko območje na zahodu (cesta Pod Gradom).
8. člen
Kidričeva ulica, Sejmiška ulica in Celjska cesta
1. Podaljšek Kidričeve ulice bo dolg 240 m, na odseku bo priključek za predvideno obrtno cono.
2. Podaljšek Sejmiške ulice bo dolg 360 m. Na odseku sta predvidena priključka za obrtno in industrijsko cono in obstoječe stanovanjske objekte na severni strani ceste. Zaradi nujne prestavitve vodotoka poteka deviacija obstoječe trase ceste od parcele št. 300, k.o. Slovenj Gradec do parcele 96/6, k.o. Stari trg.
3. Podaljšek Celjske ceste bo dolg 310 m, na odseku sta predvidena priključka za industrijsko cono.
4. Trase cest potekajo po ravnini ob Suhadolnici od priključkov na obstoječe ceste na vzhodu do severne obvoznice Ozare.
5. Računska hitrost je 50 km/h.
6. Največji vzdolžni sklon tras je 1,6%, najmanjši horizontalni polmer je 8,00 m,
7. Projektirani normalni prečni profil cest bo 12,00 m. Prečni profil obsega:
– vozna pasova 2 x 3,50 m,
– obojestranski 2 x 1,50 m,
– obojestranski bankini 2 x 0,50 m.
8. Na mostovih prek Suhadolnice se ohrani enaka širina vozišča in pločnikov kot na podaljšku Celjske ceste oziroma Kidričeve ceste.
9. Minimalni priključni polmeri na severno obvoznico Ozare so 11,00 m; priključni polmer dostavne ceste iz industrijske cone je 6,00 m.
9. člen
Križišča
Križišča severne obvoznice Ozare s Celjsko cesto je trikrako, s Sejmiško ulico in Kidričevo ulico pa štirikrako. Pred križišči so predvideni ločeni zavijalni pasovi.
10. člen
Mirujoči promet
Ob cestah niso predvidene površine za mirujoči promet. Parkirne površine v času gradnje so ob vhodih na gradbene parcele na investitorjevem zemljišču.
11. člen
Kolesarske steze
1. Lokacijski načrt določa obojestransko kolesarsko stezo ob severni obvoznici Ozare.
2. Kolesarska steza je z dvignjenim robnikom ločena od cest ter z dvignjenim robnikom od peš poti ob severni obvoznici Ozare.
3. Kolesarski promet po Celjski cesti ter Sejmiški in Kidričevi ulici bo potekal po vozišču.
12. člen
Površine za pešce
1. Površine za pešce so predvidene ob vseh javnih cestah. Z dvignjenim robnikom so ločene od motornega prometa. Minimalna širina pločnika je 1,00 m.
2. Površine za pešce, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir ter omogočati dostop funkcionalno oviranim osebam.
13. člen
Most prek Suhadolnice
1. Most preko Suhadolnice bo dolžine 50,00 m.
2. Svetla višina nad poplavno vodo Suhadolnice mora biti 1,00 m.
3. Konstrukcijo mostu prek Suhadolnice je treba izvesti tako, da ne posega v telo reke in da ne bodo potrebne dodatne utrditve bregov.
14. člen
Ravnanje z materiali
1. Trajni viški nevgradljivega materiala se bodo uporabili pri ureditvah obcestnega prostora ter pri urejanju obvodnega prostora Suhadolnice.
2. Za gradnjo cest bo potrebno pridobiti kamniti material iz obstoječih kopov.
4. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
15. člen
PGD in PZI
1. Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev cest s spremljajočimi objekti in ureditvami mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz tega lokacijskega načrta. Vsebovati mora tudi krajinsko ureditveni načrt.
2. Pri izdelavi PGD in PZI je treba zagotoviti kakovostno konstruktivno in arhitekturno zasnovo mostu preko Suhadolnice, usklajeno s krajinsko podobo obvodnega prostora in prilagojeno ureditvam urbanega prostora ter izdelati podrobnejše rešitve oblikovanja obcestnega prostora z zasaditvami.
3. Pri načrtovanju priključkov je treba upoštevati krajinske in urbane značilnosti ter zagotoviti dobro preglednost.
16. člen
Oblikovanje nasipov, brežin in obcestnega prostora
1. Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo terena. Med gradnjo je potrebno zagotoviti:
– čim manjše posege v relief,
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno utrjevanje brežin in urejanje površinskega odtoka.
2. Brežine vkopov in nasipov se morajo izvesti z blagim naklonom. Novo oblikovane brežine morajo biti speljane v obstoječi relief na obrobju posegov. Vse brežine in sanacije terena se izvedejo s poravnavo terena in oblikovanjem površinskega pokrova.
3. Obcestni prostor na območju predvidenih posegov se mora zatraviti in mestoma zasaditi z drevjem in nižjimi grmovnicami. Za zasaditev se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, ki so značilne za urbano območje, po katerem poteka trasa.
17. člen
Rušitve
1. Zaradi gradnje cest in z njo povezanih ureditev je predvidena rušitev stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem pri križišču podaljška Celjske ceste in severne obvoznice Ozare na parcelah št. 347 in 348 k.o. Slovenj Gradec.
2. Ograja na zahodni strani industrijske cone se prestavi na zunanji rob predvidenega pločnika severne obvoznice Ozare, ograje ob predvideni Sejmiški in Celjski cesti se ohranijo ali prestavijo na rob pločnika.
18. člen
Ograje
Predvidena je prestavitev ograje ob severni obvoznici Ozare ter Celjski cesti na rob pločnika. Ograje so žičnate, višine 2,5 m z obojestransko gosto zazelenitvijo.
19. člen
Panoji, usmerjevalne table, signalizacija
Panoji z usmeritvami in informacijami se postavijo ob vhodu v posamezna območja, ki so členjena z novo prometno situacijo v območju. Panoji morajo biti enotno oblikovani in dobro čitljivi, njihova postavitev ne sme motiti značilnih vedut in preglednosti križišč. Pri prometni signalizaciji je treba upoštevati predpise o varnosti v prometu.
5. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
20. člen
Potek tras komunalnih vodov
1. Primarno in sekundarno komunalno in energetsko omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu in zelenicah tako, da bo možno etapno izvajanje ter neposredno priključevanje objektov in ureditev.
2. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja lokacijskega načrta.
3. Gradnja komunalne in energetske infrastrukture mora potekati medsebojno usklajeno ter z gradnjo cest.
21. člen
Vodovod
1. Predvidena je prestavitev vodovodov ob severni obvoznici Ozare in v križišču s Celjsko cesto v pločnik, s prečkanjem cest na območju prehodov.
2. Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti na sanitarnem vodu na razdalji od 60 do 80 m.
22. člen
Kanalizacija in odvajanje padavinske pode
1. Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
2. Vsa padavinska voda s cestišč in mostu se odvaja preko vtočnih jaškov v ustrezno dimenzionirano padavinsko kanalizacijo ob robu cestišč ter se preko peskolovov in lovilcev olj z izpustom v Suhadolnico.
3. Kanali bodo potekali po pločnikih in kolesarskih stezah.
23. člen
Elektro-energetsko omrežje
Predvidena je prestavitev obstoječih daljnovodov zunaj gabaritov Celjske ceste in Sejmiške ulice. Elektro-omrežje se lahko izvede kabelsko v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala po pločniku.
24. člen
Oskrba z zemeljskim plinom
1. V nadaljnji obdelavi je treba projektno obdelati prečkanje plinovoda P242 MRP Slovenj Gradec – MP Kolinska, in sicer v stacionaži 1634 m, kolikor se cesta preko plinovoda rekonstruira oziroma opremlja z infrastrukturnimi instalacijami. Na zemljišču prek katerega poteka plinovod je treba vpisati služnost za plinovod. Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja, kakor tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.
2. Trasa severne obvoznice Ozare soupada s traso plinovoda PE 160 (1 bar) zato mora investitor ceste najmanj 6 mesecev pred pričetkom del tega najaviti in upravljavcu lokalnega plinovoda sporočiti morebitne posebne zahteve. Projektant severne obvoznice Ozare mora v fazi načrtovanja sodelovati z načrtovalcem plinovoda. Istočasno se mora položiti tudi plinovod od mesta priklopa za zazidavo Ozare v del severne obvoznice, ki poteka na območju Ozar.
25. člen
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi ob vseh cestah s tipskimi svetilkami značilnimi za mesto Slovenj Gradec. Izvede se s kabli v električni kabelski kanalizaciji. Napajanje bo izvedeno preko prižigališča iz transformatorske postaje.
26. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijsko omrežje se lahko izvede v kabelski kanalizaciji po pločniku.
6. POGOJI ZA VARSTVO OKOLJA, KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGI POGOJI
27. člen
Kulturna dediščina
Zaradi bližine večjega zavarovanega arheološkega območja je treba pričetek zemeljskih del pisno javiti pristojnemu zavodu za varstvo kulture najmanj deset dni pred pričetkom del.
28. člen
Kmetijske površine
1. Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem v času gradnje in obratovanja cest.
2. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice. Določiti je potrebno začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na gradbišču.
3. Med gradnjo in po zaključeni gradnji mora biti zagotovljen dovoz do vseh kmetijskih površin.
29. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo cest je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,
– sprotno rekultivirati območja večjih posegov (nasipi, vkopi).
30. člen
Ureditve Suhadolnice
1. Pri načrtovanju Kidričeve, Sejmiške in Celjske ulice in mostu preko Suhadolnice se morajo upoštevati naslednji pogoji:
– predvideno regulacijo Suhadolnice,
– poplavno območje in višino 100-letne visoke vode,
– ureditve ne smejo poslabšati odtočnih razmer Suhadolnice,
– vsa prečkanja Suhadolnice se načrtujejo tako, da je svetli prerez sposoben prevajati merodajno 100-letno visoko vodo. Varnostna višina praviloma ne sme biti manjša od 1,0m.
2. V času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe za zaščito pred onesnaženjem na vplivnem območju posegov.
31. člen
Ureditev vodotoka ob Sejmiški cesti
1. Zaradi načrtovane rekonstrukcije Sejmiške ceste s cestnim profilom, kakor ga določa ta odlok, bo korito vodotoka prestavljen proti severu z značilnostmi, ki omogočajo primeren pretok vodotoka.
2. Ob prestavitvi korita vodotoka bo treba stanovanjskim objektom na severni strani Sejmiške ceste zagotoviti ustrezen dostop do parcel oziroma stanovanjskih hiš.
7. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN
32. člen
1. Zelene površine morajo biti povezane med seboj in z zelenimi površinami zunaj meja lokacijskega načrta. Urejanje zelenih površin mora biti enotno.
2. Vse proste površine se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti. Na zelenicah ob cestah je drevje praviloma oblikovano v enovrstne drevorede. Zaščitno zelenje je zasajeno na zelenicah med objekti in Sejmiško cesto zahodno od severne obvoznice ter med parkiriščem in stanovanjskimi objekti ob Sejmiški cesti.
3. Zasaditev drevoredov ob Celjski cesti in ureditev zelenih površin se izvede z avtohtonimi vrstami drevja in grmičevja.
4. Posegi v teren morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v vidnem kamnu in ozelenjeni s plezalkami.
8. TOLERANCE
33. člen
1. Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
2. Nobene od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
3. V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene.
9. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
34. člen
1. Lokacijski načrt se lahko izvaja v več etapah.
2. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi komunalne, energetske in zunanje ureditve.
3. Etapna gradnja objektov, spremljajočih objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Etapno izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
4. Objekti in ureditve za varovanje okolja in požarno varstvo morajo biti dokončno urejeni v prvi etapi izvajanja posameznega območja ali parcele.
35. člen
Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje, obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne bodo ovirale kasnejšega urejanja.
10. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
36. člen
Za posamezne posege v prostor so investitorji dolžni predložiti programsko arhitekturno zasnovo objektov in ureditev z vsemi elementi za pridobitev lokacijskega dovoljenja in z dokazili o upoštevanju določil o varovanju okolja. Skladnost z lokacijskim načrtom preverja za posege v prostor pristojna služba Mestne občine Slovenj Gradec in pristojna strokovna organizacija.
37. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti sočasno izvajanje komunalne in energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov cest,
– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine sočasno z dograditvijo objektov, prometne, komunalne in energetske infrastrukture,
– izvajanje lokacijskega načrta ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v območju lokacijskega načrta in v okolici.
11. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo narave MO Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec, Oddelek za okolje in prostor,
– Ministrstvu za okolje in prostor, Republiški geodetski upravi – Izpostava Slovenj Gradec.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 34404-07/200
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.
Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost